หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบถามขตอบกฎหมายพลวัต ข้อที่ 801-1000

ข้อสอบถามขตอบกฎหมายพลวัต ข้อที่ 801-1000

801. การให้ทำกิจกรรม ทำอย่างไร........(ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศธ กำหนด)
802. ใครรักษาการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548...................(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
803. ใครลงนามประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน.....(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..........ขณะนั้น2548: นายอดิศัย)
804. เกรดระดับต่างๆ มีกี่ระดับ ความหมายอย่างไร..............( มี 8 ระดับ : 8 ตัว) (ที่จริงเขากำหนดในช่วงชั้นที่ 4 แต่สถานศึกษาอาจกำหนดให้เหมือนหรือต่างกันได้ในช่วงชั้นที่ 1-3)
- 4 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม คะแนน 80-100
- 3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก คะแนน 75 - 79
- 3 หมายถึง ผลการเรียนดี คะแนน 70-74
- 2.5 หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี คะแนน 65-69
- 2 หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ คะแนน 60-64
- 1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้ คะแนน 55-59
- 1 หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คะแนน 50-54
- 0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คะแนน 0 -49
805. เกรด 8 ตัวนี้เริ่มใช้สำหรับนักเรียนปีใด......(ช่วงชั้นที่ 4 ตั้งแต่ปี 46-48 เป็นต้นไป)
806. ผู้ที่จบช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2547 ให้คิดเกรดเป็นกี่ระดับ.........(5 ระดับ) (0 1 2 3 4)

ของเก่า ไม่ควรจำ
807. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงิน การอนุมัติจ่ายเงินยืม และการอนุมัติก่อหนี้ผูกพันเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไร........................(ดังนี้)
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งละไม่เกิน (1,000,000 บาท) (หนึ่งล้านบาท)
- ผอ. เขต ครั้งละไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
- ผอ. สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ครั้งละไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้านบาท)
- ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาท)
- รองเลขาธิการ สพฐ. ครั้งละไม่เกิน 6,000,000 (หกล้านบาท)

- ของใหม่ ควรจำ
- มอบออำนาจการใช้เงินรายได้สถานศึกษา
- ผอ.รร. 15 ล้านบาท
- ผอ.เขต 20 ล้านบาท
- ผอ.สคส.สพฐ. 20 ล้านบาท
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 25 ล้านบาท
- ที่ปรึกษาฯสพฐ 30 ล้านบาท
- รอง สพฐ. 40 ล้านบาท
- มากกว่า 40 ล้านบาท ให้ เลขาธิการ กพฐ.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา

808. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. ใด..........(พ.ศ. 2547)
809. ใครรักษาการในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547…………….(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
810. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 บังคับใช้สถานศึกษา ส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษา ยกเว้นข้อใด..........(สถานศึกษาอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล)
811. เมื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ให้ใครเป็นผู้ขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกประกาศเกียรติคุณบัตร............(ดังนี้)
- ผอ สถานศึกษา สำหรับบริจาค ไม่ถึง 5,000,000 (ห้าล้านบาท)
- ผู้อำนวยการสำนัก สำหรับบริจาค ไม่ถึง 5,000,000 (ห้าล้านบาท)
- ผอ. เขต สำหรับบริจาค ไม่ถึง 5,000,000 (ห้าล้านบาท)
- หัวหน้าส่วนราชการ (เช่น เลขาธิการ ปลัดกระทรวง) สำหรับการบริจาค ห้าล้านบาทต่ไม่ถึงสิบล้านบาท
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ 10 ล้านบาทขึ้นไป
812. มีผู้บริจาคเงิน 8 ล้านบาท ใครเป็นผู้ตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนา.....(เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
813. หากบริจาคที่ดิน คำนวณราคาอย่างไร........(ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรอง)
814. กรณีบริจาคแรงงาน คำนวณราคาอย่างไร....(อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด)
815. หากบริจาคเงิน ห้าล้านขึ้นไป เพื่อจัดสร้างสถานที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาหรือส่วนราชการ หากผู้บริจาคจำนงจะขอพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเกียรติยศแก่สถานที่ที่ได้สร้างขึ้น ให้ทำอย่างไร.....(ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณานำความกราบบังคมทูลฯ ขอรับพระราชทาน)
816. หากใบสิทธิสูญหาย แล้วมีผู้มาขอใหม่ใครเป็นผู้สำเนาถูกต้อง.....(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
817. โรงเรียนสามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกใบสุทธิได้หรือไม่...(ได้ ไม่เกิน 100 บาท)
818. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนั้นๆ................(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) (มีอำนาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาตามมาเกี่ยวกับระเบียบที่ออก)
819. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตประกาศเป็นกฎหมายใด..........(กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) (พ.ศ. 2546)
820. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2546 กำหนดให้ในสำนักงานเขตแบ่งเป็นกี่กลุ่ม.........(5 กลุ่ม)
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มบริหารบริหารงานบุคคล
3) กลุ่มนโยบายและแผน
4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
821. ในระยะแรกของการตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ อาจมีการตั้งกลุ่มงานใด....(กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา)
822. หลังจากตั้งกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแล้ว ต้องยุบภายในกี่ปี....( 3 ปี)
823. หากเขตพื้นที่ต้องการเพิ่มกลุ่มในสำนักงานเขตมากกว่า 5กลุ่มทำได้หรือไม่....(ได้....ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
824. การแบ่งกลุ่มงานต่างๆ ใน กลุ่ม 5 กลุ่มในสำนักงานเขต ให้ปฏิบัติอย่างไร<<<<<ประกาศสำนักงานเขต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา) 825. ประธาน ส.ว. คือใคร_______________________(นายประสบสุข บุญเดช) 826. ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นใคร___________(นายนรนิติ เศรษฐบุตร) 827. ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ__________(นต. ประสงค์ สุ่นศิริ) 828. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ________________(นายมีชัย ฤชุพันธ์) 829. รัฐธรรมนูญ ปี 50 มีกี่หมวด กี่มาตรา__________(15 หมวด 309 มาตรา) 830. การเสนอชื่อบุคคลสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีผู้รับรองกี่คน___(ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ สส. เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร) 831. ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียง (สส. ยกมือให้) กี่เสียง_____(มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร) 832. การลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีลงคะแนนเสียงแบบใด________(โดยเปิดเผย) 833. เคยเป็น สว. ไม่ถึง 2 ปี มาลงสมัคร สส. ได้หรือไม่______(ไม่ได้) ต้องเกิน 2 ปี จึงจะสมัครได้ 834. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 50 เป็นฉบับที่เท่าใดนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ____(ฉบับที่ 15) 835. หมวดต่างๆ ใน รัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง 15 หมวด 309 มาตรา - หมวด 1 บททั่วไป - หมวด 2 พระมหากษัตริย์ - หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย - หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย - หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ - หมวด 6 รัฐสภา - หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน - หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ - หมวด 9 คณะรัฐมนตรี - หมวด 10 ศาล - หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ - หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ - หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ - หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 836. องค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 มีอะไรบ้าง_______(มี 4 องค์กร) 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง_____5 คน 2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน______3 คน 3) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ_____9 คน 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน__________7 คน 837. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 50 มีอะไรบ้าง________(องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 7 คน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 838. ประธานศาลปกครองสูงสุดคือใคร_________(นายอัขราทร จุฬารัตน์) 839. ประธานศาลฎีกาคือใคร________(นายวิรัช ลิ้มวิชัย) 840. ประธานศาลตุลาการรัฐธรรมนูญคือใคร_______(นายวิรัช ลิ้มวิชัย) 841. งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นกฎหมายใด______(พระราชบัญญัติ) 842. ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน_________(150 วัน) นับตั้งแต่ร่างนั้นมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 843. รายชื่อประชาชน (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ไม่น้อยกว่า 20,000 คน สามารถทำอะไรได้______(เข้าชื่อ ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายก รัฐมนตรี สส สว ออกจากตำแหน่งได้) 844. รายชื่อประชาชน (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)ไม่น้อยกว่า 10,000 คน สามารถทำอะไรได้_____(เข้าชื่อต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ) 845. รายชื่อประชาชน (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)ไม่น้อยกว่า 50,000 คน สามารถทำอะไรได้_____(เข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ) 846. การมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน เช่นอะไร_____(การเข้าชื่อร้องขอ) 847. การดำรงตำแหน่ง สว. ดำรงตำแหน่งเหมือน สส หรือไม่____(ไม่เหมือน สว. ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 1 วาระไม่ได้ (วาระหนึ่ง 6 ปี) 848. เมื่อวาระ สว. เลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน______(ภายใน 30 วัน) 849. เมื่อวาระ สว. สรรหา หมดลง ต้องทำอย่างไรจึงจะได้ สว. สรรหาใหม่______(ให้ กกต. ประกาศกำหนดวันเริ่มการสรรหา และระยะเวลาการสรรหา ซึ่งต้องทำการสรรหาให้เสร็จภายใน 60 วัน) 850. ประธาน กกต. คือใคร________(นายอภิชาต สุขัคคานนท์) 851. กกต. มีใครบ้าง__________________________ 1) นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการ 2) นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการ 3) นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการ 4) นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการ 5) นายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการ 852. ใครลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง กกต. ______(ประธานวุฒิสภา) 853. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคุณสมบัติด้านอายุอย่างไร____(ไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์) 854. กกต. มีวาระดำรงตำแหน่งกี่ปี____________( 7 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว) 855. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีใครบ้าง_______ 1) พลเอกธีระเดช มีเพียร 2) นายพูนทรัพย์ ปิยะนันท์ 3) นายปราโมทย์ โชติมงคล 856. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระกี่ปี________( 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว) 857. ประธาน ปปช. คือใคร__________(นายพงษ์เทพ กล้าณรงค์ราญ) 858. ปปช. ดำรงตำแหน่งได้กี่ปี___________( 9 ปี ได้วาระเดียว) 859. คตง (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) มีวาระดำรงตำแหน่งกี่ปี__________( 9 ปี ได้วาระเดียว) 860. ผู้ว่าการตรวจเงินคือใคร_________(นางจารุวรรณ เมณฑกา) 861. ประธานที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือใคร_____(นายโคทม อารียา) 862. อัยการสูงสุดคือใคร_____(นายชัยเกษม นิตสิริ) 863. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือ_______(ศ. เสน่ห์ จามริก) 864. นักการเมืองต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการ ปปช. ภายในกี่วันหลังรับตำแหน่ง_____(30 วัน) 865. นักการเมืองต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการ ปปช. ภายในกี่วันหลังพ้นตำแหน่ง_____(30 วัน) 866. หากนักการเมืองตายก่อนยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ทำอย่างไร_____(ให้ทายาท หรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีภายใน 90 วัน นับจากวันตาย) 867. กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่________(เป็น) 868. กรุงเทพมหานครเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด______(แบบพิเศษ) 869. ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในไทยมีกี่แห่ง____(2 แห่งคือ กทม. และเมืองพัทยา) 870. ปัจจุบัน กทม. มีทั้งหมดกี่เขต__________(50 เขต) 871. การตายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เรียกว่าอะไร______(สิ้นพระชนม์) 872. พระเจ้าอยู่หัวเกิดที่ใด__________(เมืองแคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเสทท์ USA) 873. ในหลวงขึ้นครองราชย์เมื่อใด_____(9 มิถุนายน พ.ศ. 2489) 874. นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคือใคร_______(สมเด็จฮุนเซ็น) 875. เขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันมีกี่เขต_________(185 เขต) (เมื่อก่อน 175 ) 876. กคศ (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่คน_____(28 คน) 877. อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามีกี่คน______(12 คน) 878. หลักเศรษฐกิจพอเพียง _________(มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน) 879. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เป็นแผนระยะกี่ปี_____(5 ปี) มีผลบังคับใช้ 1 ตค. 2549 ถึง 30 กย. 2554 880. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนาส่วนใด________(คน : คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา) 881. ปรัชญาที่นำมาใช้เป็นปรัชญานำทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 คือปรัชญาใด_____________(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 882. ความหมาย O-Net, A-Net และ B-Net คืออะไร - O-Net คือ Ordinary National Educational Testing คือการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของ ป. 3 ป. 6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ - A-Net คือ Advance National Educational Testing คือ การสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่างๆ 11 วิชา เฉพาะนักเรียน ม. 6 ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ Admission จัดสอบมีนาคมทุกปี นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี และเลือกใช้คะแนนที่ดีมี่สุด - B-Net ยังไม่ชัวร์ 883. สหรัฐอเมริการมีทั้งหมดกี่รัฐ_______________(50 รัฐ) เมืองหลวงวอชิงตัน 884. ประธานาธิบดีสหรัฐมาจากการเลือกตั้งของคณะผู้เลือกตั้งกี่คน_____(คณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) จำนวน 538 คน) 885. วุฒิสภาสหรัฐมีกี่คน___________(100 คน จากรัฐ 50 รัฐ: รัฐละ 2 คน) 886. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกามีกี่คน____________(435 คน) 887. สิทธิในการเลือกตั้งของคนอเมริกาคือมีอายุกี่ปีขึ้นไป_________(18 ปีขึ้นไป) 888. อาหารประจำชาติอเมริกาคืออะไร___________(แฮมเบอร์เกอร์) 889. รัฐต่างๆ ในอเมริกา มีรัฐใดบ้าง___________(50 รัฐ ดังรายชื่อต่อไปนี้) คอนเนตทิคัต • เคนทักกี • แคนซัส • แคลิฟอร์เนีย • โคโลราโด • จอร์เจีย • เซาท์แคโรไลนา • เซาท์ดาโคตา • เดลาแวร์ • เทกซัส • เทนเนสซี • นอร์ทแคโรไลนา • นอร์ทดาโคตา • นิวเจอร์ซีย์ • นิวเม็กซิโก • นิวยอร์ก • นิวแฮมป์เชียร์ • เนแบรสกา • เนวาดา • เพนซิลเวเนีย • ฟลอริดา • มอนแทนา • มิชิแกน • มินนิโซตา • มิสซิสซิปปี • มิสซูรี • เมน • แมริแลนด์ • แมสซาชูเซตส์ • ยูทาห์ • โรดไอแลนด์ • วอชิงตัน • วิสคอนซิน • เวสต์เวอร์จิเนีย • เวอร์จิเนีย • เวอร์มอนต์ • ไวโอมิง • ลุยเซียนา • แอริโซนา • ออริกอน • อะแลสกา • อาร์คันซอ • แอละแบมา • อินดีแอนา • อิลลินอยส์ • โอคลาโฮมา • โอไฮโอ • ไอดาโฮ • ไอโอวา • ฮาวาย 890. ชื่อเต็มนายบารัคโอบามาคืออะไร_____(บารัค ฮุสเซน โอบามา: Barack Hussein Obama) เกิด 4 สิงหาคม 2504 โอบามาเกิดที่เมืองโฮโนลูลู ในรัฐฮาวาย บิดาเป็นชาวเคนยา มารดาเป็นชาวอเมริกัน เมื่ออายุได้ 6 ขวบ มารดาแต่งงานใหม่กับชาวอินโดนีเซีย และย้ายไปอยู่ที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กับแม่และพ่อเลี้ยงของเขาเป็นเวลา 4 โอบามาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด 891. โอบามาเป็นวุฒิสมาชิกรัฐใด____________(รัฐอิลลินอยส์) 892. โอบามาเป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไรของสหรัฐอเมริกา________(คนที่ 44) 893. ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นทางการเมื่อใด____(สำหรับประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่ชนะการเลือกตั้งนั้นจะขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม ในปี 2009) 894. พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกามี 2 พรรคคือ เดโมแครต และรีพลับลิกัน จริงหรือไม่ _____(ไม่จริง มีพรรค พรรครัฐธรรมนูญ (Constitution Party) พรรคกรีน (Green Party) และพรรคเสรีนิยม (Libertarian Party) 895. คดีที่ดินรัชดามีที่มาอย่างไร_______(คดีที่ดินรัชดา เป็นคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นจำเลยที่ 1 และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในความผิดฐาน "เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี และเป็นเจ้าพนักงาน และสนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นฯ" ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการธุรกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายอาญา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และศาลมีคำสั่งรับฟ้องเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คดีนี้มีผลสืบเนื่องมาจากการที่คุณหญิงพจมานได้ทำการประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร ย่านถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ ด้วยราคา 772 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรส ที่ดินที่มีปัญหา เป็นหนึ่งในที่ดินสองแปลงที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซื้อจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอราวัณทรัสต์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีมูลค่า 2,749 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กองทุนฯ ได้ปรับปรุงราคาที่ดินลดลง โดยการเป็นการปรับปรุงบัญชีเพื่อปรับมูลค่าหนี้ให้ลดลง เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง โดยปรับลดราคาที่ดินเหลือ 700 กว่าล้านบาท และนำออกประมูลทางอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตั้งราคาขั้นต่ำ 870 ล้านบาท โดยผู้ร่วมประมูลต้องวางเงินมัดจำ 10 ล้านบาท แต่ไม่มีผู้เสนอราคา กองทุนฯ จึงได้ยกเลิกการประมูล และเปิดประมูลใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำ แต่ผู้ร่วมประมูลต้องวางเงินมัดจำเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท ผลการประมูล คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ซึ่งส่งทนายความเป็นตัวแทนเข้าประมูลด้วยตนเอง ชนะการประมูลด้วยราคาสูงสุด 772 ล้านบาท โดยมีผู้แข่งขัน 2 ราย คือ บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ และบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนต์ ก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขาย และจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เมลามีนคืออะไร_________(เมลามีน อังกฤษ: Melamine เป็นเบสอินทรีย์ มีสูตรทางเคมีว่า C3H6N6, และชื่อทาง IUPAC ว่า 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine เมลามีนเป็นสารที่ละลายน้ำได้เพียงเล็กน้อย เมลามีนเป็นไทรเมอร์ (หรือสารประกอบที่เกิดจากโมเลกุล 3 ตัวที่เหมือนกันแตกเป็นสามขา) ของไซยานาไมด์ (cyanamide) เช่นเดียวกันกับไซยานาไมด์ เมลามีนประกอบด้วยไนโตรเจน 66% (โดยมวล) เป็นสารที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟเมื่ออยูในรูปของเรซินด้วยการปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาเมื่อลุกใหม้หรือถูกเผา มีการนำเอา Dicyandiamide (หรือ cyanoguanidine) , ที่เป็นไดเมอร์ (สองส่วน - dimer) ของไซยานาไมด์มาใช้เป็นสารหน่วงไฟเช่นกัน เมลามีนเป็นสารในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolite) ของ “ไซโลมาซีน (cyromazine) ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง เป็นสารที่เกิดขึ้นในตัวของสัตว์เลือดอุ่นที่ย่อยไซโลมาซีน[2] มีรายงานด้วยเช่นกันว่าไซโลมาซีนเปลี่ยนเป็นเมลามีนในพืช [3][4] ข้อมูลเขาพระวิหาร_______(ปราสาทพระวิหาร (เขมร: ; ปฺราสาทพฺระวิหาร; ปราสาทเปรี๊ยะวิเฮียร์ - สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์; อังกฤษ: Temple of Preah Vihear[) เป็นปราสาทหิน อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก หรือ เทือกเขาพนมดงเร็กในภาษาเขมร (ซึ่งแปลว่า ภูเขาไม้คาน[) ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม พนมพระวิหาร อันหมายถึง บรรพตแห่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์[ ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้เสด็จไปยังปราสาทแห่งนี้ และทรงขนานนามว่า "ปราสาทพรหมวิหาร" ซึ่งต่อมาเรียกกันทั่วไปว่า "ปราสาทพระวิหาร" นับเป็นปราสาทขอมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเทวสถานของฮินดู ประวัติศาสตร์การเรียกร้องเขาพระวิหาร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งของไทยและกัมพูชาด้วย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกของกัมพูชา[6] นามของปราสาทพระวิหารตามที่ปรากฏในศิลาจารึกคือ "ศีรศิขเรศวร" แปลว่า ภูเขาแห่งพระอิศวร[7] ซึ่งเกิดจากการสมาสกันของคำว่า "ศิขร" (ภูเขา) และ "อิศวร" (เทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู)[8] 896. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 คืออะไร_________(ประชาชนออกเสียงประชามติ) 897. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายต้องได้รับคำแนะนำและยินยอมจากใคร____(รัฐสภา) 898. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายคือขั้นตอนใด______(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 899. บุคคลใดมีหน้าที่วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร_____(ศาลรัฐธรรมนูญ) อย่าเข้าใจผิดว่าเป็น กกต. (กกต พิจารณาแล้วส่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินขั้นสุดท้าย) 900. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าใดจึงประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรได้_____(456 คน) (95%) 901. ถูกศาลฟ้องคดีอาญา สามารถเลือกตั้งได้หรือไม่_______(ได้) (เพราะไม่ได้ถูกศาลสั่งจำคุก) 902. ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเช่นใครบ้าง______(ภิกษุ สามเณร ติดคุก วิกลจริต ฟั่นเฟือน) แม่ชีไม่รู้ว่าเลือกได้หรือไม่? 903. จะสมัครเป็น สส. ต้องอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี______(25 ปี) 904. อำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร_________(พระมหากษัตริย์) 905. การยุบสภาหรือการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให้กำหนดเป็นกฎหมายใด___(พระราชกฤษฎีกา) 906. กรณีสภาผู้แทนหมดอายุ ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกี่วัน_______(45 วัน) 907. กรณียุบสภา ให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน_________(45-60 วัน) 908. หาก สส. แบบแบ่งเขต (ในบางจังหวัด) ว่างลง ต้องกำหนดให้เลือกตั้งแทนตำแหน่งว่างภายในกี่วัน___________________________(ภายใน 45 วัน) 909. สมาชิกวุฒิสภามีกี่คน_____________________(150 คน) 910. สว. ลากตั้งมีกี่คน_______________________( 74 คน) 911. การเลือกตั้ง สว. ดำเนินการอย่างไร_____(ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ) 912. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีกี่คน_______________(7 คน) ได้แก่ใคร 913. โอนสัญชาติมาแล้ว 10 ปี สมัคร สว. ได้หรือไม่____(ไม่ได้) (สัญชาติไทยโดยกำเนิด) 914. อายุเท่าใดสมัครเลือกตั้ง สว. ได้ ___________(40 ปีบริบูรณ์) นับถึงวันสมัคร 915. หากวาระ สว. สิ้นสุดลง จะต้องเลือกตั้งภายในกี่วัน_______(30 วัน) 916. สว. มีวาระดำรงตำแหน่งอย่างไร________(6 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง หรือสรรหา) ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวเท่านั้น) 917. ต้องดำเนินการภายในกี่วัน ในการประชุมรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง สส. ___(30 วัน) 918. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ มีกำหนดกี่วัน__________(120 วัน) 919. การประชุมรัฐสภากรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐเรียกว่า_____(สมัยวิสามัญ) 920. จากข้อข้างต้น หากไม่ใช่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สส. กี่คนสามารถเข้าชื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาได้_____________________(1 ใน 3 ของ สส. เท่าที่มีอยู่) 921. การจะประชุมลับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา สภาผู้แทน หรือวุฒิสภา ต้องมีสมาชิกร้องขอจำนวนเท่าใดของแต่ละสภา_______________________(1 ใน 4 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่) 922. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ______________(9 ฉบับ) 923. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาประกอบด้วยกี่วาระ________(3 วาระ) 924. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้ต้องมีอย่างน้อยกี่คน__(20 ) 925. ร่างพระราชบัญญัติเรื่องใดจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน____(เรื่องการเงิน) 926. ร่างพระราชบัญญัติที่ทั้ง 2 สภาเห็นไม่ตรงกัน จะดำเนินการอย่างไร____(ต้องกรรมาธิการร่วมพิจารณา) 927. ร่าง พรบ. ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีต้องนำทูลเกล้าฯ ภายในกี่วัน__(ภายใน 20 วัน) 928. หากทูลเกล้าแล้ว พ้นไป 90 วันแล้วมิได้พระราชทาน ทำอย่างไร____(พิจารณากันใหม่) 929. หากเสนอใหม่ แล้วไม่ทรงคืนมาใน 90 วันทำไงอีก_____(ประกาศใช้ได้เลย) 930. อภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จะทำได้หาก สส. ลงชื่อกันไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดของสมาชิกเท่าที่มีอยู่_______________(1 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่) (ส่วนรัฐมนตรี 1 ใน 6) 931. ลำปางหนาวมาก________________*_* 932. สว. ไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้ ครม. แถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน______________(ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ) 933. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกี่คนสามารถเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้____(ไม่น้อยกว่า 20,000 คน) (ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน) 934. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน______(ภายใน 105 วัน) 935. ใครเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรี________(พระมหากษัตริย์) “อย่าสับสนว่าเป็นนายยก นายกเป็นผู้เลือกและทูลเกล้าฯเสนอ” 936. คณะรัฐมนตรีมีกี่คน_____(36 คน) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมกัน (1+35) 937. จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมี สส. ในสภาลงมติให้กี่คน_____(ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง) 938. ไม่ได้เป็น สส. สามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่_____(ได้) 939. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายในกี่วันนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง___(ภายใน 15 วัน) 940. ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ นโยบายที่แถลงและต้องรับผิดชอบต่อใคร______(สภาผู้แทนราษฎร) 941. การตราพระราชกำหนดจะใช้ในกรณีใด______(รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ) 942. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้ยื่นคำร้องต่อศาลใดเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้_____________(ศาลรัฐธรรมนูญ) 943. องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ_______(ปรานศาลรัฐธรรมนูญ 1+ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 รวมเป็น 9) 944. ศาลชั้นต้น ศาลอุทรณ์ ศาลฎีกา เรียกรวมๆ ว่า_______(ศาลยุติธรรม) 945. ศาลใดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง__(ศาลฎีกา) (“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” : เช่นคดีที่ดินรัชดา เป็นต้น) (ไม่มีศาลชั้นต้น ศาลอุทรณ์) แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นแผนกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในศาลฎีกา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งกรณีบุคคลอื่นที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย องค์คณะผู้พิพากษาในแผนกนี้ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวน 9 คน ที่คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ขึ้นนั่งพิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลชั้นต้น แต่การพิจารณาคดีจะเป็นระบบไต่สวน ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาที่ใช้ในคดีทั่วไป ศาลมีอำนาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ตามวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา คนปัจจุบัน คือ “นายประพันธ์ ทรัพย์แสง” 946. บั้งไฟผี คืออะไร______(บั้งไฟพญานาค) บั้งไฟพญานาค หรือ บั้งไฟผี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้ โดยมีลักษณะเป็นลูกไฟสีชมพู ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง พุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขง มีตั้งแต่ระดับ 1-30 เมตร แล้วพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 50-150 เมตร เป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาที โดยจะเกิดปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในช่วงวันออกพรรษา หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินลาว ซึ่งอาจตรงกับวันแรม 1 ค่ำ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของไทย โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ 3-7 วัน มากกว่า 90% ของจำนวนลูกบั้งไฟพญานาคในแต่ละปี จะพบที่จังหวัดหนองคาย หน้าวัดไทย และบ้านน้ำเป อำเภอโพนพิสัย วัดอาฮง อำเภอบึงกาฬ วัดหินหมากเป้ง และอ่างปลาบึก อำเภอสังคม ผู้ศึกษาปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคหลายกลุ่ม พยายามอธิบายที่มาของปรากฏการณ์นี้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น คาดว่าอาจจะเป็นก๊าซมีเทน-ไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส ที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ใต้น้ำ นอกจากประเทศไทยแล้ว ที่อื่น ๆ ในโลกก็มีรายงานการพบปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน เช่นที่ มลรัฐมิสซูรี และ มลรัฐเท็กซัส ของสหรัฐอเมริกา โดยเรียกกันว่า แสงมาร์ฟา (Marfa lights) นอกจากนี้ยังพบที่เมืองเจดด้าห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ริมฝั่งทะเลแดง 947. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีจำนวนกี่คน_____( 15 คน) 948. ศาลใดมีอำนาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย_____________________________________(ศาลปกครอง) 949. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีกี่คน_______________________(13 คน) 950. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือไม่____(ไม่เป็น) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (5 คน ประธาน 1 คน กรรมการ 4 คน) ดำรงตำแหน่ง 7 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว 2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ( มี 3 คน) กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา วาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว 3) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) (มี 9 คน ประธาน 1 คน กรรมการอีก 8 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ดำรงตำแหน่ง 9 ปี วาระเดียว) 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ( มี 7 คน ปราน 1 คน กรรมการ 6 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา มีวาระ 9 ปี วาระเดียว) (****ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ใช่ประธานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเพียงผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) ***ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม การตรวจสอบ การทุจริต ส่วนองค์กรอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 1) องค์กรอัยการ (อำนาจฟ้องคดีแทนรัฐ หรือฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ) การแต่งตั้งอัยการสูงสุดให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มี 7 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน และกรรมการอื่นอีก 6 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา 3) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 951. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาอย่างไร_________(โดยการสรรหา) 952. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นวาระต้องดำเนินการให้ได้มาภายในกี่วัน_______(90 วัน) 953. องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือองค์กรใด_________________________(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 954. ปปช. พิจารณาระดับใดขึ้นไป (กรณีร่ำรวยผิดปกติ)______(ผู้อำนวยการกอง)>>>รองอิบดี>>>อธิบดี>>>ปลัดกระทรวง>>>>สส. >>>>>รัฐมนตรี>>>นายกรัฐมนตรี
955. การอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กำหนหรือไม่_______(ไม่ ___กระบวนการตรวจสอบเช่น การตรวจสอบทรัพย์สิน การถอดถอน เป็นต้น)
956. ปลัดกระทรวงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช. หรือไม่___________(ไม่ต้อง) คนที่ต้องยื่น เช่น รัฐมนตรี สส. เลขาธิการนายก เป็นต้น
957. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องยื่นต่อ ปปช. ภายในกี่วันนับตั้งแต่รับตำแหน่ง และพ้นตำแหน่ง__________(30 วัน)
958. หากรัฐมนตรีจงใจปกปิดทรัพย์สิน หรือยื่นทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หากพิจารณาแล้วมีความผิดจริงจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกี่ปี______(5 ปี ) โดยคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง_____________(อย่าเข้าใจผิดว่าเป็น ปปช. วินิจฉัยชี้ขาด)
959. ใครมีอำนาจถอดถอนรัฐมนตรีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง________(วุฒิสภา)
960. นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ หรือ ประพฤติชั่วร้ายแรง หรือส่อว่ากระทำผิดในหน้าที่ราชการ หรือ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ กรณีเหล่านี้กรณีใดไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถอดถอนนายกรัฐมนตรี_________________(ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง)
961. บุคคลที่สามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติมีใครบ้าง___(ดังนี้)
1) สส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวน สส. ที่มีอยู่ในสภา
2) สว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวน สว. ที่มีอยู่ในสภา
3) ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน (สองหมื่นคน)
962. รัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติจะถูกดำเนินคดีที่ศาลใด_____(ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)
963. มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐให้จัดทำเป็น________________(ประมวลจริยธรรม)
964. กฎหมายที่ต้องปรับปรุงภายใน 2 ปี หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ภายหลังเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรับธรรมนูญคือกฎหมายใด_____(กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
965. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ 40 มาตราใด____(มาตรา 81)
966. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็น_____________(กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา)
967. พรบ. การศึกษาแห่งชาติฉบับแรกมีผลบังคับใช้วันใด____(20 สิงหาคม 2542) ประกาศ 19)
968. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ. การศึกษาแห่งชาติคือ____(ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม)
969. การศึกษาขั้นพื้นฐานคือ___________(การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา)
970. คำว่า “สถานศึกษา” ครอบคลุมการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือไม่____(ไม่) การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเป็นสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น
971. ลักษณะของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไร__________(ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส / จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา / ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้)
972. คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยใครบ้าง___________(ประกอบด้วย)
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
เทคนิคการจำ ครู / ครอง / ชน / ถิ่น / เก่า / พระ / ทรง / ผอ.
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จำนวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน ๒ รูป หรือ ๒ คน หรือ ๑ รูปกับ ๑ คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน ๖ คน
(๙) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
973. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาระดับใด_______(ทุกระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ การศึกอุดมศึกษาก็ได้ การศึกษานอกโรงเรียนก็ได้) อยู่ที่ความพร้อม ความต้องการ ความเหมาะสม
974. รัฐต้องจัดความช่วยเหลือสำหรับคนพิการ ในเรื่องเงินทุนด้านสื่อและวัสดุการศึกษาเมื่อเทียบกับเด็กนักเรียนทั่วไป__________(ไม่เกิน 5 เท่า)
975. การจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน หมายถึงการจัดการศึกษาระดับใด_____(ประถมศึกษา)
976. การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนับตามข้อใด_________(นับตามปีปฏิทิน)
977. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา คือการจัดการศึกษาอย่างไร____(การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา)
978. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงเด็กจบชั้นใด_____(ม. 3)
979. ใครมีอำนาจอนุญาตผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ____(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
980. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา คือ_______(การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือการศึกษาต่อระกับอาชีพชั้นสูงต่อไป)
981. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการศึกษาแบบใด_______(เป็นการจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิต และการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม)
982. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ นับรวม ผอ. และ ผอ. เขตหรือไม่___(รวม) (ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ) (รวมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ)
983. หากผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ จะทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นทำบัตรต่อใคร______(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
984. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547 เกิดจากกฎหมายใด_______(พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546)
985. การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปตามแนวทางใด_______(ให้เป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้)
1) สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการจาก สพฐ.
2) มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น และพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
3) มีกลไกในการประสานงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการ
5) คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิผลของคุณภาพการศึกษา ระดับ และขนาดของสถานศึกษา จำนวนนักเรียน ผู้รับบริการ และความเหมาะสมด้านอื่น
986. การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งอย่างไร______(แบ่งเป็นกลุ่ม และกลุ่มอาจแบ่งเป็นกลุ่มงาน)
987. การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร____(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตกำหนด)

ของเก่า ไม่ควรจำ
ควรจำ นโยบาย สพฐ 2552 คือ คุณ / อัต / ยก / เทคโน / ร่วมใต้
988. นโยบาย สพฐ ปี 2551___(การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ปี 2551 )อะไรบ้าง___________
1. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4. กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
6. กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

989. นโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล สมชาย1ว่าอย่างไร________(ว่าอย่างนี้___มี 16 ข้อ)
1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
2) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศในภูมิภาค (เน้นใช้กระบวนการทูต) (ปัญหาเขมร)
4) สร้างกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤตการเงินโลก
5) เร่งสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
6) เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ (Mega Projects) เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าชานเมือง พลังงานทดแทน ระบบบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน เป็นต้น
7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (จากภัยธรรมชาติ เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน)
8) จัดตั้งสภาเกษตรกร และสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตร
9) สนับสนุนการเข้าถึงแหลงทุนของชุมชน
10) สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
11) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ OTOP
12) เร่งปราบปรามการค้ายาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพล อบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
13) เร่งปรับปรุงระบบสาธารณสุข (โดยพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงของประชาชนในโครงการ 30 บาท)
14) เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำทั้งในและนอกระบบชลประทาน
15) เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อพร้อมรับวิกฤตโลกร้อน
16) จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตการอาหารโลก
990. คำว่า นโยบายเร่งด่วน คืออย่างไร_____(ดำเนินการภายในปีแรกของรัฐบาล)
991. นอกจากนโยบายเร่งด่วนแล้วยังมีนโยบายอื่นอีกหรือไม่ที่รัฐบาลสมชายได้แถลงต่อสภา__(มี) (นโยบายที่แถลงมี 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วน คือทำในปีแรก และนโยบายระยะ 3 ปี มี 7 ข้อนี้)
1) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
• นโยบายด้านการศึกษา
• นโยบายแรงงาน
• นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน
• นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
• นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
3) นโยบายเศรษฐกิจ
o นโยบายบริหารเศรษฐกิจมหภาค
o นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ภาคการตลาดการค้าและการลงทุน
o นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ
o นโยบายพลังงาน
o นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
 กฎหมายและการยุติธรรม
 ส่งเสริมประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่น อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง และเป็นธรรม
992. นโยบายด้านการศึกษาอยู่ในนโยบายรัฐบาลระยะใด____(ระยะ 3 ปี)
993. นโยบายด้านการศึกษาจัดอยู่ในนโยบายหลักด้านใด_____(นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต) ประกอบด้วย นโยบายด้านการศึกษา นโยบายแรงงาน นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชนนโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
994. รายละเอียดนโยบายด้านการศึกษาของสมชายมีกี่ข้ออะไรบ้าง______(มี 7 ข้อ)
1) ลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ (พัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและความรู้ของนักเรียน)
2) จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก บุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อผ่านกองทุนกู้ยืม ต่อยอดการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3) ปรับระบบผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ให้ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย และประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย
4) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
5) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
6) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
7) ส่งเสริมกลไกกาบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมการวางแผน การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาปรับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
995. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เกิดจากกฎหมายใด_______________(พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546)
996. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการครอบคลุมบุคคลใด_____(ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
997. ครู หมายความว่าอย่างไร__________(บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอน)
998. ครู คือบุคคลที่สอนในสถานศึกษาใด_____(สถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน)
999. บุคคลที่สอนในมหาวิทยาลัยเรียกครูหรือไม่____________(เรียก “อาจารย์”) (ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
1000. ผู้บริหารสถานศึกษา คือบุคคลผู้ทำหน้าที่บริหารในสถานศึกษาใด____(สถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน)

"ข้อสอบมากไป บางข้อเลอะเทอะ อย่าลืม เก่าไม่เอา หาใหม่ดีกว่า ชัวร์ ๆ"

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2559 14:40

  สวัสดี
  เราเป็นองค์กรทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้
  คนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือทางการเงิน
  ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในความยากลำบากทางการเงิน
  ความวุ่นวายทางการเงินและคุณจำเป็นต้องใช้เงินในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ
  ตัวเอง
  หรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระเงิน
  ค่าใช้จ่ายของการเริ่มต้นธุรกิจหรือได้ยืม
  ความยากลำบากกว่าที่ธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้
  E-mail:
  Fredrickrichardcompany@gmail.com
  แบบฟอร์มใบสมัครเครดิต
  ชื่อ: _________
  ที่อยู่: _________
  ประเทศ: _________
  อาชีพ: _________
  เงินให้สินเชื่อที่ต้องใช้: __________
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________
  ระยะเวลาเงินกู้ __________
  รายได้ต่อเดือน: _________
  โทรศัพท์: _________
  กรุณาติดต่อเราทาง e-mail E-mail เรา
  ขอขอบคุณ
  Mr. Fredrick

  ตอบกลับลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2559 14:41

  สวัสดี
  เราเป็นองค์กรทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้
  คนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือทางการเงิน
  ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในความยากลำบากทางการเงิน
  ความวุ่นวายทางการเงินและคุณจำเป็นต้องใช้เงินในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ
  ตัวเอง
  หรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระเงิน
  ค่าใช้จ่ายของการเริ่มต้นธุรกิจหรือได้ยืม
  ความยากลำบากกว่าที่ธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้
  E-mail:
  Fredrickrichardcompany@gmail.com
  แบบฟอร์มใบสมัครเครดิต
  ชื่อ: _________
  ที่อยู่: _________
  ประเทศ: _________
  อาชีพ: _________
  เงินให้สินเชื่อที่ต้องใช้: __________
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________
  ระยะเวลาเงินกู้ __________
  รายได้ต่อเดือน: _________
  โทรศัพท์: _________
  กรุณาติดต่อเราทาง e-mail E-mail เรา
  ขอขอบคุณ
  Mr. Fredrick

  ตอบกลับลบ
 3. คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? ติดต่อนางฟาริดาสตีเฟ่นในการขอสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วของคุณในอีเมลนี้: 24hourstloancompany1@gmail.com

  ตอบกลับลบ
 4. พระเจ้าในวัน !!!

  คุณเป็นนักธุรกิจ / หญิง? คุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ หรือคุณต้องการ
  เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง? หรือเพื่อชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นที่ดี
  ธุรกิจ? ติดต่อเราได้ที่: anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ต้องกรอกข้อมูล:
  ชื่อ--
  จํานวน -
  ระยะเวลา -
  หมายเลขโทรศัพท์-
  ประเทศ-
  ความนับถือ,

  จาก: Anit Brison เงินกู้ยืม บริษัท
  +19513548012
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  รอการเร่งด่วนของคุณ นอนหลับ เร็ว ๆ นี้ต่อไป
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบกลับลบ
 5. วันที่ดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยคนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากประจำปีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็น 2% ภายในปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระหนี้ระยะเวลาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง email: (24hourstloancompany1@gmail.com)

  ตอบกลับลบ
 6. วันที่ดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยคนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากประจำปีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็น 2% ภายในปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระหนี้ระยะเวลาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง email: (24hourstloancompany1@gmail.com)

  ตอบกลับลบ
 7. วันที่ดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยคนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากประจำปีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็น 2% ภายในปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระหนี้ระยะเวลาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง email: (24hourstloancompany1@gmail.com)

  คุณได้รับการเปิดลงโดยธนาคารจำนวนมาก
  คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทุนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจของคุณที่
  คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อส่วนบุคคล

  ใช้สำหรับเงินกู้ส่งลงรายละเอียดด้านล่าง:
  1. ชื่อเต็ม
  2. ที่อยู่
  3. จำนวน
  4. ระยะเวลาระยะเวลา
  จำนวน 5.Phone
  6. อาชีพ

  นางฟาริดาสตีเฟ่น

  ตอบกลับลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2560 07:45

  ชมเชยในวันนี้เพื่อคุณจากจุดสิ้นสุดของฉันคุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อธุรกิจการเงินของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวถ้าใช่อีเมล :( ryanloaninvestment@outlook.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ของเงินกู้ 3% ต่ำสุดและสูงสุดจำนวนฉัน
  ให้ออกเป็นปกติ 50,000.00 และอยู่ข้างบนเรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีใจที่ร้ายแรง วิธีการที่จะได้รับเงินกู้เริ่มต้นโปรดทราบว่าคุณจะติดต่ออีเมลนี้: ryanloaninvestment@outlook.com ในการขอสินเชื่อ
  ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง .Regards
  โทรหรือส่ง SMS หมายเลข: +27 (0603170517)

  ตอบกลับลบ
 9. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนและน่าเชื่อถือหรือไม่? หากคุณไม่มั่นคงทางการเงินและต้องการยกระดับด้านการเงินของคุณให้ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอรับเงินกู้ฟรีที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียดเนื่องจากเราให้การสนับสนุนทางการเงินกับบุคคลที่มีใจจดจ่ออย่างร้ายแรงซึ่งมีอัตราที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถึง 2% และ บริษัท รับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย หากต้องการเงินทุนเพียงแค่อีเมล์: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราผ่านทาง http://berthaloancompany.com และคุณยินดีที่จะทำ
  กรอกข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้รายเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................
   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบกลับลบ

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม