หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศธ.ลงนามข้อตกลงจัดการเรียน “ธรรมศึกษา” ในสถานศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 182/2557
ศธ.ลงนามข้อตกลงจัดการเรียน “ธรรมศึกษา” ในสถานศึกษา

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง
  • เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม
  • เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนมีการสอบที่เป็นมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง
หลังจากนี้ ศธ.จะจัดทำแผนปฏิบัติและโครงการ ตลอดจนตั้งเป้าหมายเพื่อขยายผลโรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียนนำร่อง และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานจะบรรลุผล นำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม นำสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำประเทศเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างความสันติสุขแก่สังคมโลกต่อไป
 
 
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง  กล่าวว่า ธรรมศึกษา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักของชีวิต  ดังนั้น ธรรมศึกษา ก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของทุกคนในโลกนี้ มิใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ทุกคน ทุกศาสนาในโลก ต้องศึกษา ต้องรู้หลักปฏิบัติ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขความเจริญในชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และชาวโลก  การเรียนธรรมศึกษาจึงต้องเรียนให้รู้ ให้สามารถพิจารณาให้เห็นจริงตามหลัก คือการมองให้รู้ว่า ปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ได้ผลจริงหรือไม่ หรือปฏิบัติแล้ว เกิดประโยชน์เช่นไร
การลงนามข้อตกลงครั้งนี้ ขอให้มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตของคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ มิใช่เน้นเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งธรรมศึกษาเป็นเรื่องของนามธรรมที่ศึกษาให้เห็นได้ยาก แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนเกิดแรงจูงใจและเห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ในการเรียนธรรมศึกษา ซึ่งขณะนี้ทางราชการ หลายๆ หน่วยงานเห็นความสำคัญแล้ว ก็ต้องดำเนินการให้คนได้เข้ามาเรียนและตั้งใจเรียนธรรมศึกษามากขึ้น เช่น การมอบประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา ให้คนเห็นประโยชน์และเกิดแรงจูงใจมาเรียนธรรมศึกษา เช่น เห็นความสำคัญของธรรมศึกษาต่อการดำเนินชีวิต ต่อการศึกษา หรือการทำงาน โดยอาจจะพิจารณาผู้ที่มีประกาศนียบัตรธรรมศึกษาก่อนเป็นลำดับแรก
อย่างไรก็ตาม ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ตั้งใจให้ประชาชนในชาติได้มีการศึกษาธรรมศึกษา เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้ถูกทาง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และชาวโลก
 
ข้อตกลงในความร่วมมือ
 
 
1. ให้หน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
  • ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
  • องค์กรหลัก รับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ในส่วนของทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการภาพรวมของ ศธ.
  • บันทึกผลการสอบธรรมศึกษาไว้ในแบบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษา
  • ดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
2. ให้ ศธ. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  • ส่งเสริม สนับสนุนครูสอนธรรมศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณในการดำเนินการและดำเนินการประสานงานด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการแนะนำจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
  
 
 

ที่มา เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม