หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศธ. ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 218/2561
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หารือแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศกับ ศธ.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ ในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศที่มีความเร่งด่วน (Quick Win) เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางดำเนินการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศที่มีความเร่งด่วน (Quick Win) โดยมีเรื่องสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ มีเป้าหมายสำคัญคือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของรัฐ สื่อมวลชน เอกชน และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
โดยขอให้ ศธ. วางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่มีความเร่งด่วน เช่น การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นวิชาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.), กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจน
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดนี้ ซึ่งเป็น ใน 11 ชุดของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จะได้ร่วมทำงานกับ ศธ. เพื่อยกระดับ เรื่องที่สำคัญคือ 1) ยกระดับกิจกรรม/โครงการที่ ศธ.ดำเนินการอยู่แล้วให้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น 2) ยกระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ 3) ยกระดับสิ่งที่ ศธ.ดำเนินการไปแล้วให้สามารถขับเคลื่อนQuick Win ใน 2-8 เดือนข้างหน้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมีการเชิญหน่วยงานใน ศธ.มาหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

สำหรับการประชุมหารือครั้งนี้ มีข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลาย อาทิ ปัจจุบันประชาชนสามารถเป็นได้ทั้งผู้บริโภค (Consumer) และผู้ผลิต (Producer) สื่อ จึงต้องการให้ ศธ. พิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 3 ด้าน คือ 1) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทางสังคมให้แก่ประชาชน 2) จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ ครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ในการบริโภคสื่อ อารมณ์สื่อ สื่อที่มีความสุนทรีย์ การเสพสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 3) จัดหลักสูตรให้ครูอาจารย์ทุกวิชาเกิดความตระหนักรู้ และผู้เรียนตระหนักเรียนเกี่ยวกับสื่อ
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงมีปัญหา เพราะนักประชาสัมพันธ์กว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบมาทางด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ต้องการให้มีการจัดอบรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ ศธ.จะจัดอบรมนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ โดยจะบรรจุเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรม และวางแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นกรอบการทำงาน ตามเป้าหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม