หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

'ประวิตร-อนุพงษ์-สมคิด'นำทีมกก.สรรหาสปช.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

'ประวิตร-อนุพงษ์-สมคิด'นำทีมกก.สรรหาสปช.

คสช.เปิดรายชื่อกก.สรรหาสปช.11คณะ 'ประวิตร-อนุพงษ์-วิษณุ-พรเพชร-หม่อมอุ๋ย-สมคิด'นำทีม 'ณรงค์ชัย'ปัดข่าวลาออกสนช.ไปนั่งรมว.พลังงาน

                เมื่อเวลา 20.35 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 121/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
  
                ข้อ 1.ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติประจำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
  
                ข้อ 2.ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
  
                ด้านการเมือง พล.อ.ประวิตร์ วงศ์สุวรรณ, นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, นายนรนิติ เศรษฐบุตร, นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์, นายสุจิต บุญบงการ, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายสุรพล นิติไกรพจน์
  
                ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นายวิษณุ เครืองาม, นายติน ปรัชญพฤทธิ์, นายทศพร ศิริสัมพันธ์, นายนนทิกร กาญจนะจิตรา, นายมีชัย ฤชุพันธ์, นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ, นายสีมา สีมานันท์
  
                ด้านการปกครองท้องถิ่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา, นายจาดุร อภิชาติบุตร, นายธวัชชัย ฟักอังกูร, นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร, นายวสันต์ วรรณวโรทร, นายสมพร ใช้บางยาง, นายศิวะ แสงมณี
  
                ด้านการศึกษา นายยงยุทธ ยุทธวงศ์, นายกฤษณพงศ์ กีรติกร, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, นายพรชัย มาตังคสมบัติ, นายวรากรณ์ สามโกเศศ, นายสมชอบ ไชยเวช, คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
  
                ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม นายพรเพชร วิชิตชลชัย,นายประสบสุข บุญเดช, นายวิเชียร ชุบไธสง, พล.ต.วิระ โรจนวาศ, นายสมชัย วัฒนการุณ, นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อินธิกุล
  
                ด้านเศรษฐกิจ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี, นายจีรเดช อู่สวัสดิ์,นายโชคชัย อักษรนันท์, นายนพพร เทพสิทธา, นายปราโมทย์ วิทยาสุข, นายวิศาล บุปผเวส, นางอภิรดี ตันตราภรณ์
  
                ด้านพลังงาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, นายการุณ กิตติสถาพร,นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, นายบรรพต หงษ์ทอง, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์, นายพละ สุขเวช, นายวิเศษ จูภิบาล
  
                ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์, นางกอบกุล รายะนาคร,นายเจตน์ ศิรธรานนท์, นางนิศากร โฆษิตรัตน์, นางเรณู เวชรัชต์พิมล, นายวิจารณ์ สิมาฉายา, นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
  
                ด้านสื่อสารมวลชน พล.อ.นพดล อินปัญญา, นางจำนรรจ์ ศิริตัน, นายฐากร ตัณทสิทธิ์, นางพิรงรอง รามสูตร, นางวรรณี รัตนพล, นายสำเริง คำพะอุ, นายอรุณ งามดี
  
                ด้านสังคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆวิเชียร, นายพรชัย ตระกูลวรานนท์, นายมงคล ณ สงขลา,นายสมพล เกียรติไพบูลย์,คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
  
                ด้านอื่นๆ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ,นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร, นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล, นายวารินทร์ ตัณฑศุภศิริ, นายเศรษฐา ศิระฉายา, นายอณัส อมาตยกุล
  
                ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการ และงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหา ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

'ณรงค์ชัย'ปัดข่าวลาออกสนช.ไปนั่งรมว.พลังงาน

               นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา คสช. และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวจะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสนช. เพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นเพียงข่าวลือที่เปลี่ยนโผรัฐมนตรีไปเรื่อยเท่านั้น ตนก็ยังทำงานอยู่ เมื่อถามย้ำว่าถ้าได้รับทาบทามจะสนใจหรือไม่ นายณรงค์ชัย กล่าวว่า ชีวิตจริงไม่มีคำว่าถ้า และอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิด

ที่มา เว็บ นสพ.คมชัดลึก


 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม