หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบถามขตอบกฎหมายพลวัต ข้อที่ 1900-2262

ข้อสอบถามขตอบกฎหมายพลวัต ข้อที่ 1900-2262

1901. องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและวินิจฉัยต้องมีกี่คน____ผไม่น้อยกว่า 5 คน)
1902. รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ใด_____(ศาลอุทธรณ์)
1903. การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการได้มาของวุฒิสภา กระทำที่ศาลใด____(ศาลฎีกา)
1904. การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ สส. กระทำที่ศาลใด_______________(ศาลฎีกา)
1905. กกต. มีกี่คน____________(5 คน)
1906. กกต. มีวาระกี่ปี________________(7 ปี)
1907. การให้ใบแดง สส. หรือ สว. สามารถอุทธรณ์ได้ที่ศาลใด________(ศาลฎีกา)
1908. ผู้ตรวจการแผ่นดิน กี่คน______________(3 คน)
1909. วาระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน กี่ปี_______(6 ปี วาระเดียวเท่านั้น)
1910. ปปช. มีกี่คน________(9 คน)
1911. ปปช. วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี_______( 9 ปี)
1912. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีกี่คน________(7 คน)
1913. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีวาระกี่ปี__________(6 ปี)
1914. องค์กรอัยการ อยู่ในฐานะใด_____(องค์กรอื่นในรัฐธรรมนูญ)
1915. ประชาชนจำนวนเท่าใดสามารถเสนอชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรับธรรมนูญ____(50000 ชื่อ)
1916. การตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นหน้าที่ของใคร___(ปปช.)
1917. หน่วยงานที่คอยตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ______(ผู้ตรวจการแผ่นดิน)
1918. สามเหลี่ยมมรกต__________(ไทย-ลาว-กัมพูชา)
1919. หลักสำคัญที่สุดของ “เศรษฐกิจพอเพียง”_______(รู้จักพอประมาณ)
1920. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะใด____(ระยะปานกลาง)
1921. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แผนพัฒน์ฯ 10 นำมาใช้ จะประสบความสำเร็จได้ต้องพัฒนาระดับใด______(ทุกระดับ)
1922. แผนพัฒน์ฯ 10 (2550-2554) มุ่งพัฒนาสุ่_____(สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน)
1923. ปัจจุบันยังไม่มีการมอบรางวัลโนเบลสาขาใด_______(การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
1924. การรดน้ำต้นไม่ ควรรดเวลาใดดีที่สุด_____(18.00-19.00 น.)
1925. บุคคลทั่วไปสามารถสอบใบขับขี่ได้เมื่ออายุเท่าใด______(15 ปี)
1926. บุคคลสามารถทำพินัยกรรมได้ เมื่อมีอายุเท่าใด_____( 15 ปี เป็นต้นไป)
1927. กฎหมายฝ่ายบริหารที่มีศักดิ์สูงสุด_____(พระราชกำหนด)
1928. คำสั่งปลดนายอำเภอ เป็นคำสั่งประเภทใด______(คำสั่งทางปกครอง)
1929. APEC เอเปก เน้นบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านใดมากที่สุด______________(การค้าโดยเสรี)
1930. WTO มุ่งให้ประเทศสมาชิก ยึดมั่นหลักการใด______(การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า)ง
1931. ค่านิยมไทยที่มาจากพุทธศาสนาเช่นค่านิยมใด______(กตัญญูกตเวที)
1932. การสละที่นั่งให้พระสงค์ เป็นการปฏิบัติธรรมในข้อใด___(อาสนทาน)
1933. แม่คะนิ้ง คืออะไร_____(น้ำค้างแข็ง)
1934. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่า______(อริยะสัจ 4)
1935. ระบบขนส่งมวลชนที่ไม่มีมลภาวะคืออะไร_______(รถไฟฟ้า)
1936. AFTA คืออะไร________(เขตการค้าเสรีอาเซียน)
1937. ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเชียนทั้งหมดกี่ประเทศ__________(10 ประเทศ)
1938. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี_____(35 ปี)
1939. ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กระทรวงใดไม่ได้กำหนดเป็นกรม___(ศึกษาธิการ และกลาโหม)
1940. การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ทำเป็นกฎหมายใด_______(ประกาศจังหวัด)
1941. ใครเป็นประธาน กพร. ______(นายกฯ หรือรองนายกที่รับมอบหมาย)
1942. กพร. เกิดตามกฎหมายใด_______(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545)
1943. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง มีกี่ส่วน____(4 ส่วน)
1944. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน__________(3 ส่วน)
1945. การจัดตั้ง โอน รวมกรมในกระทรวง ตราเป็นกฎหมายใด____(พระราชบัญญัติ)
1946. สำนักเลขานุการรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกรมหรือไม่-______(ไม่)
1947. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักนายกรัฐมนตรี____-(นายกรัฐมนตรี)
1948. การแบ่งส่วนราชการภายในกรม_____(กฎกระทรวง)
1949. เลขาธิหารคณะรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือไม่____(ไม่เป็น) ตำแหน่งที่เป็นเช่น เลขานุการรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
1950. กระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทะบวงกรม พ.ศ. 2545___(กระทรวงวัฒนธรรม)
1951. อำนาจกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศง 2545___(จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท)
1952. ส่วนราชการสังกัดสำนักนายก เช่นส่วนราชการใด_____(สำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน ) (การศึกษานอกโรงเรียนไม่ได้อยู่ในสังกัดนี้ การศึกษานอกโรงเรียนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
1953. อำเภอ เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่______(ไม่)
1954. การจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอตราเป็นกฎหมายใด_______(พระราชกฤษฎีกา)
1955. ประธานคณะกรรมการจังหวัดใครเป็นประธาน_____(ผู้ว่า)
1956. เครื่องแบบปฏิบัติราชการมีกี่ประเภท ____________(2 ประเภท)
1957. เครื่องแบบพิธีการมีกี่ประเภท_____(5 ประเภท)
1958. รองเท้าข้าราชการหญิงไม่ควรมีส้นสูงเกินกี่เซนติเมตร_______(10 เซนติเมตร)
1959. เครื่องราชย์ ประดับส่วนใด+++++++++(กระเป๋าบนซ้าย)
1960. การเข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต้องออกหลังจากเริ่มสอบกี่นาที___(20 นาที)
1961. การเข้าห้องสอบ สำหรับวิชาแรกในแต่ละวัน เข้าเกินกี่นาทีไม่มีสิทธิเข้าสอบ___(15 นาที)
1962. ครูบรรจุใหม่ จะลาศึกษาต่อภาคปกติได้ต้องมีเวลารับราชการไม่น้อยกว่ากี่เดือน___(12 เดือน)
1963. การศึกษาต่อภาคปกติ การทำสัญญาเป็นเวลา 2 ปี สามารถขยายเวลาได้ไม่เกินกี่ปี___(1 ปี)
1964. ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่งผลกระทบต่อบุคคลใด ผู้นั้นมีสิทธิคัดค้านไม่น้อยกว่ากี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง_____(ไม่น้อยกว่า 15 วัน)
1965. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนดู หรือล่าช้า มีสิทธิร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข้าวสาร โดยคณะกรรมการพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน____(30 วัน) หากมีเหตุจำเป็นขยายได้อีก แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน)
1966. กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกระทบถึงบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งบุคคลนั้นให้คัดค้านภายในกี่วัน_____________(15 วัน)
1967. ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้าน บุคคลเจ้าของข้อมูลสามารถอุทธรณ์ต่อองค์กรใด___(คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน)
1968. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ เปิดเผยเมื่อครบกี่ปี____(เปิดเผยเมื่อเก็บไว้ครบ 75 ปี)
1969. ข้อมูลข่าวสารของรัฐ (ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ)ด้านอื่นๆ เก็บไว้กี่ปี เปิดเผยได้_____(เปิดเผยเมื่อเก็บไว้ครบ 20 ปี) ****
1970. ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ที่ขอเรียกข้อมูล วัสดุ เอกสาร มีโทษอย่างไร________________(จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
1971. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่รัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีโทษอย่างไร_______________(จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)
1972. การเปิดเผยข้อมูลข้าวสารใด ทำให้เสียหายต่อรัฐ มีโทษตามข้อใด____(จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
1973. การผ่อนผันเด็กเข้าเรียนเป็นอำนาจของใคร_____(สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผัน โดยผู้อำนวยการ) แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด)
1974. การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตราเป็นกฎหมายใด____(กฎกระทรวง)
1975. กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 แบ่งการศึกษาเป็นกี่ระดับ____________________(3 ระดับ) คือ
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. การศึกษาระดับประถมศึกษา
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับคือ
i. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ii. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทสามัญศึกษา
2. ประเภทอาชีวศึกษา
1976. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาแก่เด็กอายุกี่ปี___(3-6 ปี)
1977. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่ออะไร_____(วางรากฐานชีวิตและเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม)
1978. การศึกษาระดับประถมศึกษา มีลักษณะอย่างไร_____(เป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถขั้นพื้นฐาน)
1979. ปกติการศึกษาระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรียนกี่ปี______(6 ปี)
1980. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็นกี่ระดับ __________(2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1981. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นอย่างไร_____(เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ต่อจากประถมศึกษา เพื่อให้รู้ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานอาชีพตามควรแก่วัย)
1982. ปกติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนกี่ปี__________(3 ปี)
1983. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอย่างไร_______(เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จำเป็น)
1984. ปกติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลากี่ปี_____(3 ปี)
1985. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นกี่ประเภท_____(2 ประเภท คือ สามัญ และอาชีวะ)
1986. การศึกษาประเภทสามัญ เป็นอย่างไร_________(เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา)
1987. การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเป็นอย่างไร_______(เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป)
1988. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ มีอะไรบ้าง_____(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548)
1989. ผู้คุมสอบประมทเลินเล่อจนให้มีการทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่_______(ถือเป็นการประพฤติผิดวินัยร้ายแรง)
1990. การตรวจสอบสถานที่ เวลาสอบ เป็นหน้าที่ของใคร_____(ผู้สอบ)
1991. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีกี่คน______(15 คน)
1992. กลุ่มใดดำเนินการเกี่ยวกับทุน 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา_____(กลุ่มอำนวยการ)
1993. กลุ่มที่มีหน้าที่ในการติดตาม แนะนำ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา_____(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
1994. ประธานคุรุสภาคือใคร_____(ผู้ทรงคุณวุฒิ) รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1995. การสรรหากรรมการเขตพื้นที่ขั้นตอนแรกคือ _______(การประกาศสรรหา)
1996. กรรมการเขตพื้นที่พิจารณาความดีความชอบได้หรือไม่____(ไม่มีสิทธิ)
1997. ข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ อยู่กลุ่มใดในสพท.___(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
1998. กลุ่มที่มีความรับผิดชอบเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน____(กลุ่มส่งเสริมฯ)
1999. กลุ่มที่ดูแลข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน_____(กลุ่มส่งเสริมฯ)
2000. งานแนะแนว งานทุนการศึกษา งานป้องกันยาเสพติด เป็นงานของกลุ่มใด___(ส่งเสริมฯ)
2001. ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 มีอำนาจสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่____(ได้)
2002. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง______(ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล)
2003. การจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ______(ยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้)
2004. ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา_____(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
2005. กรมวิชาการ ตามโครงสร้างเดิม เปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานใหม่คือหน่วยงานใด____(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2006. คณะกรรมการ 3 คณะ ในสำนักงานเขตพื้นที่คณะกรรมการชุดใดมีจำนวนมากที่สุด_____(คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มี 15 คน)
2007. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน_________(9 คน) ผอ. เขต เป็นประธาน
2008. ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการติดตามฯ กี่คน____(5 คน มีความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิจัย บริหารการศึกษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ด้านใดด่นหนึ่งหรือหลยด้านรวมกัน)
2009. กรรมการติดตามฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี_____(30 ปี)
2010. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ _____-(จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท)
2011. การแบ่งส่วนราชการในกระทรวงให้ออกเป็น_____(กฎกระทรวง)
2012. เสนอแผนการศึกษาชาติ_____(สภาการศึกษา)
2013. เสนอแผนการศึกษา สภาการศึกษาเสนอต่อใคร____(คณะรัฐมนตรี)
2014. คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ มี_______(15 คน)
2015. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ในหน่วยงานใด_______________(สำนักงานปลัดกระทรวง)
2016. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน สำนักงาน สพฐ. _____(เลขาธิการสพฐ.)
2017. การแบ่งส่วนราชการใน สพท. จัดเป็นกฎหมายหรือแนวปฏิบัติใด_____(กฎกระทรวง)
2018. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือไม่____(ไม่มี)
2019. ผู้สนองพระบรมราชโอการใน พรบ. ระเบียบบริหารราชการ ศธ 46 คือใคร____(นายกรัฐมนตรี สมัยนัน นายกทักษิณ)
2020. ส่วนราชการใน สพฐ มีกี่สำนัก____________(10 สำนัก)
2021. สำนักใดใน สพฐ. ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ มูลนิธิและกองทุน____(สำนักอำนวยการ)
2022. สำนักใดดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน____(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)
2023. หน่วยงานที่รับผิดชอบการทดสอบแห่งชาติใน สพฐ. ______(สำนักทดสอบทางการศึกษา)
2024. หน่วยงานใน สพฐ. ที่ติดตามผลกสรจัดการศึกษา_____(สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2025. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน______(26 คน)
2026. กรรมการใน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อมีอายุไม่น้อยกว่า_____(35 ปี)
2027. การแบ่งส่วนราชการใน สพท. ที่ต้องการแบ่งกลุ่มงานเพิ่ม หรือศูนย์ หรือกลุ่มงานย่อย ให้ทำตามแนวปฏิบัติใด______(ประกาศสำนักงานเขต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขต)
2028. โรงเรียนที่มีนักเรียน 320 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษากี่คน_____(15 คน)
2029. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากไหน_____(การเลือกตั้ง ปัจจุบัน ปัจจุบัน นายพารณ)
2030. จำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแตกต่างกัน ตรงตำแหน่งใด_____(ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนพระภิกษุ หรือตัวแทนศาสนา)
2031. ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา______(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2032. วาระของคณะกกรรมการสถานศึกษา______(4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน)
2033. จำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยใด_____(จำนวนนักเรียน หรือ ขนาดโรงเรียนว่างั้นเถอะ)
2034. ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นครูได้หรือไม่___(ไม่ได้)
2035. พรบ. สภาครู 46ฯ ทำให้ยกเลิกกฎหมายใด______(พรบ. ครู พ.ศ. 2488)
2036. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า_____(คุรุสภา)
2037. การออกข้อบังคับคุรุสภา ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร____(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
2038. รายได้คุรุสภา_____(ค่าธรรมเนียม เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ เป็นต้น)
2039. กรรมการคุรุสภา มีกี่คน _____(39 คน)
2040. ประธานคุรุสภา_____(รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ)
2041. กรรมการ ในคุรุสภามีอายุเท่าใด_____(ไม่ต่ำกว่า 35 ปี)
2042. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีคณะกรรมการทั้งหมดกี่คน_____(18 คน)
2043. เลขาธิการคุรุสภา มีวาระกี่ปี_____(4 ปี) ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ปัจจุบัน นายองค์กร
2044. ใครเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือน ของเลขาธิการคุรุสภา____(คณะกรรมการสภาการศึกษา)
2045. ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนเมื่อถึงเกณฑ์ภาคบังคับ______(ปรับไม่เกิน 1000 บาท)
2046. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่_______(6 คน)
2047. ประธารคณะกรรมการเขตพื้นที่ได้มาอย่างไร____(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2048. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวใน พรบ. ใด____(พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
2049. คณะกรรมการสถานศึกษาถูกกล่าวไว้ในบทกำหมายใด____(พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
2050. สำนักงานสภาการศึกษาเป็นนิติบุคคลหรือไม่____(เป็น)
2051. อำนาจหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการใน พรบ. การศึกษา คือ _____(ส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด)
2052. คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษานักเรียน 120 คน มีกี่คน____(9 คน)
2053. ลาคลอดบุตรมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลาด้วยหรือไม่_____(ไม่)
2054. ลาป่วย 31 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์หรือไม่____(มี) (เพราะลาป่วยเกิน 30 วัน)
2055. สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลาใด_____(8.30-16.30 น.)
2056. วันหยุดราชการประจำสัปดาห์คือ ______(เสาร์ อาทิตย์)
2057. สถานศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์___(35 ชั่วโมง)
2058. ความมุ่งหมายของการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการลงโทษยักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548______(เพื่ออบรมสั่งสอน)
2059. การลงโทษนักเรียนกรณีทำผิดไม่ร้ายแรง____(ว่ากล่าวตักเตือน)
2060. การลามีกี่ปะเภท_____(9 ประเภท)
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่วนตัว
4. การลาพักผ่อน
5. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส
2061. ระหว่างลากิจ ลาป่วย ลาคลอด และลาพักผ่อน การลาประเภทใดที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนค่อยลาได้___________(ลาพักผ่อน)
2062. ผู้พิจารณาการอนุญาตไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา_____(ผอ. เองนั่นแหละ) (อย่าเข้าใจผิดว่าเป็น ผอ. เขต)
2063. ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะลากิจ ต้องขออนุญาตต่อใคร______(ผอ. เขต)
2064. การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามระเบียบการลาของข้าราชการ คือ ____(การลาในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์)
2065. ผอ. มีอำนาจอนุญาตลากิจของครูครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน_____(30 วัน)
2066. ข้าราชการที่มีอายุราชการติดต่อกันเกิน 10 ปี สามารถนำวันลาพักผ่อนรวมระหว่างปีกันได้หรือไม่_____(ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน)
2067. ลาติดตามคู่สมรส ลาได้กี่ปี____(ไม่เกิน 2 ปี ขยายได้อีกไม่เกิน 2 ปี )
2068. การลาประเภทใดนับวันหยุดราชการด้วย_____(ลาคลอดบุตร)
2069. การลาครึ่งวันนับเป็นการลากี่วัน______(ลา 1 วัน)
2070. การนับวันลา นับตามปีอะไร_____(นับตามปีงบประมาณ ไม่ใช่นับตามปีปฏิทิน)
2071. ตามระเบียบการลาใบลาประเภทที่อยู่ในแบบเดียวกันคือ___(ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด)
2072. หลังลาคลอดบุตร สามารถลาเลี้ยงบุตรได้กี่วัน ถือเป็นการลาแบบใด ได้รับเงินเดือนหรือไม่____(ลาได้ 150 วัน ถือเป็นการลากิจ และไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา และผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิเรียกมาปฏิบัติราชการระหว่างลา)
2073. ลากิจ ในปีหนึ่งๆ ลาได้ไม่เกินกี่วัน_____(45 วันทำการ)
2074. ลาป่วยตั้งแต่กี่วันต้องมีใบรับรองแพทย์_____(30 วันขึ้นไป)
2075. ลาพักผ่อนในปีหนึ่งลาได้กี่ครั้ง_____(เพียงครั้งเดียว)
2076. ลาติดตามคู่สมรส กรณีใด_____(คู่สมรสลาปฏิบัติงานต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คู่สมรสลาไปศึกษาต่อ อบรมในต่างประเทศ เกิน 1 ปี สามารถลาติดตามคู่สมรสไม่เกิน 3 ปี)
2077. การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แล้วต้องกลับมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกี่วัน_____(10 วัน) รายงานให้ รมต. ทราบภายใน 30 วัน)
2078. การไปปฏิบัติงานใน UN ทำงานติดต่อกันเป็นเวลากี่ปี ตามระเบียบการลา 2535___(2 ปี)
2079. ผู้พิจารณาการลาติดตามคู่สมรสของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือใคร___(ปลัดกระทรวง)
2080. การออกกฎ กคศ. ทำไงจึงจะออกได้____(ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อน แล้วรัฐมนตรีศึกษาลงนามประกาศนราชกิจจานุเบกษา)
2081. กฎ กคศ. ออกโดยอาศัยกฎหมายใด_____(พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
2082. ประธานดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษาคือใคร______________(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2083. ผู้สมัครเป็นผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในหน้าที่กี่ปี____(ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2084. ผู้แทนผู้บริหาร หากต้องการเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. ต้องมีประสบการณ์บริหารกี่ปี_____(ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2085. ข้าราชการครูสายผู้สอนมีสิทธิในการเลือกผู้แทนข้าราชการครูใน กคศ. โดยลงคะแนนได้กี่คน______(1 คน)
2086. ประธานใน อกคศ. ได้มาอย่างไร_____(ผู้ทรงคุณวิที่การรมการเลือก)
2087. คณะกรรมการในกคศ. เก่า มีกี่คน _____(21 คน)
2088. เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เป็นเจ้าของ หจก. ผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่___(ไม่)
2089. โทษทางวินัยมีกี่สถาน________(5 สถาน)
2090. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการออกจากราชการโดยปริยายหรือไม่_____(ไม่ถือ เพราะอาจเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้) (เช่น ครู เปลี่ยนตำแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น)
2091. ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตลาออกจากราชการครูในสถานศึกษา_____(ผู้อำนาวการสถานศึกษา)
2092. ผู้อำนาวการสถานศึกษาสามารถยับยั้งการลาออกจากราชการของข้าราชการครูในสถานศึกษาได้ไม่เกินกี่วันนับตั้งแต่วันขอลาออก_______(90 วัน)
2093. หากผู้มีอำนาจไม่อนุญาตให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาลาออก และไม่ยับยั้ง การลาออกจะเป็นผลอย่างไร______(การลาออกมีผลตั้งแต่วันขอลาออก)
2094. การขออนุญาตลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย การลามีผลตั้งแต่วันใด______(วันที่ผู้นั้นขอลาออก)
2095. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องขอบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตภายในกี่วัน____________(30 วัน)
2096. ข้าราชการครูในสถานศึกษา หรือ สำนักงานเขตพื้นที่ ถูกลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร_______(อกคศ. เขตพื้นที่) (ภายใน 30 วัน)
2097. หากถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อใคร____________(กคศ.) ***กคศ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน*****
2098. ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษครูในสถานศึกษาคือใคร ตามมติใคร_______(ผอ. สพท. ตามมติของ อกคศ. เขตพื้นที่)
2099. การลงโทษ ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ เสนอต่อใคร______(กคศ.)
2100. ข้าราชการครูที่ทำผิดวินัย 3 คน แต่อยู่คนละเขตพื้นที่ ใครมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวน_________(เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เลขาธิการ สพฐ.)
2101. กพร. คือใคร_________(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
2102. ใครเป็นประธานคณะกรรมการใน กพร.___________(นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่มอบหมาย) รองเป็นรัฐมนตรี 1 คนที่รับมอบหมาย เลขาธิการ กพร. เป็นเลขานการกรรมการ
2103. กพร. มีวาระกี่ปี___________(4 ปี ห้ามเกิน 2 วาระติดต่อกัน)
2104. สำนักงาน กพร. ตั้งอยู่ที่ไหน______________(เป็นส่วนราชการในสำนักนายก)
2105. เลขาธิการ กพร. มีฐานะเทียบเท่า___________(อธิบดี)
2106. อำนาจหน้าที่ กพร. ________(เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และงานของรัฐ โครงสร้างระบบราชการ งบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ค่าตอบแทนข้าราชการ)
2107. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง มีกี่ส่วน______(4 ส่วนคือ)
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวง หรือ ทบวง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
3. ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายก หรือสังกัดกระทรวง
4. กรม หรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
**** สำนักนายก มีฐานะเท่ากระทรวง
ส่วนราชการ 1-4 มีฐานะเป็นนิติบุคคล การจัดตั้ง โอน รวม ให้ตราเป็น พรบ. ส่วนการยุบให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา***
2108. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีอะไรบ้าง_______(จังหวัด และอำเภอ)
2109. การจัดระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น__________(องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล สุขาภิบาล (ไม่มีแล้ว ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล) และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น พัทยา กรุงเทพมหานคร)
2110. ปัจจุบันกระทรวงมีทั้งหมดกี่กระทรวง______(20 กระทรวง)
2111. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน_______(26 คน)
2112. ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอายุไม่ตำกว่ากี่ปี____(35 ปี)
2113. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสภาการศึกษามีกี่คน_____(16 คน)
2114. คณะกรรมการสภาการศึกษามีทั้งหมดกี่คน_______(59 คน)
2115. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน____________(17 คน)
2116. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา มีกี่คน______(30 คน)
2117. (ตามกฎกระทรวงกรรหนดประธานกรรมการ และคณะกรรมการสถานศึกษา 2546) โรงเรียนมีกี่ขนาด________(2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 300 คน และขนาดใหญ่นักเรียน 300 คนขึ้นไป)
2118. คณะกรรมการสถานศึกษาใน รร. ขนาดเล็ก (ตามกฎกระทรวงกรรหนดประธานกรรมการ และคณะกรรมการสถานศึกษา 2546 กำหนดนักเรียนไม่เกิน 300 คน) มีกี่คน__________(9 คน)
2119. คณะกรรมการสถานศึกษาใน รร. ขนาดใหญ่ (ตามกฎกระทรวงกรรหนดประธานกรรมการ และคณะกรรมการสถานศึกษา 2546 กำหนดนักเรียน 300 คนขึ้นไป (เกิน 300 คน) มีกี่คน______(15 คน)
2120. โรงเรียนขนาดเล็ก ผู้แทนภิกษุสงฆ์และหรือองค์กรศาสนากี่คน____(1 รูป/คน)
2121. โรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้แทนภิกษุสงฆ์และหรือองค์กรศาสนากี่คน____(2 รูป/คน)
2122. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา รร. ขนาดเล็กกี่คน_____(1 คน)
2123. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา รร. ขนาดใหญ่กี่คน_____(6 คน)
2124. กรรมการสถานศึกษามีอายุเท่าไร_______(ไม่ต่ำกว่า 20 ปี)
2125. กรรมการสถานศึกษาพ้นจากตำแหน่ง ต้องเลือกภายใน______(90 วัน) หากกรมการผู้ใดพ้นหากวาระไม่ถึง 180 วัน จะเลือกหรือไม่ก็ได้)
2126. ถ้านายกยุบสภาจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน_____(60 วัน)
2127. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน_____________(39 คน)
2128. บุคคลที่ทำให้นักเรียน เยาวชน ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียน มีโทษอย่างไร___________________________________________(ปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
2129. คณะกรรมการที่มีหน้าที่เห็นชอบกฎหมายในกระทรวงศึกษาธิการ_______(สภาการศึกษา)
2130. หน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมิน กำหนดวิธีการประเมิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา_____________________(กระทรวงศึกษาธิการ)
2131. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหน้าที่ของสำนักงานใด_____(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) (สพฐ.)
2132. กลุ่มงานใน สพท. ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือกลุ่มงานใด_____________________________________(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) (มี 9 คน)
2133. ข้าราชการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล_________(สิทธิ)
2134. การศึกษานอกโรงเรียน อยู่ในสังกัดใด__________(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
2135. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ____________________(การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา)
2136. ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตราใดของ พรบ. สภาครูฯ 46_______________________(มาตรา 43)
2137. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูฯ 47 มีผลบังคับใช้วันใด______(24 ธันวาคม 2547)
2138. ใครบ้างที่ต้องนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติ_____(รัฐ เอกชน และประชาชน)
2139. อัตราส่วนครู: นักเรียนในการพาไปนอกสถานศึกษา________(1:30
2140. บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานเท่าใดต้องประกาศในราชกิจจานุบกษา___(1 ล้านบาท)
2141. ในรัฐธรรมนูญ 40 มาตราที่กล่าวถึงสิทธิหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการศึกษา คือมาตราใด__________________________(มาตรา 289)
2142. ปีการศึกษาใดที่นักเรียนทุกคนได้เรียนหลักสูตร 44__________(2548)
2143. Home School คืออะไร_______________(การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ที่บ้าน)
2144. หาก อปท. ประสงค์จะขอรับโอนสถานศึกษาจาก สพฐ. ต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานใด_____(สพท.) *****ภายใน 120 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา*****
2145. สพท. ต้องแต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาโดย อปท. ภายในกี่วัน หากได้รับคำขอจัดการศึกษาจาก อปท.__________(ภายใน 20 วัน)
2146. กรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาโดย อปท. มีกี่คน_____(9 คน)
2147. การประเมินความสมัครใจในการโอนสถานศึกษาของครูใช้วิธีใด____(หย่อนบัตรลงคะแนน) (โดยยึดเสียงข้างมาก)
2148. สถานศึกษาสามารถถอนเงินอุดหนุนจากธนาคารมาเก็บไว้เป็นเงินสดสำรองจ่ายไว้ในตู้เซฟได้ประเภทละกี่บาท_____________(10,000 บาท)
2149. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในลักษณะใด______(งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน ได้หมด แต่ต้องมีโครงการรองรับ)
2150. นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน หมายถึงผู้ปกครองมีรายได้เท่าไร________(ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี)
2151. สถานที่เรียนที่สถานประกอบการจัดตั้งขึ้นคือ________(ศูนย์การเรียน)
2152. ค่าวัสดุจัดไว้ในงบประมาณประเภทใด________(งบดำเนินการ)
2153. หลังจากที่ ครม. แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะต้องจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในกี่วัน____________(30 วัน)
2154. วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ______(3 ข้อ คือ พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม)
2155. คณะกรรมการในแต่ละองค์กรมหาชนมีไม่เกินกี่คน____________(11 คน)
2156. การจัดตั้งองค์การมหาชน ตราเป็นกฎหมายใด______(พระราชกฤษฎีกา)
2157. ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง_________(การออกกฎ) คำสั่งทางปกครอง เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ เป็นต้น
2158. องค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องการศึกษา_____(UNESCO)
2159. พรบ. การศึกษา เกิดจากมาตราใดใน รัฐธรรมนูญ 40________(มาตรา 81) (ให้มีกฎหมายว่าด้ายการศึกษา)
2160. ระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาบปกครองนับตั้งแต่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี__(90 วัน)
2161. จะเป็นพนักงานราชการต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี______(18 ปี)
2162. ข้อมูลข่าวสารราชการหากมีบางส่วนที่ต้องห้ามไม่ให้เปิดเผยทำอย่างไร____-(ให้ลบ หรือตัดทอนข้อความนั้น)
2163. ภาระหน้าที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ คืออะไร_____(พิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษา จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู ทำข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ)
2164. ข้อมูลข่าวสารของรัฐที่ไม่ควรเปิดเผยหน่วยงานรัฐต้องดำเนินการอย่างไร____(ทำคำสั่งไม่ให้เปิดเผย)
2165. การจั้งพนักงานราชการให้ทำเป็นสัญญาจ้างคราวละไม่เกินกี่ปี____(4 ปี)
2166. การประเมินพนักงานราชการ_____(ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง)
2167. เครื่องแบบพิธีการมีกี่แบบ__________(5 แบบ)
1. เครื่องแบบปกติขาว
2. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
3. เครื่องแบบครึ่งยศ
4. เครื่องแบบเต็มยศ
5. เครื่องแบบสโมสร
2168. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายใด_____________
1. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
2169. ใน สพฐ. มีกี่สำนัก__________(10 สำนัก)( เป็นกฎกระทรวง)
1. สำนักอำนวยการ
2. สำนักการคลังและสินทรัพย์
3. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สำนักทดสอบทางการศึกษา
5. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
8. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
9. สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและนิติการ
10. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2170. ผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาใน กพร. มีไม่เกินกี่คน_____(ไม่เกิน 10 คน ** อย่างน้อย 3 คนต้องทำงานเต็มเวลา)
2171. มาตราในรัฐธรรมนูญ 40 ที่กล่าวถึงการศึกษามีมาตราใดบ้าง_____(มาตรา 43 มาตรา 81 ละมาตรา 289)
o มาตรา 43 เกี่ยวกับ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
o มาตรา 81 เกี่ยวกับ กฎหมายการศึกษา (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
o มาตรา 289 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2172. พรบ. การศึกษาแห่งชาติเกิดจากรัฐธรรมนูญมาตราใด_____(มาตรา 81)
2173. วันเริ่มต้นปีการศึกษา_______________(1 พฤษภาคม)
2174. โอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักธงชาติ ณ สถานที่ราชการ มีกี่โอกาส____(13 โอกาส)
2175. พระอุตมะ ญาณโณ เป็นฉายาของใคร___________(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
2176. ผู้ที่สามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวต้องมีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด__(ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า)
2177. สพท. กำหนดให้มีการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวปีละกี่ครั้ง_____________________(ปีละ 1 ครั้ง)
2178. ผลขั้นสุดท้ายของการนิเทศภายในโรงเรียน_____(คุณภาพของนักเรียน)
2179. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะบัญญัติขึ้นได้ต้องได้รับคำแนะนำและยินยอมจากองค์กรใด.........(รัฐสภา)
2180. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวิฒิสภา จำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง.........(หนึ่งในสาม.........1/3)
2181. สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน..........(480 คน) (400+80) (แบ่งเขต+สัดส่วน)
2182. แต่ละเขตเลือกตั้ง (กลุ่มจังหวัด) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กี่คน ........(10 คน)
2183. ทั้งประเทศมีเขตเลือกตั้ง (สส สัดส่วน : ในแต่ละกลุ่มจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน) กี่เขต....(8 เขต) มี ส.ส. รวมทั้งหมด 80 คน
2184. การเลือก สส แบ่งเขต มีหลักการอย่างไร.....(จังหวัดใด มี สส 3 คน ให้จังหวัดนั้นเป็น 1 เขต แต่จังหวัดใดมี สส ได้เกิน 3 คน ให้แบ่งเป็นเขต (1 จังหวัดอาจมีหลายเขต บางจังหวัดอาจมีเขตเดียว)
2185. เกณฑ์การคำนวณจำนวนราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน คำนวณอย่างไร.....(นำคนทั้งประเทศ(ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์) หาร 400 (จำนวน สส)
2186. ผู้แปลงสัญชาติมีสิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่....(ได้ ถ้าได้รับสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2187. การนับอายุ 18 ปีบริบูรณ์ นับอย่างไร....(นับในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง) (กล่าวคือ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง)
2188. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน สามารถเลือกตั้ง สส ในเขตนั้นได้หรือไม่........(ไม่ได้ แต่ถ้า 90 วันขึ้นไป เลือกได้)
2189. ภิกษุ สามเณร สามารถเลือกตั้ง สส สว ได้หรือไม่........(ไม่ได้)
2190. ก.ค.ศ. หมายถึงข้อใด.....(คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
2191. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ. .............(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
2192. ใครเป็นรองประธาน ก.ค.ศ........ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
2193. คณะกรรมการ ก.ค.ศ. ประกอบด้วยใครบ้าง.............
i. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ii. ปลัดกระทรวงศึกษาเป็นรองประธาน
iii. กรรมการโดยตำแหน่ง ๕ คน คือ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ ก.พ.
iv. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน การศึกษา การบริหารบุคคล กฎหมาย การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารองค์กร การศึกษาพิเศษ การบริหารธุรกิจหรือเศรษกิจ
v. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาจากการเลือกตั้ง ๗ คน ได้แก่ ผู้แทน ผอ. เขต ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู ๔ คน ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๑ คน
2194. ผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี ............. (๓๕ ปี)
2195. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ ได้หรือไม่............ (ไม่ได้)
2196. สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ ได้หรือไม่ .......(ไม่ได้)
2197. ผู้มีอายุเกิน ๗๐ ปี สามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ. ได้หรือไม่ ....(ไม่ได้)
2198. การมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน กคศ. จะต้องเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากี่ปี....(๕ ปี)
2199. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สามารถเป็นกรรมการใน กคศ. ได้หรือไม่..(ไม่ได้)
2200. ครูใน กคศ. จะต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี........ (๑๕ ปี)
2201. ครูที่ไมมีวิทยฐานะสามารถเป็นกรรมการใน กคศ. ได้หรือไม่ ........(ไม่ได้ ต้องมีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป)
2202. ครูผู้เคยถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเป็นกรรมการใน กคศ. ได้หรือไม่ .....(ไม่ได้)
2203. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. วาระกี่ปี.....(คราวละ ๔ ปี อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีก แต่ดำรงตำแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้)
2204. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. ว่างลง ต้องต้องดำเนินการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งภายในกี่วัน..........(ภายใน ๖๐ วัน เว้นแต่วาระเหลือไม่ถึง ๙๐ วัน จะดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนก็ได้ หากเข้ามาแทนก็อยู่ในวาระเท่าเพื่อนในคณะ)
2205. กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่อะไร.......... (กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษา)
2206. สภาการศึกษา มีหน้าที่อะไร............... (เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ สนับสนุนทรัพยากร ประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ การศึกษา)
2207. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา............ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา)
2208. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่อะไร........ (พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2209. การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาคำนึงถึงเรื่องใด ....... (ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร )
2210. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือไม่ ...... (มี เพราะเขาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา)
2211. โดยหลักการแล้วหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาคืออะไร.....(กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา)
2212. จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา เลือกประธานกรรมการสถานศึกษา และวาระกำหนดอย่างไร เป็นไปตามกฎหมายใด ......(เป็นไปตามกฎกระทรวง)
2213. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาได้ทุกระดับหรือไม่......... (ได้ โดยกระทรวงเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น)
2214. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง........ ( ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ)
2215. สถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ หรือทุกประเภทใช่หรือไม่..... (ใช่)
2216. สถานศึกษาเอกชนมีสิทธิรับการสนับสนุนจากรัฐด้านใดบ้าง..... (เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี ด้านวิชาการให้สถานศึกษามีมาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้)
2217. ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายใด ... (กฎกระทรวง)
2218. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยอะไร....... (การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก (ปัจจุบันเรียกว่าการประเมินคุณภาพภายนอก))
2219. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะองค์กรอย่างไร....... (เป็นองค์กรมหาชน)
2220. การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย สมศ. ประเมินบ่อยแค่ไหน.... (อย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๕ ปี)
2221. องค์กรวิชาชีพครู คือองค์กรใด............ (คุรุสภา)
2222. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือองค์กรใด เกิดจากมาตราใดใน พรบ การศึกษา 2542.......... (กคศ.) (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 54 ของ พรบ การศึกษา 2542)
2223. องค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) (เรื่องการมีใบประกอบวิชาชีพด้วย) ครอบคลุมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือไม่ .......... (ไม่ ไม่ครอบคลุม อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยากรพิเศษทางการศึกษา)
2224. การจัดทำเขตการค้าเสรี(FTA)ของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่งผลกระทบกับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด___________________(กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม)
2225. นายกรัฐมนตรีสมชาย ฯ เดินทางไปประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ ACMECS ครั้งที่ 3 ที่ประเทศใด___(เวียดนาม)
2226. สนธิสัญญา “เกียวโต” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด__________(การลดภาวะโลกร้อน)
2227. BBL เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด______(การออกแบบการเรียนรู้โดยยึดพัฒนาการด้านสมอง)
2228. ผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.คือใคร_____(หัวหน้าหน่วย ศน.)
2229. การพัฒนาระบบราชการของ ก.พ.ร. ยึดข้อใดเป็นเกณฑ์สำคัญที่สุด____(ประโยชน์สูงสุดของประชาชน)
2230. ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านควรมีคุณธรรมพื้นฐานตามข้อใดเพื่อการผูกมิตร_(สังคหวัตถุ 4)
2231. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปีการศึกษา 2551เป็นปีแห่ง_____(การดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
2232. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง________(๓๐ วัน)
2233. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาใน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. )จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่ากี่ปี__________(๕ ปี)
2234. ตัวแทนครูใน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร _____________________(มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ หรือมีประสบการณ์การสอนใม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)
2235. บุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่___________(ไม่มี)
2236. ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่ากี่ ปี____ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)
2237. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ กรรมการตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลง ต้องดำเนินการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งภายในกี่วัน______(ภายใน ๖๐ วัน ยกเว้นมีวาระเหลือไม่ถึง ๙๐ วัน จะแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งใหม่ก็ได้ และถ้าได้รับเลือกเข้าไปแล้วก็มีวาระเท่ากับที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน)
2238. การประชุม ก.ค.ศ. จะต้องมีผู้ประชุมเท่าไรจึงจะสามารถประชุมได้_____(จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม)
2239. หากประธาน กคศ. ไม่อยู่ดำเนินการอย่างไรจึงจะประชุมได้_____(ให้รองประธานทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน)
2240. กรรมการใน ก.ค.ศ. ไม่มีสิทธิเข้าประชุมได้หรือไม่_________(ได้ กรณีที่มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือมีกรณีที่กฎหมายกำหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย)
2241. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมวัดกันอย่างไร _____(การถือเสียงข้างมาก กรรมการ ๑ คนมีเสียง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด)
2242. กรณี กคศ. ตั้ง อกคศ วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ จะต้องดำเนินการอย่างไร______(กรรมการใน อกคศ. วิสามัญ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กคศ. อย่างน้อย ๒ คน และมีกรรมการตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กค.ศ. ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด)
2243. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นกรรมการใน กคศ. และใน อกคศ. เขตพื้นที่ในคราวเดียวกันได้หรือไม่______(ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)
2244. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการประเภทใดใน อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษา_______(เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)
2245. กรรมการโดยตำแหน่งใน อกค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีใครบ้าง____(ผู้แทน กค.ศ. ผู้แทนคุรุสภา และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น)
2246. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อกค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน_______(๓ คน)
2247. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อกค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร__________(มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล)
2248. ใครมีหน้าที่จัดประชุมเพื่อคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา___________________(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2249. ใครมีหน้าที่จัดประชุมเพื่อดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อกค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา______-(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2250. เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถถูกหักเป็นเงินสะสมได้หรือไม่___________(หักได้ กรณีเพื่อประโยชน์ในการออม โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้วางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนข้าราชการครูเป็นเงินสะสม โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นในอัตราไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์)
2251. อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของใคร ที่ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม________(บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ของ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่ กค.ศง กำหนด)
2252. ใครมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ_____(คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบที่ กค.ศ. กำหนด)
2253. ข้าราชการครูสามารถได้รับค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายใด________ (พระราชกฤษฎีกา)
2254. หน้าแรกของเวปไซท์ เรียกว่า____________(home page)
2255. เนื้อหาอื่นๆ ของเวปไซท์คือ_____________(web page)
2256. เลขา กพฐ.(คุณหญิงกษมา ) หมดวาระวันที่ ..................(26 ตุลาคม 2552)
2257. SP2 ย่อมาจาก …………………(Stimolus Package 2)
2258. SP2 คือ ................................แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ไทยเข้มแข็ง
2259. ร้องเพลงชาติตอนเย็นทุกจังหวัด SP2 ชื่อ ..........ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง
2260. 6 ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2261. ศาลสั่งระงับ 76 โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุทธ
2262. เจ้าภาพโอลิมปิก 2016 .................บราซิล (นครเดจาเนโร)

ฝากให้คิด
ดอกไม้ประจำชาติไทย....................
สัตว์ประจำชาติไทย.......................
ดอกไม้ประจำจังหวัดที่ท่านสอบ.......................
สัตว์ประจำจังหวัดที่ท่านสอบ..................................
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ สำคัญ ของเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสอบ ต้องรู้น่ะครับ ................

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
1.แต่งตัวดี มีชียไปเกินครึ่ง แตัวตัวแบบผู้บริหาร ไม่ใช่ครู
2. ท่วงทีวาจา ท่าทาง การเดิน สุภาพ สุขุม นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลัง
3. การแนะนำตัวเอง ต้อง สั้น ง่าย ให้พลัง อย่านานหรือยาวน้ำท่วมทุ่ง เนื้อ ๆ เน้น ๆ
4. การตอบคำถาม แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เจอแน่ ต้องตอบชัดเจน ทันสมัย อิงหลักการบริหาร อยู่บนฐานความจริงที่น่าเชื่อถือ


“บางเรื่องเก่าไม่ควรจำ ควรสืบค้นข้อมูลใหม่เพิ่มเติม จำที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมด โชคดีครับ”

ท้ายสุด ขอบคุณผู้ให้ข้อมูล ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ผิดพลาดประการใดชี้แนะได้ในกระดานสนทนา
คำชี้แนะ ติเตือน ของท่าน คือบันได้สู่ฝันที่เราจะนำไปพัฒนา ...............ขอบคุณ จากติวสอบ โชคดีว่าที่...ทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม