หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาแนวทางอาชีพเด็กและเยาวชน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

พัฒนาแนวทางอาชีพเด็กและเยาวชน 
  
      การประชุมนานาชาติครั้งนี้นับเป็นเวทีให้ครู ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
          การประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน
          ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ของประเทศที่ได้น้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปดำเนินการ จำนวน 10 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม
          พร้อมทั้งหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการส่วนพระองค์ ได้แก่ องค์การยูเนสโก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
          การประชุมนานาชาติครั้งนี้นับเป็นเวทีให้ครู ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการแสวงหารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบใหม่ ๆ สมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          สำหรับกิจกรรมในโครงการตามพระราชประสงค์ฯ ที่ได้ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ นั้น ประกอบไปด้วยงานพัฒนาด้านโภชนาการและสุขอนามัย งานพัฒนาการศึกษา งานการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาและอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
          ส่วนในต่างประเทศนั้น ประเทศบังกลาเทศ ได้ดำเนินการใน 2 โรงเรียน ประเทศภูฏาน ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน ใน 3 พื้นที่ 4 โรงเรียน ประเทศกัมพูชา ดำเนินกิจกรรม ใน 4 โรงเรียน ประเทศอินโดนีเซียดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียน การทำผักสวนครัว ห้องสมุด การจัดการน้ำ ใน 7 โรงเรียน สปป.ลาว ดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ณ โรงเรียนต่าง ๆ ใน 6 จังหวัด จำนวน 13 โรงเรียน
          ประเทศมองโกเลียได้เริ่มโครงการขึ้นในปี 2552 ประกอบไปด้วยกิจกรรมด้านปศุสัตว์และการปลูกผักใน 3 โรงเรียน ประเทศเมียนมา ดำเนินกิจกรรมด้านโภชนาการอาหารในโรงเรียน โดยได้ดำเนินการใน 23 โรงเรียน ประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินงานใน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาหารโรงเรียน กิจกรรมเกษตรโรงเรียน และกิจกรรมสุขอนามัยโรงเรียน โดยได้ดำเนินการใน 3 โรงเรียน
          สำหรับโครงการที่ดำเนินการในประเทศ ไทยที่มีการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 8 โครงการ รวมถึงโครงการศูนย์การเรียนชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
          โดยมีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการอย่างเนืองแน่น และคาดว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จักก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีในการน้อมนำพระราชดำริไปดำเนินการเพื่อขยายผลอย่างกว้างขวางต่อไป อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ราษฎรและเยาวชนของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นต่อไป.
          ที่มา: http://www.dailynews.co.th

ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม