หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลประชุม ก.ค.ศ. 7/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 231/2561ผลประชุม ก.ค.ศ. 7/2561

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้
  • เห็นชอบให้กำหนดวิชาดนตรีสากล ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในจังหวัดนครสวรรค์

  • อนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
   1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    1.1) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
          - ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 3) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    1.2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
          - ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 3) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 4) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 5) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 7) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) หรือ 5) หรือ 6) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   2) ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
   3) ให้ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวิธีการประเมิน
 องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน
   4) ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน
 และดำเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันคัดเลือก
   5) การคัดเลือกให้เรียงลำดับตามผลการประเมิน
 ตำแหน่งละไม่เกิน 5 คน แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 คน เว้นแต่มีผู้สมัครหรือผู้ผ่านการประเมินรายเดียว พร้อมเหตุผลเพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
   6) เมื่อคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
   7) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
 ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) และผู้อำนวยการ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะขอย้ายได้ และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

  • อนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
   1) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหน่วยงานการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
   2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
       2.1) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
          - ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 3) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
       2.2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 3) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 4) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 5) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 7) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) หรือ 5) หรือ 6) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   3) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเมินบุคคล ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
   4) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กำหนดวิธีการประเมิน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน
   5) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันคัดเลือก
   6) การประเมิน ให้ดำเนินการประเมินโดยพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การตัดสินและวิธีการประเมินตามที่คณะกรรมการ กำหนด
   7) ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

  • อนุมัติการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ดังนี้
ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 
38 .(2)
ตำแหน่งอย่างอื่น
ที่ ก..เทียบเท่า
1. ประเภทอำนวยการ ระดับต้น1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2. 
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
3. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
4. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
  • รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ. ....
ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 132 คน
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 134 คน
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม 75 คน
ซึ่งประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย
1. การกำหนดให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ ได้แก่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
2. การกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลแต่ละระดับ
3. การกำหนดอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ
4. การกำหนดระบบตำแหน่งและวิทยฐานะของครู
5. การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
6. การเลื่อนเงินเดือน
7. การกำหนดกรณีความผิดวินัย
8. การดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว
9. กำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
10. การกำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ครั้ง เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับรายละเอียดในแต่ละประเด็น ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ อีก 2 ครั้ง คือ ภาคใต้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หลังจากนี้จะได้สรุปประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาง www.otepc.go.th และ  www.lawmendment.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  •  เห็นชอบให้ชะลอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม