หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ศธ.เตรียมแก้กฎหมายรับ ม.44 จัดเรียนฟรี

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ศธ.เตรียมแก้กฎหมายรับ ม.44 จัดเรียนฟรี“ดาว์พงษ์” แจง คสช.ใช้ม.44 เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงม.6 รวม ปวช. ชี้เป็นกฎหมายพิเศษมีผลบังคับใช้ทันที ประชาชนสบายใจได้ทุกรัฐบาล จะสนับสนุนนโยบายเรียนฟรีแน่  เตรียมแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง


วันนี้( 15 มิ.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสวุรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 28/2559 โดยอำนาจมาตรา 44 ให้รัฐยืนยันนโยบายจัดการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล – ม.6 .ว่า คำสั่งดังกล่าวถือเป็นกฎหมายพิเศษ  ที่มีผลบังคับใช้ทันที จากนี้ศธ. จะไปปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ให้สอดคล้องกับคำสั่งเรียนฟรี 15 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินการมีผลต่อเนื่องในรัฐบาลต่อไป  ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ขัดกับร่าง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.(ฉบับลงประชามติ) โดยก่อนเสนอให้หัวหน้าคสช.ลงนาม  ตนได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการธิการ (กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ มาหารือ ปรับแก้รายละเอียดให้มีความครอบคลุม อย่างไรก็ตาม  นโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 15 ปี  เป็นมติ ครม. ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี 2552 แต่หลังจากนั้น ไม่มีการออกมาเป็นกฎหมาย เป็นเพียงนโยบายที่ดำเนินการต่อเนื่องปีต่อปี ซึ่งการออกเป็นกฎหมายครั้งนี้ จะทำให้ประชาชน มีความมั่นใจ ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้เรียนฟรี อย่างต่อเนื่อง

“ผมยังได้การให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน ทั้งในส่วนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเอง อาทิ ค่าเล่าเรียนที่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ ค่าจ้างครูต่างประเทศ ค่าเรียนพิเศษ ว่ายน้ำ เป็นต้น  และส่วนที่อยู่ในรายการเรียนฟรี เพื่อจะมาดูว่า รายการไหนบางที่ผู้ปกครองอาจไม่จำเป็นต้องจ่าย อาทิ ค่าทัศนศึกษา เพราะถือว่า อยู่ในงบปริหารจัดการของโรงเรียน เป็นต้น  โดยในคำสั่งคสช. เพิ่มรายการเรียนฟรี จากเดิมมี 5 รายการ เป็น 6 รายการ  เพื่อเปิดช่อง ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ครม.เห็นชอบ  หมายความว่า หากต่อไป รัฐบาลเห็นว่าค่าใช้จ่ายใดที่มีความจำเป็นก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้  “พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

นักเรียน-ผู้ปกครอง เฮ!!! หัวหน้าคสช. ใช้ ม.44 จัดเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.6 สั่ง ศธ.เร่งปรับปรุงกฎหมาย เสนอครม.ภายใน 6 เดือน


เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐ ต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หัวหน้า คสช.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคสช. และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  ให้ดำเนินการดังนี้ คือ “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่ หรือผ่านทางสถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย “การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด และ “การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป

นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ให้ รมว.ศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และค่าใช้จ่าย การเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ครม.เห็นชอบ

ทั้งนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้แทน และขยายผลต่อจากคําสั่งนี้แล้วเสนอ ครม.พิจารณาภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ให้รมว.ศึกษามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด  รวมถึงให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  15 มิ.ย. พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช

ที่มา ; เว็บ  นสพ.เดลินิวส์
ดาว์นโหลดไฟล์ คำสั่ง คสช.ให้เรียนฟรี 15 ปี 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม