หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ที่สงขลา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 179/2557
เปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ที่สงขลา
จังหวัดสงขลา - ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ โดยมีผู้แทนผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการ ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรี และผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ มีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 2,200 คน เยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,000 คน และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้น 4,000 คน โดยเป็นการจัดแบบอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ค่ายย่อย ประกอบด้วย
 • ค่ายย่อยที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง
 • ค่ายย่อยที่ 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 มีสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
 • ค่ายย่อยที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  มีสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล สำหรับเยาวสตรี มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งได้จัดให้อยู่ในแต่ละค่ายย่อยในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนในการสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ให้เกิดสันติสุขขึ้นในชาติบ้านเมือง จึงได้บูรณาการกิจกรรมยุวกาชาดเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำกลุ่มเยาวสตรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญว่า "สามัคคี ปรองดอง สันติสุข ยั่งยืน"
  กิจกรรมภายในค่าย เป็นการบูรณาการในเรื่องการศึกษา สันติสุข สุขภาพ การบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่จะนำไปสู่การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อาทิ กิจกรรมกาชาดระหว่างประเทศ กิจกรรมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กิจกรรมหมู่บ้านโลกาภิวัตน์ กิจกรรมประชาคมอาเซียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น ส่วนสถานที่จัดงานชุมนุมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ใช้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ในการอยู่ค่ายพักแรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  ในการนี้ คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ มีความยินดีที่ปลัด​ ศธ.ได้ให้ความสำคัญต่อกิจการยุวกาชาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้กิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมและความสามัคคีครั้งนี้ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
    
   
   
  ปลัด ศธ. กล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่การจัดงานชุมนุมครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาและยุวกาชาดจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการชุมนุมจำนวนมาก รวมถึงเยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้มีโอกาสมาร่วมชุมนุมและทำกิจกรรมร่วมกัน นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวสตรีที่มิได้เป็นยุวกาชาดจะได้พบปะกับยุวกาชาด ได้จัดกิจกรรมร่วมกันและทำกิจกรรมของยุวกาชาดร่วมกัน จะได้แลกเปลี่ยนทัศคติ แนวคิดกับสมาชิกยุวกาชาดผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี สมานฉันท์ปรองดอง มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สามัคคี ปรองดอง สันติสุข ยั่งยืน”
  ดังนั้น ผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนจึงควรใช้โอกาสอันดีนี้ ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแก่ตนเอง ตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่ดีงาม ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร และเอาใจใส่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาของแต่ละคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด และนำไปปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิต และช่วยเหลือสังคมต่อไป
    
   
   
   
   
   
   
   

    
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  โอกาสนี้ ปลัด ศธ.กล่าวอวยพรให้การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ปราศจากปัญหา อุปสรรค บรรลุเจตนารมณ์ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทั่วกัน
ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม