หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 267/2558
 ผลการตรวจราชการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจราชการและผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจราชการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุปดังนี้
1. นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายเฉพาะ ปีงบประมาณ 2558
การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในภาพรวม ได้มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สอนศาสนาควบคู่สายสามัญ โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพแบบคู่ขนาน มีการจัดการศึกษาอิสลามแบบเข้ม รูปแบบ "สวนพระยาโมเดล" ของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่จัดวิชาสามัญ ศาสนา และวิชาชีพควบคู่กันจน ประสบผลสำเร็จ ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี
นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น พร้อมด้วยการนำระบบ DLTV มาช่วยในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอกที่ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก
ส่วนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดหอพักให้กับนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางมาเรียน รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน  เข้าถึงการเรียนสายอาชีพ เช่น สถาบันอาชีวะ กศน. และวิทยาลัยชุมชน
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ได้มีการประชุมจัดทำแผนและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทุกภาคเรียน และได้แต่งตั้งผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และเครือข่ายชุมชนในการรักษาความปลอดภัยด้วย
2. การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีให้กับทุกระดับการศึกษาให้กับเด็กหรือเยาวชนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัจจุบันมีทายาทผู้ได้รับผลกระทบที่ขอรับทุนจำนวน 9,821 คน
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีการติดตามว่ามีผู้รับทุนจบการศึกษาแล้วกี่คน จบการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพอะไรบ้าง ดังนั้น พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบและดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนทุกระดับการศึกษารายปีต่อเนื่องแล้ว
3. การนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการเสนอตามแผนวิทยาศาสตร์-กีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา แต่ยังขาดพื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย จึงแก้ไขด้วยการสอนเสริมทุกวันเสาร์
ส่วนสภาพปัจจุบัน ในพื้นที่ยังมีความขาดแคลนครูผู้สอนด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จึงได้เปิดรับสมัครครูกีฬา เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อรองรับการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นด้วย สำหรับการใช้สนามฝึกซ้อมของแต่ละชนิดกีฬานั้น ขณะนี้ให้ใช้สนามของสถาบันพลศึกษาจังหวัดยะลาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเป็นสถานที่ฝึกซ้อม
4. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ครูใต้ ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะสานต่อการก่อสร้างศูนย์ครู ซึ่งศูนย์ครูใต้จะเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของบ้านพักและแฟลตครูในจังหวัดยะลาและนราธิวาส เพื่อความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการในพื้นที่
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการก่อสร้างศูนย์ครูใต้ทั้ง 2 จังหวัด รวมทั้งได้สำรวจความต้องการของครูที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามที่ประสงค์เข้าพักแล้ว โดยจังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น 257 คน และจังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทั้งสิ้น 44 คน
5. การบูรณาการหลักการจัดการศึกษาในพื้นที่
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเน้น 1) การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาพื้นฐานระดับจังหวัด และ 2) การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นช่างพื้นฐาน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการต่อยอดอาชีพต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย
6. แนวทางที่ควรดำเนินการต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด และการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป
  นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ย้ำให้เร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งเน้นการทำงานกับทุกภาคส่วนคือ ฝ่ายความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำศาสนา เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย เพราะเป็นเรื่องที่มีสำคัญและท้าทาย และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม