หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการศึกษา 10 ก.ค.2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 225/2561ครม.อนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและวิจัยกับโมร็อกโก และอนุมัติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คือ อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับโมร็อกโก และอนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1) อนุมัติการจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย–โมร็อกโก
ครม.มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย–โมร็อกโก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนฐานของความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมและต่างตอบแทนกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม โดยไม่ได้สร้างภาระผูกพันที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมและไม่ถือเป็นสนธิสัญญา ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมและไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ขอบเขตความร่วมมือ
1) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงศาสตร์ การสอนและวิธีการสอน
2) การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ
3) การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการในโครงการ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้าร่วม
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย/สถาบัน ผ่านโครงการวิจัยร่วม และกิจกรรมร่วมของนักศึกษา
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมร่วมกัน
6) การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของผู้เข้าร่วมโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่
7) การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของ ทั้งสองประเทศ
8) การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ร่วมในระดับปริญญาเอก
9) ความร่วมมืออื่น ๆ ที่ตัดสินใจร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมในสาขาการศึกษาและการวิจัย


2) อนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวม 8 คน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ
4. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ
5. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม
6. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม
7. นายประสงค์ วินัยแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภาคเอกชน
8. นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม