หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยม Partnership School ที่นครปฐมและราชบุรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 241/2561
รมช.ศธ.
ตรวจเยี่ยม Partnership School ที่นครปฐมและราชบุรี

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาอีก แห่ง เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในอนาคต เพราะรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังจะให้โครงการนี้เป็นหัวขบวน และจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ โดยเริ่มจากการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยหลักคิดพื้นฐานที่ว่า "ทุกคนต้องการให้ลูกหลานได้รับวิชาความรู้จากโรงเรียนที่ดีใกล้บ้าน" เช่นเดียวกับโรงเรียนดีเด่นดังในเมืองใหญ่
อย่างที่ทราบกันดีว่า กระทรวงศึกษาธิการทำงานเพียงลำพังไม่ได้ และกระทรวงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลงบประมาณ คุณภาพ และมาตรฐาน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนที่มีจิตใจที่จะพัฒนาการศึกษา ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่จะเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน หากทำได้อย่างจริงจังต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถพลิกโฉมโรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างมากในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนอันดับต้น ๆ ของประเทศ เมื่อนั้นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็จะค่อย ๆ ลดลง และความคาดหวังที่จะขยายต้นแบบโครงการ Partnership School ไปยังโรงเรียนสังกัด สพฐ. กว่า 30,000 แห่ง ก็คงไม่ยากเกินไป หากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 232 คน มีครู บุคลากร 15 คน โดยนายพิบูลย์ แก้วไทยนันท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ นำโดยนายบุญญาเกียรติ เนตรจรัสแสง ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์
จุดเด่นของโรงเรียนอยู่ที่ความร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ตลอดจนมีวัดปลักไม้ลาย ซึ่งมีพระครูสุธรรมนาทเป็นเจ้าอาวาส ที่เป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมคุณธรรมประเพณี ทำให้นักเรียนเติบโตเป็นกำลังคนที่มีความรู้ทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนทักษะชีวิต ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่
  • ด้านพัฒนาผู้เรียน ให้มักทักษะฝีมือตามความชอบและถนัด การเกษตรสมัยใหม่ สุนทรียภาพด้านดนตรีและการแสดงออก ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยนราชภัฏนครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น
  • ด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเอ็นเตอร์เทน และห้องคอมพิวเตอร์
  • ด้านผู้สอน มีโครงการคืนครูสู่นักเรียน เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อให้ครูได้กลับไปทำการสอนอย่างเต็มที่ และพัฒนาครูเป็นโค้ชชิ่ง ที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนด้านวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม