หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 4 พรบ.พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1. ประกาศใช้ บังคับใช้ มีกี่มาตรา
(ประกาศใช้ 31 ธันวาคม 2545 – ใช้บังคับ 1 มกราคม 2546 - มี 20 มาตรา)
2. การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่าอย่างไร
- มาตรา 4 การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เด็ก ตาม พรบ.นี้หมายความว่าอย่างไร
- หมายความว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
4. การประกาศส่งเด็กเข้าเรียน
- ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
- มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1000 บาท
6. การผ่อนผันส่งเด็กเข้าเรียน
- สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผันการเข้าเรียนตามคำร้องขอของผู้ปกครอง โดย คณะกรรมการผ่อนพัน จำนวน 5 คน ผอ.เป็นประธาน ครู ป.1 1 คน ผู้แทนกรรมการ รร. 2 คน รองผอ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ถือเสียงข้างมาก
7. พนักงานเจ้าหน้าที่
- มาตรา 7 ให้พนักงานเจ้าที่ที่ รมต.ศธ.แต่งตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ ตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก
8. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
- มาตรา 11 ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท.หรือ อปท. ภายใน 1 เดือนนับแต่เด็กมาอยู่ด้วย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
9. การลงโทษ
- มาตรา 13 ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน ปรับไม่เกิน 1000 บาท
- มาตรา 14 ผู้ปกครองไม่อำนวยความสะดวกเจ้าพนักงาน ปรับไม่เกิน 1000 บาท
- มาตรา 15 ผู้ใดปราศจากเหตุอันควร กระทำการใด ๆ เป็นเหตุไม่ให้เด็กได้เรียน ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- มาตรา 16 ผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครอง (ม.16) แจ้งข้อมูลเป็นเท็จ ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

10. ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
- ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน คือ วันแรกของการเปิดภาคเรียนต้น
- ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียน ภายใน 7 วันนับจากวันแรกเปิดภาคเรียน สถานศึกษาแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนปรับ ไม่เกิน 1000 บาท
- ถ้าเด็กหยุดเรียนเกิน 7 วัน หรือ หยุดติดกัน 5 วัน ให้แจ้งเตือนผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1000 บาท
- สถานศึกษารายงานเด็กเข้าเรียน วันทำการแรกของเดือนมิถุนายน โดยรายงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่หรือ อปท.
11. กฎกระทรวง เกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
- ให้นับตามปีปฏิทิน (ย่างปีที่ 7) ใช้การบวกลบ 7 เช่น
ปีการศึกษา 2552 – 7 = 2545 คือ เด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2545 ต้องเข้าเรียนชั้น ป.1
12. ประกาศกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2546
ให้ รมต.ศธ. จำนวน 7 ลำดับ เช่น ผอ.เขต / ปลัดเทศบาล / ผอ.กองโรงเรียน / ผอ.วิทยาลัยนาฎศิลป์ / ประธานกลุ่ม รร.ปริยัติธรรม / ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ไม่ รอง.ผอ.รร)

ของแถมพลวัต
13. รถไฟจากหาดใหญ่ไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สามารถให้บริการได้เหลือกี่ขบวน
- 3 ขบวน
14. สัตว์ประจำชาติไทย
- ช้าง
15. ต้นไม้ประจำชาติไทย
- ต้นราชพฤกษ์
16. กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15 จัดที่ใด
- ลาว

สรุปผลประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
การ ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจัดที่อำเภอชะอำและหัวหิน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ปิดฉากลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ตามการประกาศให้เป็นพื้นที่บังคับใช้ พรบ.ความมั่นคง

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จัดเตรียมความพร้อมไว้สมบูรณ์แบบเกือบทุกจุด แต่เกิดปัญหาเมื่อพิธีเปิดผู้นำอาเซียน 5 ชาติ ไม่ได้เข้าร่วมพิธีจึงต้องเลื่อนการถ่ายภาพหมู่ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ไม่เพียงเท่านั้น เกิดประเด็นร้อนทันทีที่สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศปกป้องเพื่อนรักพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ไม่ตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหากเข้าพำนักในกัมพูชา พร้อมจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาเซียนจะนำกรณีพันตำรวจโททักษิณไปหารือ เหมือนกับกรณีของนางอองซาน ซูจี

ทำให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องทวงถามจุดยืนผู้นำกัมพูชาผ่านสื่อมวลชน ระหว่างผลประโยชน์และความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ กับกรณีพันตำรวจโททักษิณ โดยหวังว่าผู้นำอาวุโสอย่างสมเด็จฮุนเซ็น จะไม่ตกเป็นเบี้ยของใคร

ปฏิกริยาของผู้นำไทยและกัมพูชา สื่อไทยและเทศมองว่าเป็นการเพิ่มความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ ทำให้เกิดรอยร้าวในกลุ่มอาเซียน ที่พยายามผลักดันให้เป็นประชาคม

ปัญหานี้ทางการไทยยืนยันไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ เพราะไทยและกัมพูชา ต่างร่วมมือกันผลักดันมติหลายอย่างในที่ประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีกำหนดการหารือ 2 ฝ่าย ระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชา โดยที่พันตำรวจโททักษิณซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิวาทะของ 2 ผู้นำ ไม่ยอมพลาดโอกาสโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ แนะนำนายกรัฐมนตรี วางตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีแนการข่มขู่ผู้นำชาติอื่นที่มีอธิปไตยเช่นกัน

ขณะที่กลุ่มพันธมิตร รวมพลนอกเขต พรบ.ความมั่นคง ยื่นหนังสือขับไล่ผู้นำกัมพูชา และขอให้ถอนทหารจากพื้นที่รอบเขาพระวิหารภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะปิดล้อมสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ชาติ เข้าประชุมครบหารือร่วมกัน และหารือกับประเทศคู่เจรจา ทั้งความร่วมมือด้านต่างๆ การแก้ไขวิกฤติการเงินโลก และผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลก

ความร่วมมือกันของผู้นำในเวทีประชุมครั้งนี้ ส่งผลให้มีการลงนามในเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 จากนั้นจึงมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ปิดฉากการเป็นประธานอาเซียนของผู้นำไทย ก่อนส่งหน้าที่ต่อให้ผู้นำเวียดนามต่อไป

อย่างไรก็ตาม อาเซียนเลน หรือช่องทางพิเศษ มาตรการระบบรักษาความปลอดภัย ที่หวังอำนวยความสะดวกให้คณะผู้นำชาติต่างๆ เป็นอีกประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาก เนื่องจากผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่คุ้นเคย จึงมีการฝ่าฝืนเข้าไปใช้ ประกอบกับความเร็วของขบวนรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง รวมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย โดยอาเซียนเลนจะมีการยกเลิกหลังเที่ยงคืนวันนี้ แต่ พรบ.ความมั่นคงที่ประกาศใช้ ในพื้นที่อำเภอชะอำและหัวหิน ยังมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม