หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุม คกก.ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 227/2558
ประชุม คกก.ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบทดสอบวัดประเมินผล และการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา
 นอกจากนี้ สกศ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework : TF-AQRF) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ที่มีการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง โดยวิธีการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรในการเป็นประชาคมอาเซียน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในช่วงปี พ.ศ.2558-2562 ดังนี้
 ปี 2558  ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (และมีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก) รวมทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้จะมีการจัดทำแนวทางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเลือกระดับการศึกษา/สาขาอาชีพ (sector) ต้นแบบเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 3 สาขาอาชีพ คือ ยานยนต์ ปิโตรเคมี และท่องเที่ยว จากนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาSector ต้นแบบ เพื่อกำหนดเกณฑ์การเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2558 จะมีการประกาศแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศสมาชิกด้วย
ปี 2559  จะดำเนินการเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 3 Sector ต้นแบบ และในส่วนของประเทศไทยก็จะเริ่มนำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมาเป็นแนวทางในการเคลื่อนย้ายบุคลากรกับประเทศสมาชิกในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการเทียบเคียงเรียบร้อยแล้ว
ปี 2560  จะมีการกำหนดเกณฑ์การรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมทั้งเลือกSector ต้นแบบเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตลอดจนดำเนินการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนใน Sector ต้นแบบ
ปี 2561 ส่งเสริมให้มีการปรับหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
ปี 2562 ติดตามประเมินผลและพัฒนา
 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/7/2558
 
 ขอบคุณ ภาพถ่าย โดย สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สกศ.

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม