หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 4 พรบ.พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1. ประกาศใช้ บังคับใช้ มีกี่มาตรา
(ประกาศใช้ 31 ธันวาคม 2545 – ใช้บังคับ 1 มกราคม 2546 - มี 20 มาตรา)
2. การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่าอย่างไร
- มาตรา 4 การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เด็ก ตาม พรบ.นี้หมายความว่าอย่างไร
- หมายความว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
4. การประกาศส่งเด็กเข้าเรียน
- ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
- มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1000 บาท
6. การผ่อนผันส่งเด็กเข้าเรียน
- สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผันการเข้าเรียนตามคำร้องขอของผู้ปกครอง โดย คณะกรรมการผ่อนพัน จำนวน 5 คน ผอ.เป็นประธาน ครู ป.1 1 คน ผู้แทนกรรมการ รร. 2 คน รองผอ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ถือเสียงข้างมาก
7. พนักงานเจ้าหน้าที่
- มาตรา 7 ให้พนักงานเจ้าที่ที่ รมต.ศธ.แต่งตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ ตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก
8. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
- มาตรา 11 ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท.หรือ อปท. ภายใน 1 เดือนนับแต่เด็กมาอยู่ด้วย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
9. การลงโทษ
- มาตรา 13 ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน ปรับไม่เกิน 1000 บาท
- มาตรา 14 ผู้ปกครองไม่อำนวยความสะดวกเจ้าพนักงาน ปรับไม่เกิน 1000 บาท
- มาตรา 15 ผู้ใดปราศจากเหตุอันควร กระทำการใด ๆ เป็นเหตุไม่ให้เด็กได้เรียน ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- มาตรา 16 ผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครอง (ม.16) แจ้งข้อมูลเป็นเท็จ ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

10. ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
- ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน คือ วันแรกของการเปิดภาคเรียนต้น
- ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียน ภายใน 7 วันนับจากวันแรกเปิดภาคเรียน สถานศึกษาแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนปรับ ไม่เกิน 1000 บาท
- ถ้าเด็กหยุดเรียนเกิน 7 วัน หรือ หยุดติดกัน 5 วัน ให้แจ้งเตือนผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1000 บาท
- สถานศึกษารายงานเด็กเข้าเรียน วันทำการแรกของเดือนมิถุนายน โดยรายงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่หรือ อปท.
11. กฎกระทรวง เกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
- ให้นับตามปีปฏิทิน (ย่างปีที่ 7) ใช้การบวกลบ 7 เช่น
ปีการศึกษา 2552 – 7 = 2545 คือ เด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2545 ต้องเข้าเรียนชั้น ป.1
12. ประกาศกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2546
ให้ รมต.ศธ. จำนวน 7 ลำดับ เช่น ผอ.เขต / ปลัดเทศบาล / ผอ.กองโรงเรียน / ผอ.วิทยาลัยนาฎศิลป์ / ประธานกลุ่ม รร.ปริยัติธรรม / ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ไม่ รอง.ผอ.รร)

ของแถมพลวัต
13. รถไฟจากหาดใหญ่ไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สามารถให้บริการได้เหลือกี่ขบวน
- 3 ขบวน
14. สัตว์ประจำชาติไทย
- ช้าง
15. ต้นไม้ประจำชาติไทย
- ต้นราชพฤกษ์
16. กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15 จัดที่ใด
- ลาว

สรุปผลประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
การ ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจัดที่อำเภอชะอำและหัวหิน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ปิดฉากลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ตามการประกาศให้เป็นพื้นที่บังคับใช้ พรบ.ความมั่นคง

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จัดเตรียมความพร้อมไว้สมบูรณ์แบบเกือบทุกจุด แต่เกิดปัญหาเมื่อพิธีเปิดผู้นำอาเซียน 5 ชาติ ไม่ได้เข้าร่วมพิธีจึงต้องเลื่อนการถ่ายภาพหมู่ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ไม่เพียงเท่านั้น เกิดประเด็นร้อนทันทีที่สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศปกป้องเพื่อนรักพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ไม่ตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหากเข้าพำนักในกัมพูชา พร้อมจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาเซียนจะนำกรณีพันตำรวจโททักษิณไปหารือ เหมือนกับกรณีของนางอองซาน ซูจี

ทำให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องทวงถามจุดยืนผู้นำกัมพูชาผ่านสื่อมวลชน ระหว่างผลประโยชน์และความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ กับกรณีพันตำรวจโททักษิณ โดยหวังว่าผู้นำอาวุโสอย่างสมเด็จฮุนเซ็น จะไม่ตกเป็นเบี้ยของใคร

ปฏิกริยาของผู้นำไทยและกัมพูชา สื่อไทยและเทศมองว่าเป็นการเพิ่มความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ ทำให้เกิดรอยร้าวในกลุ่มอาเซียน ที่พยายามผลักดันให้เป็นประชาคม

ปัญหานี้ทางการไทยยืนยันไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ เพราะไทยและกัมพูชา ต่างร่วมมือกันผลักดันมติหลายอย่างในที่ประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีกำหนดการหารือ 2 ฝ่าย ระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชา โดยที่พันตำรวจโททักษิณซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิวาทะของ 2 ผู้นำ ไม่ยอมพลาดโอกาสโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ แนะนำนายกรัฐมนตรี วางตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีแนการข่มขู่ผู้นำชาติอื่นที่มีอธิปไตยเช่นกัน

ขณะที่กลุ่มพันธมิตร รวมพลนอกเขต พรบ.ความมั่นคง ยื่นหนังสือขับไล่ผู้นำกัมพูชา และขอให้ถอนทหารจากพื้นที่รอบเขาพระวิหารภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะปิดล้อมสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ชาติ เข้าประชุมครบหารือร่วมกัน และหารือกับประเทศคู่เจรจา ทั้งความร่วมมือด้านต่างๆ การแก้ไขวิกฤติการเงินโลก และผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลก

ความร่วมมือกันของผู้นำในเวทีประชุมครั้งนี้ ส่งผลให้มีการลงนามในเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 จากนั้นจึงมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ปิดฉากการเป็นประธานอาเซียนของผู้นำไทย ก่อนส่งหน้าที่ต่อให้ผู้นำเวียดนามต่อไป

อย่างไรก็ตาม อาเซียนเลน หรือช่องทางพิเศษ มาตรการระบบรักษาความปลอดภัย ที่หวังอำนวยความสะดวกให้คณะผู้นำชาติต่างๆ เป็นอีกประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาก เนื่องจากผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่คุ้นเคย จึงมีการฝ่าฝืนเข้าไปใช้ ประกอบกับความเร็วของขบวนรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง รวมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย โดยอาเซียนเลนจะมีการยกเลิกหลังเที่ยงคืนวันนี้ แต่ พรบ.ความมั่นคงที่ประกาศใช้ ในพื้นที่อำเภอชะอำและหัวหิน ยังมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม