หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

นโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 150/2557นโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดสงขลา - ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม "นโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้"  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่
ปลัด ศธ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังพิธีเปิดและมอบนโยบายในครั้งนี้ว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้บริหารจากส่วนกลางเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม
การประชุ่มในช่วงเช้า ได้มีการมอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนทิศทางการศึกษา ตามที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้กล่าวถึงทิศทางการศึกษา Roadmap ของประเทศที่จะต้องยึดโยงมาสู่การพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาเร่งด่วน 4 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ (มิถุนายน-กันยายน 2557) หรือช่วงการจัดทำ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสานต่อในทางปฏิบัติ โดยมีประเด็นที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
 แผนงาน/โครงการเร่งด่วน 4 เดือน  การปรับเปลี่ยนกิจกรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับแผนงานเร่งด่วน 4 เดือนนี้ จะต้องเน้นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนถึงธำรงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การจัดทำร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  ซึ่งได้มีการบูรณาการการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้ว ทั้งในส่วนของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของโอกาสทางการศึกษานั้น ศธ.พบว่าโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษายังมีไม่มากนัก ส่วนในเรื่องของคุณภาพ ก็พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านที่เป็นอุปสรรค อาทิ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงของการดำเนินชีวิต การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง การขาดแคลนครู สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ฯลฯ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและโครงการที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น
การประชุมในช่วงบ่าย   เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ. รวมทั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ. จชต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นจะสรุปประมวลผลและจัดทำเป็นข้อเสนอเฉพาะการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนหนึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนงบประมาณปี 2557 และบรรจุในแผนงบประมาณปี 2558 รวมทั้ง Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืนต่อไป
  
 
ต่อข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปลัด ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีผู้เรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกกว่า 8,000 คน ที่ไม่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ทำให้ไม่สามารถเรียนต่อสายอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาในประเทศได้ และผู้เรียนบางส่วนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น อียิปต์ ซูดาน เยเมน ฯลฯ ก็จะเรียนได้เฉพาะคณะสังคมศาสตร์หรือสาขาทางด้านศาสนาเท่านั้น ไม่สามารถเรียนสาขาอื่นได้ เพราะไม่จบการศึกษาสายสามัญ ดังนั้น ศธ.จะเร่งพิจารณาดำเนินการเทียบคุณวุฒิการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งแม้จะได้มีการกำหนดไว้ในแผนแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ และหากเป็นไปได้จะให้มีการเทียบวุฒิการศึกษาได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อทั้งในระดับอาชีวศึกษาและในระดับที่สูงขึ้นในหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีจำนวนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 และเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก และพื้นที่เองก็มีศักยภาพในการจัดการศึกษาพื้นฐานและการอาชีวศึกษาอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้การพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอาชีพ รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่ง ศธ.ก็จะใช้แนวทางของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทั้งในเรื่องของวิชาสามัญ ภาษา และอาชีพ  ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนสายสามัญในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีผู้สนใจเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นด้วย
   
อนึ่ง ในการมอบนโยบายช่วงเช้า ปลัด ศธ.ได้เน้นย้ำถึงการสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายในการบริหารราชการ ของ คสช. และ Roadmap ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่ต้องการให้การจัดการศึกษามีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกภาคส่วน การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เน้นผู้เรียนและเข้าถึงประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักชาติ เห็นความสำคัญของเอกลักษณ์ไทย และประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา และการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักด้วย
นอกจากนี้ จะต้องสอดคล้องกับ 9 ยุทธศาสตร์การดำเนินการของ ศธ. คือ  1) การสร้างความสมานฉันท์สามัคคี ปรองดองแก่ประชาชน  2) การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 3) การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ  4) การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นไทย 5) การปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 6) การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7) การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  8) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย รวมทั้ง ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน คือ 1ปฏิรูปครู 2เพิ่มและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 4) การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 5)ปฏิรูปการเรียนรู้ 6) วางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ภาพ นวรัตน์ รามสูต
สิ่งสำคัญคือ เน้นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับทุกประเภท โดยนอกจาก ศธ.จะมี ศปบ.จชต.ทำหน้าที่นี้แล้ว แต่หากพัฒนาให้หน่วยงานอื่นๆ คือ สำนักงานศึกษาธิการภาค ซึ่งทั้งประเทศมีจำนวน 13 แห่ง มีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้รับงบประมาณมากขึ้น เพื่อทำหน้าที่ได้มากขึ้นแล้ว ก็จะทำให้การบูรณาการศึกษาทุกระดับทุกประเภท เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ชุมชน พื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการเชื่อมโยงกับ ศอ.บต. และ กอ.รมน. อันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษามากขึ้น โดย ศธ.พร้อมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์และFacebook เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอ นำไปสู่ Roadmap ระยะที่สอง และช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม