หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การบริหารงานงบประมาณ 1

การบริหารงานงบประมาณ 1
- วงจรงบประมาณ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ทบ/วาง/ทำ/อนุมัติ/หาร/เมินรายงาน
1. ทบทวนงบประมาณ 2. วางแผนงบประมาณ 3. จัดทำงบประมาณ 4. อนุมัติงบประมาณ 5. การบริหารงบประมาณ 6. ติดตาม ประเมิน รายงานผล
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (การ/คล/งบ/ไป = 17/20/22/22 = 81 เรื่อง
- ด้านงบประมาณ 22 เรื่อง การเงินและพัสดุ ที่สำคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- สถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ยกเว้น การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
- รร ถูกฟ้องคดี ให้รายงาน สพท. ๆ แจ้ง สพฐ ๆ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- รร. มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ยกเว้น หมวดเงินเดือน
- รร. จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ รายงาน ผอ.สพท. ทุกสิ้นปีงบประมาณ
- การวางแผนงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณ มี 7 ขั้นตอน
Infor / swot / Vis / Stra / out 2 / ทำ 4 / เสนอ 4
1. จัดทำระบบสารสนเทศ (Information System)
2. SWOT analysis = ภายใน/ภายนอก = SW/OT = แข็งอ่อน/โอกาสอุปสรรค
3. กำหนดทิศทางการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน
4. กำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน แนวทางปฏิบัติ แนวทางควบคุม
5. กำหนดผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) ตัวชี้วัด(KPI)
6. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แสดงวงเงินงบประมาณ กิจกรรม โครงการเชื่อมโยง
7. เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
- ผลผลิต เน้น บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์
- แผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework ; MTEF) คือ แผนแสดงวงเงินค่าใช้จ่าย 3 ปีข้างหน้าและมีลักษณะ Rolling Plan โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
- การปฎิรูประบบบริหารภาครัฐไปสู่ “ รูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ”
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ
2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ
3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยม
- ระบบงบประมาณประเทศไทยปัจจุบัน = SPBB = Strategic Performance Based Budgeting System = ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ คำนึงถึง
ความสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ ฝนการวางแผนและบริหาร
เน้น 3 ประการ คือ เน้นยุทธศาสตร์ มอบอำนาจ ธรรมาภิบาล
- ผลผลิต หมายถึง สิ่งของหรือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด หมายถึง เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
- ความรับผิดชอบจากการใช้งบประมาณ 4 ระดับ
1. รัฐบาล รับผิดชอบ ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic)
2. กระทรวง รับผิดชอบ ความสำเร็จของเป้าหมายการให้บริการ (Service)
3. สพฐ. รับผิดชอบ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามผลผลิต (Outputs)
4. โรงเรียน รับผิดชอบ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามผลผลิต ของ สพฐ.
- กรอบนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ 10 ใช้
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักธรรมาภิบาล
3. หลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ สพฐ. = คุณ / อัต / ยก / เทคโน / ร่วม / ใต้
- ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
เงินบำรุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 4,650 บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 3,200 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 3,900 บาท
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ปีละไม่เกิน 3,900 บาท
5. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 11,000 บาท
- การรับบริจาค รับได้เป็น 1. ทรัพย์สิน 2. เงินสด ยกเว้น ที่ดิน ขอความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กพฐ. ก่อน โดยคำนึงถึง ผลได้ผลเสียและประโยชน?ทางราชการพึงได้รับ
- การรับบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากเงิน ให้ตรวจสอบเอสารสิทธิให้สมบูรณ์ก่อน
- ห้ามกำหนดเงื่อนไข
- กรณี ระบุ เงิน + ดอกผล ให้จ่ายตามวัตถุประสงค์นั้น
- กรณีไม่ระบุ ให้จ่าย/ก่อหนี้ผูกพันในกิจการของสถานศึกษานั้น
- เงินรายได้สถานศึกษา
- ได้แก่ - ผลจากที่ราชพัสดุ
- เบี้ยปรับผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
- เบี้ยปรับผิดสัญญาการซื้อ/จ้าง ด้วยเงินงบประมาณ
- เงินที่มีผู้มอบให้
- การรับเงินรายได้สถานศึกษา ต้องออกใบเสร็จทุกครั้ง
- การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ใช้เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น และเงินที่มีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์นั้น
- การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
1. งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดำเนินงาน ได้แก่ ใช้ได้ทุกอย่าง ยกเว้นไปต่างประเทศ
3. งบลงทุน ได้แก่ - ค่าครุภัณฑ์ ต่อหน่วย ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
4. งบอุดหนุน ได้แก่ ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
- การให้ยืมเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อ
1. จัดหารายได้ของสถานศึกษา
2. ทดรองจ่าย เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3. ทดรองจ่ายเกี่ยวกับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของครู บุคลากรและลูกจ้าง ของ รร. เฉพาะส่วนที่สามารถเบิกจากงบประมาณมาชดใช้เงินรายได้สถานศึกษาได้
- สถานศึกษาต้องรายงาน รายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ตามแบบที่กำหนด ให้ สพฐ และ สพท. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- มอบอำนาจการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
- ก่อหนี้ผูกพัน
- อนุมัติจ่ายเงิน / อนุมัติจ่ายเงินยืม
- การสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มอบออำนาจการใช้เงินรายได้สถานศึกษา
- ผอ.รร. 15 ล้านบาท
- ผอ.เขต 20 ล้านบาท
- ผอ.สคส.สพฐ. 20
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 25 ล้านบาท
- ที่ปรึกษาฯสพฐ 30 ล้านบาท
- รอง สพฐ. 40 ล้านบาท
- มากกว่า 40 ล้านบาท ให้ เลขาธิการ กพฐ.
ข้อสอบพลวัต
1. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ลาออกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผลวันที่เท่าไร
ก. 30 กันยายน 2552
ข. 1 ตุลาคม 2552
ค. ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
ตอบ ค
2. งานประชุมสุดยอกอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้ จัดประชุมที่ใด
ก. บางแสนพัทยา
ข. ชะอำหัวหิน
ค. กระบี่
ง. ภูเก็ต
ตอบ ข
3. แบบ ก.ค.ศ.1/1 ตรงกับข้อใด
ก. แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
ข. แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค. แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ง. แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ตอบ ข
4. ปัจจุบันประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย คือใคร
ก. นายอำนาจ สุนทรธรรม
ข. นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
ค. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ง. นายวิเชียร ทองน้อย
ตอบ ก
5. ปัจจุบัน ใครรักษาราชการตำแหน่ง ผบ.ตร
ก. พล.ต.อ.ประทีป ตันประเสริฐ
ข. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา
ค. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ
ง. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
ตอบ ง
6. การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ต้องผ่านการประเมินตามข้อใด
ก. 3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55
ข. 3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ค. 3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
ง. 3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ตอบ ค
7. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" สอดคล้องการประเมินวิทยฐานะด้านใด
ก. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. ด้านความรู้ความสามารถ
ค. ด้านผลการปฏิบัติงาน
ง. ทุก ๆ ด้าน
ตอบ ค
8. การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (วันที่ 24-28 ตุลาคม 2552) มีชื่อตรงกับข้อใด
ก. ศรีตรัง เกมส์
ข. ดอกคูณ เกมส์
ค. ปลายี่สก เกมส์
ง. จำปีจำปา เกมส์
ตอบ ก
9. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา ตรงกับข้อใด
ก. ภาษาไทย - อังกฤษ
ข. ภาษาไทย - จีน
ค. จีน - อังกฤษ
ง. ภาษาไทย - มาลายู
ตอบ ก
10. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษามี 8 ข้อ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
ข. ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
ค. พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดภาระงานครู
ง. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม