หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

รมช.ศธ.(นพ.อุดม) เปิดการประชุม SEAMEO RIHED

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 95/2561รมช.ศธ.(นพ.อุดม) เปิดการประชุม SEAMEO RIHED

รมช.ศึกษาธิการ "นพ.อุดม คชินทร" เปิดการประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา(SEAMEO RIHED) ย้ำอุดมศึกษาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คาดใน 12 ปีข้างหน้าการทำงานของคนจะถูกแทนที่ด้วย AI  จึงต้องพร้อมปรับบทบาทการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้เอื้อต่อโอกาสการจ้างงาน และงานใหม่ในอนาคต
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum: Engaging Communities, Empowering Leaders โดยมี ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO RIHED, ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนจากประเทศสมาชิก เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

นพ.อุดม กล่าวตอนหนึ่งว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญ ทั้งความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่เกินกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะรับมือได้เพียงลำพัง การมีความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิผลของการอุดมศึกษาด้านนโยบาย การบริหารจัดการ ตลอดจนทำงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสิ่งแรกที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ คือการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีแนวโน้มว่าในปี 2030 การทำงานของคนจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ Artificial Intelligence (AI) กว่าร้อยละ 60 ของงาน และหลายกิจกรรมในปัจจุบันจะกลายเป็นอัตโนมัติ รวมทั้งจะเกิดอาชีพใหม่ ๆ จำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
ดังนั้น การอุดมศึกษาจึงต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมปรับบทบาทด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การฟื้นฟูทักษะและการพัฒนาทักษะกำลังคนให้เอื้อต่อโอกาสการจ้างงานและงานใหม่ในอนาคต ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดรับกับข้อเน้นย้ำของ World Education Forum ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องการกำลังคนที่มีความสามารถ มีทักษะด้านดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นให้ได้
สำหรับทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของไทย จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นหลัก โดยการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหัวรถจักรที่สำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีหน้าที่ในการสร้างประสิทธิภาพกำลังคน เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อาทิ สร้างกำลังคนที่มีทักษะด้านวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานและสาขาขาดแคลน, ปรับหลักสูตรรองรับบริบทโลก, ร่วมมือกับภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ, ค้นหาจุดเด่นจุดเน้นของตนเอง, ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต, เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง ได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างจริงจัง ภายใต้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (Carnegie Mellon University: CMU) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) รวมทั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลยังได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษารูปแบบ Double degree ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญ และตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม