หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนสมัครใจนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 345/2558ตรวจเยี่ยม รร.วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสมัครใจนำร่อง
 "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 จังหวัดเชียงใหม่ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และรองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่(สพป.) เขต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังจากการให้นโยบายแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 395 คน ครู 24 คน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน และเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สำหรับเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ออทิสติก ด้านร่างกาย และพฤติกรรม รวมทั้งเคยได้รับรางวัลพระราชทาน ดีเด่น และรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนายประวัติ ผันผาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอารีย์ หมื่นแจ่ม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
จากการรับฟังผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการอบรมเป็น Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  1 ใน 300 ทีมทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศในระยะแรกกว่า 3,800 แห่ง ทำให้เห็นว่าโรงเรียนนี้มีความพร้อมมาก
 โดยสิ่งแรกที่โรงเรียนดำเนินการก่อนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ คือ สำรวจความต้องการของเด็ก ซึ่งจากการสำรวจรายด้านพบว่า ต้องการร่วมกิจกรรมภาควิชาการมากที่สุด ร้อยละ 49 โรงเรียนจึงได้เตรียมจัดเมนูกิจกรรมหลากหลายไว้แล้ว เช่น เชิญวิทยากรต่างชาติมาช่วยสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ให้นักเรียนเรียนทักษะด้านอาชีพตามผลสำรวจที่เด็กสนใจมากที่สุด คือ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ฯลฯ เพราะเด็กที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้มากกว่าร้อยละ 70 เลือกเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา
ส่วนกิจกรรมด้านทักษะ เด็กในโรงเรียนนี้สนใจที่จะเรียนดนตรีสากลมากที่สุด รองลงมาคือวงดุริยางค์ ดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้ปกครองรับทราบร่วมกันแล้ว
นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำปฏิทินเตรียมความพร้อมของโครงการไว้แล้ว คือ
16-17 ตุลาคม ให้ครูทุกคนร่วมรับฟังประชุมชี้แจงทางไกล
19-22 ตุลาคม จะมีการปรับปรุงหลักสูตร
26-28 ตุลาคม โรงเรียนมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พฤศจิกายน เริ่มทดลองใช้หลักสูตร
21-25 ธันวาคม ติดตามผล ประเมินผลระหว่างดำเนินการ
1-5 มีนาคม 
ติดตามผล ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการโครงการ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า โรงเรียนนี้ถือว่ามีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้จริง และได้ย้ำให้โรงเรียนเลือกเมนูกิจกรรมหลากหลาย ที่จะช่วยเสริมทักษะหลักสำหรับเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2) ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ด้านสุขภาพ (Health) เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง
 

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม