หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
ข่าวที่ 89/2561
126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันที่ 1 เมษายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนา 126 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 126 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์
ในโอกาสครบรอบ 126 ปีกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบสาร ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสืออันทรงคุณค่า “126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลังวังจันทรเกษม” ตอนหนึ่งว่า
“การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เป็นผู้มีความรู้ รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข พร้อมทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ประชากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และมีนโยบายดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศตั้งแต่ระบบฐานราก ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ อันจะสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมกันทำงานเพื่อให้ประเทศชาติ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป”
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนมาทุกยุคทุกสมัย ตราบจนปัจจุบันว่า
“ล้วนเกิดจากการผนึกกำลังกันของข้าราชการและบุคลากร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตลอด ในการจัด การศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ล้วนมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
ในยุคดิจิทัลนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ของชาตินำแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาสนับสนุนพัฒนาระบบ Hi-Speed มาใช้กับสถานศึกษา ด้วยการกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดูแลช่วยเหลือกัน อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร้พรมแดน อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีศักยภาพในตนเอง ได้รับการเติมเต็มความรู้ ทั้งฝึกทักษะ และเพิ่มพูน ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน อย่างหลากหลายเหล่านี้ก็เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล”
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และมุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล.
สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ฯ ประจำปี 2561 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา 7.30 น. เป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 10.30 น. จัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย โดยใช้จำนวนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์มายุ 89 พรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม