หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 240/2558 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ.
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2558 ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเห็นชอบโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น Education Hub ในภูมิภาค พร้อมเตรียมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษากว่า 5หมื่นเล่มไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทั่วประเทศ
 เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และให้มีการยกร่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การกำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน แนวทางการบริหารงานในระยะเริ่มต้น และจัดหาสถานที่ตั้งชั่วคราว โดยการจัดตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อจะให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานด้านอาเซียน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายอาเซียนสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการแข่งขันระดับนานาชาติ
เห็นชอบโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายจำนวนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการจัดห้องเรียนพิเศษใน 14 โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2553 โดยให้มีการบูรณาการการทำงานกับสถานศึกษาทุกสังกัดขององค์กรหลักที่อยู่ในแต่ละจังหวัด และดำเนินงานให้สอดคล้องศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเริ่มต้นในสถานศึกษาที่มีความพร้อมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามเป้าหมายคืออย่างน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น Education Hub ในภูมิภาค ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ และเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตลอดจนนโยบายเปิดเสรีทางการศึกษา มีแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยยึด “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน” เป็นสำคัญ ได้แก่ Study Skills,  Morality, Attitude, Responsibility, Technologyมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ โปรแกรมนานาชาติ โปรแกรมพหุภาษา โปรแกรมวิทย์-คณิต เป็นต้น
 เตรียมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา หมื่นเล่ม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกันจำนวน 50,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ไปยังองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ และหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาได้เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน (พ.ศ.2558-2562) เป็นทิศทางและแนวทางที่กำหนดขึ้นรองรับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ทั้ง เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ” และมีเป้าหมายให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน มีทักษะภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ผู้เรียนมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยกำหนด ยุทธศาสตร์ 10 มาตรการเร่งด่วน เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการทำงาน คือ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค
10 มาตรการเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการภายในปี 2558  : พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา - จัดตั้งศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนอาเซียนศึกษาในระดับชาติ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด -จัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา-ส่งเสริมให้มียุวทูตอาเซียน-ผลักดันโครงการสุดยอดครูดีเด่น-สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาในประชาคมอาเซียน-ส่งเสริมการเรียนการสอนคู่ขนาน-เพิ่มจำนวนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคในทุกจังหวัด-ยกระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียนของครู/ผู้บริหาร-พัฒนาการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม