หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 271/2558 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ครั้งที่ 2/2558
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นสำคัญสรุป ดังนี้
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทางสังคมอื่นที่มีความพร้อมเป็นผู้จัดการศึกษาในรูปแบบ "ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ" ได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นสำหรับการจัดการศึกษา
 สำหรับผู้จัดการศึกษาที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จะต้องยื่นคำขอและแผนการจัดการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด โดยระบุรายการที่จะขอ คือ ชื่อศูนย์การเรียน วัตถุประสงค์ของศูนย์ ที่ตั้ง รูปแบบจัดการศึกษา ระดับการศึกษาที่จัดกรณีที่เป็นการศึกษานอกระบบ หลักสูตร ระบบการประเมินคุณภาพ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรของศูนย์ และข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ทั้งนี้ ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อย่างน้อยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทน ผู้แทนผู้ปกครองของคนพิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กำกับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 207 ล้านบาท
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559จำนวนทั้งสิ้น 207,041,379 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสองส่วน คือ
 1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 198,045,839 บาท ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา 16,998,700 บาท คิดเป็น 8.58ของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ 13,023,950 บาท คิดเป็น 6.58%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 94,831,016 บาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมากที่สุด คิดเป็น 47.88%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 47,020,541 บาท คิดเป็น 23.74%
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 14,613,732 บาท คิดเป็น7.38%
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 11,557,900 บาท คิดเป็น 5.83%
 โดยมีคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 50,030 คน บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 16,064 คน และจำนวนผู้ปกครองคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 10,497 คน
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนดำเนินงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 
7 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 8,995,540 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์กองทุนรวมทั้งสิ้น 234,167,922.29 บาท

เห็นชอบเตรียมการให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการศึกษาพิเศษ (SEAMEO-SEN) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” (The 1st International Conference on Special Education : Innovation to Enhance Learning Initiatives and Practices) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาพิเศษระหว่างประเทศสมาชิกโดยอาศัยกลไกของซีมีโอ และซีมีโอ-เซ็น เป็นแกนหลัก
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการที่จะเตรียมการดำเนินการให้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการศึกษาแก่เด็กพิการทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 0-3 ปี, เด็กปฐมวัย, การศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3), การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และอุดมศึกษา

โดยมอบให้ สพฐ.รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลจากที่ประชุม เพื่อจัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนให้
ปี 2559 เป็นปีแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่จะต้องเกิดการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และให้เสนอรายละเอียดแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม