หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 224/2558
พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองประธานมูลนิธิ สอวน. ประธานกรรมการ สสวท. ผู้อำนวยการ สสวท. นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาพ : นวรัตน์ รามสูต สำนักงานรัฐมนตรี
 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematics Olympiad, IMO 2015) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนระดับก่อนมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2502 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย เพื่อค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์จากนานาประเทศ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จาก 109 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจาก 104 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์จาก 5 ประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ทำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นกับนานาประเทศ ช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอน และนักคณิตศาสตร์ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขัน ความว่า "คณิตศาสตร์เปรียบได้ว่าเป็นภาษาหนึ่งในโลกที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน เพราะคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้เฉพาะในสถาบันการศึกษาหรือการวิจัยเท่านั้น แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆ วิชา แม้แต่ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความตระหนักในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้ครูและประชาชนทั่วไปมีความสนใจด้านคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป"
 
 สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 6 คน คือ
นายทัชชนก คำพิทักษ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีร์ งามแสงรัตน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
นายพชร เศวตมาลย์  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายศิวกร สงวนหมู่  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 ส่วนพิธีปิดการแข่งขัน ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00-17.30 น. 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ จะเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ กาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม