หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล/สุรนารี

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 266/2559 แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล/สุรนารี

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์, นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
แต่งตั้งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้
  • รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สมพล เพิ่มพงศ์โกศล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557
  • รองศาสตราจารย์ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557
  • รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโบราณคดี สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2556
  • รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาพพิมพ์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557

แต่งตั้งนายกฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล รวม 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 และวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 28 มกราคม 2559 นั้น
เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 507 (4/2559) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 16 ราย ดังนี้
1. นายเกษม วัฒนชัย เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายโชค บูลกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายประเวศ วะสี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายมีชัย วีระไวทยะ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายเสรี ตู้จินดา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายอมร จันทรสมบูรณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจากนายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม และในการประชุมลับของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายภิเศก ลุมพิกานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแทน และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม