หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไทยย้ำ CLMVT สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน CLMVT Forum 2016 และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ CLMVT: Prosper Together สรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมงานจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สู่ประเทศไทย หวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์และนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค
ประเทศ CLMVT เป็นดินแดนที่สมบูรณ์ และมีความหลากหลาย ทั้งด้านพื้นที่ วัฒนธรรม ชนชาติ และภาษา มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน และไปมาหาสู่กัน
ภายหลังการรวมกันของประเทศในภูมิภาคเป็น อาเซียน (ASEAN) ในปี ค.ศ. 1967 จนถึงการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2007 ทำให้ CLMVT มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อาเซียนถือเป็นเวทีที่ช่วยกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทุกประเทศ โดย CLMVT ถือเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาค ที่ช่วยให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าและมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก
นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความสามารถในของแข่งขันของประเทศอย่างเดียวไม่เพียงพอในปัจจุบัน จำเป็นต้องมองไปถึงความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ควรตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ ความจริงใจต่อกัน (Sincerity) ความร่วมใจกัน (Mutuality : 3M) ทั้งในมิติของความเชื่อใจกัน (Mutual Trust) เคารพกันและกัน (Mutual Respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) และความเกื้อกูลกันและกัน (Reciprocity) ซึ่งจะทำให้ทุกประเทศแข็งแกร่งไปด้วยกัน (Stronger Together) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงจะเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสมดุลของการพัฒนา อันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัด CLMVT Forum 2016 ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำทางภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 5 ประเทศ โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอประเด็นสำคัญเพื่อใช้ในการหารือ
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และสามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนถือเป็นหัวใจสำคัญ ภาคธุรกิจของ CLMVT นั้นมีบทบาทในหลายอุตสาหกรรม ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ อีกทั้งยังมีความตกลงของภาครัฐรองรับ เช่น ACMECS GMS และ BIMSTEC ซึ่งทุกประเทศสามารถต่อยอดความร่วมมือให้ลึกซึ้งมากขึ้นในระดับภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคตามแนวพื้นที่ที่เชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ CLMVT ยังตั้งอยู่ระหว่างจีนกับอินเดีย ที่มีประชากรมากเป็นลำดับ 1 และ 2 ของโลก โดยเราสามารถใช้ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นี้มาเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ CLMVT ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีพื้นที่ทำการเกษตรที่สมบูรณ์จำนวนมาก โดยการยกระดับคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะสินค้าเอกลักษณ์อย่างผลิตภัณฑ์ Geographical Indication หรือ GI เช่น ข้าว กาแฟ ชา และการสนับสนุนภาคเกษตรและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง   CLMVT ยังมีจุดเด่นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชน ทำให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกัน ที่สามารถขยายต่อไปได้ และจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีหวังว่า รัฐบาลไทยและ CLMV จะใช้โอกาสนี้ในการขยายช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคให้มากขึ้น ทั้งด้านการผลิตและพันธมิตรการค้าในกลุ่มสินค้าและบริการที่ CLMVT เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตที่เกื้อกูลกันในภูมิภาคได้ โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ที่ติดกันและเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยเติมเต็มจุดแข็งของกันและกัน เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการและมาตรฐานสากลร่วมกัน
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า CLMVT ร่วมกับอีก 5 ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นฐานการตลาดที่ใหญ่ และหากรวมกับจีนและอินเดีย ก็จะเป็นกลุ่มที่มีฐานการตลาดและประชากรใหญ่ที่สุดในโลก คือกว่า 3,000 ล้านคน ทุกประเทศต้องเริ่มสร้างความเจริญเข้มแข็งจากภายใน ก่อนจะก้าวไปสู่ตลาดโลก ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม