หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รมช.ศธ.เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-พรบ.อำนวยความสะดวก

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 252/2558
รมช.ศธ.เปิดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ประธานฝ่ายสงฆ์  และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา" โดยมีนายสุเทพ เกษมพรมณี
รองอธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีและกล่าวรายงานถึงการจัดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น.

 ถ่ายภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้ร่วมกับหน่วยงานสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนราชินี จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์โอ้เอ้วิหารราย การประกวดตอบปัญหาทางวิชาการด้านศาสนา การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา การส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน เป็นต้น โดยใช้เวลาการจัดงานในปีนี้ วัน คือ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หรือวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558
สำหรับประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1) ทำให้เด็กและเยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เห็นถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา* ได้เข้าใจในสาระของธัมมจักกัปปวัตนสูตร  2) ทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เพราะหากให้เด็กเข้าวัดมากขึ้นจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยอัตโนมัติ  3) เป็นการรวมพลังของเด็กและเยาวชนในทางที่ดี มีความสามัคคีกัน โดยเฉพาะความสามัคคีในระดับโรงเรียนด้วยกัน 4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความรู้ที่ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้กลไกของบ้าน วัด โรงเรียน หรือ "บวร" มีส่วนสำคัญต่อการรักษาศีล
นอกจากนี้ ต้องการให้เด็กๆ หรือประชาชนทั่วไปทราบว่า "ศาสนาไม่ใช่เรื่องของคนแก่ และศาสนาไม่ใช่เรื่องของการสวดมนต์เท่านั้น" แต่ยังมีอะไรๆ ที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เมื่อมองไปในเทศกาลทั้งหมดของชาวไทย ส่วนใหญ่จะผูกกับเทศกาลและศาสนาทั้งสิ้น เราอยู่ในเมืองไม่ได้ปลูกข้าว แต่ต่างจังหวัดอาจจะมีเทศกาลผูกพันกับวัฏจักรแห่งการปลูกข้าวตลอดเวลา ดังนั้น หากเราจะจัดงานพิธีทางศาสนาในเมือง ก็ต้องการให้วัดประยุกต์การจัดงานให้เข้ากับสังคมเมือง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจสำหรับประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการประกวดแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดงานว่า อาจขยายการประกวดสวดมนต์ในระดับชาติ ซึ่งอาจให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมประกวดคัดเลือกผ่านทางระบบออนไลน์  เพื่อคัดเด็กๆ เข้ามาประกวดรอบสุดท้าย เป็นต้น

 

 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และพระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม