หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ ผลผลิตเด็กไทย 4.0

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 217/2561กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จ.นราธิว่าส (อ.สุไหงโก-ลก) โชว์ ช้อป เชิญ ชื่น ชิม" ผลผลิตเด็กไทย 4.0

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอสุไหงโก-ลก)" ภายใต้แนวคิด "โชว์ ช้อป เชิญ ชื่น ชิม" ผลผลิตเด็กไทยยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อนำเสนอผลงานเด่นและความสำเร็จการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอสุไหงโก-ลก) จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานเด่น และผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 15, การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ภายใต้แนวคิดกิจกรรม "5 ช." ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถอย่างรอบด้าน ได้แก่
  •  โชว์: การจัดแสดงนิทรรศการผลงานหรือกิจกรรมเด่น
  •  ช็อป: การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา
  •  เชิญ: การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน
  •  ชื่น: กิจกรรมสะท้อนความสุข และความสำเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วน
  •  ชิม: การลิ้มรสและลงมือทำด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความรับรู้ถึงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน อันจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมและการบูรณาการในการจัดการศึกษาต่อไป
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีความสามารถ เพื่อไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศในอนาคต และในปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จากการดำเนินงานในหลายส่วน อาทิ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ, การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ, ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศทุกมิติให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง
ในฐานะที่อำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับการประกาศให้เป็น "เมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ"(International Border City) ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จึงต้องวางแผนการดำเนินงานและจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่และความต้องการกำลังคนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน พื้นที่ และประเทศโดยรวม
โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวฝากให้ชาวสุไหงโก-ลก น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานข้อ 23 "รู้ รัก สามัคคี" ตลอดจนพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ซึ่งทรงพระราชทานพระราโชบายด้านการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี


"ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงานด้านการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์ให้ทำความดีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลสุขภาพและอนามัยของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อดูแล ป้องกัน รักษาและแก้ไขปัญหาด้านทันตกรรม ยาเสพติด และโรคระบาดต่าง ๆ โดยการรณรงค์การสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งในหมู่เด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนอย่างต่อเนื่อง" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม