หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 3 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 3 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ข้อสอบ ถาม-ตอบ ชุดที่ 3 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับวันใด (ประกาศ 11 มิถุนายน 2546 บังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546)
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง (ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น)
3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง (3 ข้อ ที่สำคัญ คือ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน.ใบอนุญาต / กำหนดนโยบาย / ประสานส่งเสริมการศึกษาวิจัย)
4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา (15 ข้อ คือ ออก พัก เพิกถอนใบอนุญาต / รับรองปริญญา วุฒิบัตร ความรู้ประสบการณ์ / ออกข้อบังคับคุรุสภา / ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ครม.เกี่วกับนโยบายหรือการพัฒนาวิชาชีพ)
5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจาก (5 รายการ คือ ค่าธรรมเนียม / เงินอุดหนุน / ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน / มีผู้อุทิศให้ / ดอกผลตามข้อ 1-4)
6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน (39 คน ประธานมาจาก ครม.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย)
7. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง (มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกพักใช้ / ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี / ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการ)
8. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ (6 ข้อ สำคัญ คือ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ)
9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ (17 คน ประธาน คือ รมต.แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคุรุสภา พิจารณาการออกใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอน)
10. เลขาธิการคุรุสภา ต้องมีอายุ (ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ –ไม่เกิน 65 ปี)
11. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (วิทยากร ผู้สอนตามอัธยาศัย ครูฝึกสอน ผู้บริหารระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้บริหารระดับปริญญาทั้งรัฐและเอกชน)
12. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / มีวุฒิทางการศึกษา / ผ่านการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านตามคุรุสภากำหนด )
13. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้อง (อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วัน )
14. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน / มาตรฐานการปฏิบัติตน)
15. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วย (จรรยาบรรณต่อตนเอง , ต่ออาชีพ ,ต่อผู้รับบริการ , ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ,ต่อสังคม)
16. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย (ยก/ตัก/ภาค/พัก/เพิก คือ ยกข้อกล่าวหา / ตักเตือน / ภาคทัณฑ์ / พักใช้ใบอนุญาต ไม่เกิน 5 ปี / เพิกถอนใบอนุญาต)
17. สมาชิกคุรุสภามี (2 ประเภท คือ สามัญและกิตติมศักดิ์(เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์)
18. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดเมื่อ (5 วิธี คือ ตาย/ลาออก/คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้น/ถอดถอนกิตติมศักดิ์/ถูกเพิกถอนใบอนุญาต)
19. สกสค.ย่อมาจาก (คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
20. สกสค.มีกี่คน ใครเป็นประธาน มีฐานะ (23 คน รมต.ศธ. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ)
21. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ได้รับการยกเว้นมีโทษ (จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
22. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษ (จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ2546 คือ (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
24. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ต่อ/แทน , รอง , นาญ , ขึ้น = 200 , 300 , 400 . 500 บาท หมายถึง ค่าต่อใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 200 บาท , ใบรับรอง 300 บาท , แสดงความชำนาญการ 400 บาท , ขึ้นทะเบียนใหม่ 500 บาท)

ของแถม พลวัต
sp2 ย่อมาจากอะไร
(Stimulus Package 2)
เริ่มปีไหน - ปีไหน
(2552-2555)
โอลิมปิค 2016 ที่ไหน
(2012 ที่ลอนดอน อังกฤษ , 2016 ที่ริโอเดอจาเนโร บราซิล)
ผอ. เขตทำอะไร ใน อกคศ.
(อนุกรรมการและเลขานุการ)
ผู้ทรงฯใน อกคศ. มีกี่คน
(4 คน)
ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง คืออะไร
(ร่วมร้องเพลงชาติตอน 18.00 น.)
เริ่ม - แล้วเสร็จเมื่อไหร่
(เริ่มกระบี่ –สิ้นสุด กทม.)
แผนฯ 10 กี่ปี พศ. -พศ.ใด
(5 ปีงบประมาณ 2550-2554 , 6 ปี พ.ศ.2549-2554)
ข้อไดไม่ใช่โทษวินัยร้ายแรง
(ภาค / ตัด / ลด)
คุณชายละเอียด คือใคร ฯลฯ ...ค่อยมาเฉลยนะคะ
(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม