หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

‘เชียงใหม่’เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมี‘สัมมาชีพ’

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

‘เชียงใหม่’เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมี‘สัมมาชีพ’ 

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับ “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา”จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาภายใต้แนวคิด“พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ”ชู “แม่อายโมเดล” พื้นที่ต้นแบบการจัดการศึกษา ผสานความร่วมมือ “ผู้ประกอบการ-มหาวิทยาลัย” พัฒนาแรงงานคุณภาพจากรั้วโรงเรียนสู่โลกของการทำงาน เพื่อขยายผลจัดการศึกษาเพื่อการมีสัมมาชีพทั้งจังหวัด
          จากเวทีการระดมความคิดเห็นที่จัดโดย ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่า ปัจจุบันนักเรียนร้อยละ 25 ราว86,000 คน ขาดทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เรียนโดยไม่มีเป้าหมายในชีวิต ขาดทักษะการทำงาน ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ เมื่อเรียนจบก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
          จึงเป็นที่มาของ “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” 5 ข้อประกอบด้วย 1)การสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนเชียงใหม่ 2)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3)ส่งเสริมให้จัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพอย่างมีคุณภาพ 4)การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง และ 5)สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ทางภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษายังได้จัดทำข้อเสนอแนะใน 7 ประเด็น เพื่อการปฏิรูปเชิงพื้นที่เพื่อเสนอแก่รัฐบาล โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับข้อเสนอในระหว่างการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ
          โดย “โรงเรียนแม่อายวิทยาคม” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งโรงเรียนนำร่องจัดการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, บริษัท เพียรกุศลไหมและฝ้าย จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำ โครงการ Career Academy พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน “ห้องเรียนหม่อนไหมและใยฝ้าย”เพื่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้ทั้งงานเชิงวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพ อาทิ การปลูกใบหม่อน การทำเส้นใยธรรมชาติ การทอผ้า รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาดอย่างครบวงจร
          โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีความรู้ มีทักษะ และมองเห็นห่วงโซ่ทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมหม่อนไหมและผ้าทอ ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับความรู้ที่ได้รับ ขยับขยายขึ้นไปเป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพตามความถนัด และศักยภาพของตนเองในกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อจบการศึกษา หรือนำไปเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต
          นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกล่าวว่า ที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบ ม.3 แล้วต้องตกงาน กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ทางโรงเรียนจึงได้ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร โดยได้ปรับหลักสูตรให้มีการเรียนวิชาพื้นฐานในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายเป็นวิชาการงานทุกวัน อาทิ การปลูกหม่อน การทำเส้นใยธรรมชาติ และการทอผ้า
          “ห้องเรียนหม่อนไหมและใยฝ้ายเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และทำให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างภาคีเครือข่ายการศึกษา และภาคธุรกิจในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพว่าเด็กนักเรียนควรมีคุณสมบัติอย่างไร ภาคมหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนประดิษฐ์คิดค้นในสิ่งใหม่ๆ ขณะที่ภาคธุรกิจ ก็ช่วยพัฒนาในการออกแบบดีไซน์ลวยลายผ้าและรูปแบบสินค้า โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมลงมือทำเอง โดยเขาสามารถที่จะปลูกหม่อน ผลิตเส้นใย และสามารถถักทอในบ้าน เมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ก็สามารถนำไปขายได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ทุกฝ่ายจึงเห็นตรงกันว่านี้เป็นอีกวิธีการทำงานและการเรียนรู้ที่ดีอีกแบบหนึ่งที่จะสามารถให้นักเรียนอยู่รอดในโลกอนาคต”
          ด้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางวีรพรรณ เพียรกุศลเจ้าของบริษัทเพียรกุศลไหมและฝ้าย กล่าวว่า ห้องเรียนหม่อนไหมสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านแรงงานและการผลิตวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ต้องส่งต่อให้กับของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน
          “เด็กๆ จะรู้ว่าเส้นใยทั้งไหมและฝ้ายนั้นมีที่มาอย่างไร การทอผ้าเป็นอย่างไร และหลังจากนั้นก็รู้จักการทอด้วยมือ สิ่งความรู้ในการผลิตเส้นใยธรรมชาติจากไหมและฝ้ายนั้นจะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศของเราได้ เพราะทุกวันนี้วัตถุดิบต่างๆ เราต้องไปซื้อแบบสำเร็จมาใช้ทอ ซึ่งการทอเป็นเพียงแค่กระบวนการหนึ่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ง่ายที่สุด แต่ตัวพื้นฐานที่สำคัญคือวัตถุดิบนั้นเราจะต้องสร้างขึ้นเองเพื่อเราจะได้เข้มแข็งและแข่งขันกับนานาประเทศได้ในเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเรื่องของไหมกับฝ้ายยังต่อยอดไปถึงเรื่องของสิ่งทอจากธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศ”
          นายไพรัช ใหม่ชมพู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่าแม่อายโมเดลเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถตอบโจทย์และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีในทุกประเด็น ซึ่งทางคณะทำงานภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะพยายามทำความเข้าใจกับครูและโรงเรียนทุกแห่งจังหวัดในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          “วันนี้แม่อายวิทยาคมได้จัดการเรียนรู้ที่ตรงกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของการศึกษาในภาพรวมของประเทศและของจังหวัดเชียงใหม่ และคิดว่าหากโรงเรียนอื่นๆ อีกกว่า 1,700 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ แต่นำกระบวนจัดการเรียนการสอนในลักษะนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง ก็จะสามารถสร้างทางเลือกในการเรียนรู้และดำรงชีวิตให้กับเด็กได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราจัดการศึกษาแบบลู่เดียว ส่งเด็กทั้งหมดสู่ระดับอุดมศึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ตอบโจทย์ความรู้และความสามารถของผู้เรียน จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักเรียนในภาพรวมทั้งหมด แต่วันนี้ถ้าทุกโรงเรียนนำแม่อายโมเดลไปใช้ เราสามารถจะคัดเลือกเด็กได้ตามความสามารถ ทุกคนก็จะมีความสุขตามศักยภาพของตนเองหรือมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น”
          ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การมีสัมมาชีพในท้องถิ่นของ “แม่อายโมเดล” และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่แล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นยกระดับการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างยั่งยืน
          ที่มา: http://www.naewna.com

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม