หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลฯ ใน กศจ.ภาคใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 242/2559 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลฯ ใน กศจ.ภาคใต้

จ.สุราษฎร์ธานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาธิการภาค 6-8ศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จาก 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้ กศจ. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา เป็นผู้พิทักษ์กฎ รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส่วนใหญ่ได้ประชุมร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน และขอให้ กศจ.ช่วยสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมาย “ทำให้เด็กมีความสุข ครูมีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข” พร้อมทั้งได้ฝากให้ กศจ.ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาค มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
  • ธรรมาภิบาลในการทำงาน ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ขอให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
  • แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในความเป็นจริงการบริหารงานบุคคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่ กศจ.ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่งานที่สำคัญไม่น้อยกว่าการบริหารงานบุคคลคือ การจัดทำแผนการศึกษาระดับจังหวัด ที่เน้นบริบท ศักยภาพ และขีดความสามารถของแต่ละจังหวัด ตลอดจนการดำเนินการตามแผนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเชื่อว่าบนความแตกต่างของบริบทจังหวัด จะทำให้มีแผนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย แต่ตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดได้เป็นอย่างดี
  • ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ โดยบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการความปลอดภัย เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้ประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
  • การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดและดำเนินการตามมาตรการประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพแล้ว จึงขอให้ทุกองค์กรหลักร่วมดำเนินการไปพร้อมกัน ทั้งอาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาเอกชน ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น-ออกกลางคัน เป็นต้น
  • การแก้ไขปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางการยกระดับการเรียนภาษาไทย จบ ป.ว่า ต้องอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจสิ่งที่อ่าน ซึ่งในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่ายังมีนักเรียน ป.บางส่วนที่ยังอ่านไม่คล่อง จึงมอบหมายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือระหว่าง สพฐ. สถาบันภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน และรายเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
  • โครงการสานพลังประชารัฐ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีความเกี่ยวข้องกับ โครงการที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก คือ โครงการโรงเรียนประชารัฐ และทวิภาคีอาชีวศึกษา จึงขอให้ กศจ.ศึกษาแผนงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัดได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนต่อไป
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเชิญชวน กศจ. ช่วยกันทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี มิถุนายน 2559 ด้วย
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุมสัมมนาว่า ตามที่คณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งในการปฏิรูปการขยายราชการในภูมิภาค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะคณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบคณะบุคคลทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ภูมิภาค ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี กศจ. 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 308 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการบูรณาการในแต่ละจังหวัดให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งให้ กศจ. รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมหลักคิด เพื่อความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานใน กศจ.

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม