หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยม รร.วไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-พรบ.อำนวยความสะดวก

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 247/2558รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยม รร.วไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวไลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พระราชทานเงินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีนายประเทือง มัททวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนวไลย เป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พระราชทานเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2509 โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - 4 มีตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรหัวหินเป็นครูสอน ต่อมาโอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหัวหิน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2545
 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนจำนวน 171 คน เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่น 2 (เพิ่มเติม) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการส่งครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นไทย ส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการและพัฒนาการตามวัย โดยบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม
ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและจิตอาสาสู่ชุมชนของโรงเรียนตามแนวทาง "คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน" รวมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) หรือครูตู้ และชมการสาธิตการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาทางสมอง (Brain-based Learning : BBL) เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแนวคิด BBL คือ กระบวนการในการดำเนินการตามกุญแจ 5 ดอก ซึ่งใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียน คือ
 กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น
กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง
กุญแจดอกที่ 3 พลิกกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL
กุญแจดอกที่ 4 หนังสือเรียนและใบงาน BBL
กุญแจดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ BBL
 นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และแนวทางจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยได้ส่งเสริมกระบวนการคิดให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามความต้องการ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก มีการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น การส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา การเล่นดนตรีไทยประยุกต์
 อีกทั้งโรงเรียนได้ดำเนินโครงการคุณธรรมต่างๆ อาทิ ผู้พิทักษ์ภูมิทัศน์น้อย ห้องน้ำสะอาดด้วยมือเรา เด็กน่ารักรู้จักแต่งกายถูกระเบียบ วัยใสไหว้สวย ฯลฯ เพื่อให้จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานของนักเรียนให้แข็งแกร่ง ด้วยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผิดชอบ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป
 โอกาสนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นรูปธรรม มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศต่อไปฃ
 จึงขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หวังว่าจะธำรงไว้ซึ่งความดีเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม