หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 254/2559
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

 จังหวัดเชียงใหม่ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 18มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ารประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากเมื่อ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี 2557 ก็มีเจตนารมณ์ที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งส่งผลถึงความก้าวหน้ามาถึงคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนสำคัญทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 15,396 โรงที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวมสูงขึ้น และมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้น/ไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนการทำงานในห้วงต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (ชายขอบ) และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีคุณภาพการศึกษาน่าห่วงใยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสอบ O-NET เพราะเมื่อเจาะลึกลงไปในบางโรงเรียนและบางเขตพื้นที่การศึกษาเหล่านี้ยังพบว่ามีคะแนนต่ำ ซึ่งทำให้ฉุดภาพรวมของประเทศจึงได้ปรึกษากับผู้บริหาร สพฐ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำการสำรวจข้อมูลและหาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในพื้นที่เหล่านี้ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญที่จะต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อน เพราะหากอ่านเขียนไม่ได้ก็จะกระทบกับการเรียนวิชาอื่นๆ ไปทั้งหมด ซึ่งกลุ่มสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย โดยนำรูปแบบที่ประสบผลสำเร็จมาใช้ อาทิ การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ เป็นต้น
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการต่างๆ เพื่อต้องการให้กำลังใจในการทำงาน รวมทั้งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เพราะทราบดีว่ามีความลำบากและความเสียสละเป็นอย่างสูงในความทุ่มเทการทำงานเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ เพราะหากนักเรียนเรียนแล้วมีคะแนนดีขึ้น ย่อมทำให้ตัวเองมีความสุข ส่งผลให้ครูและผู้ปกครองต่างก็มีความสุขเช่นเดียวกันด้วย

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ฝากให้ผู้บริหารนำ "หลักอิทธิบาท 4" มาใช้ในการทำงานเพื่อให้ผลงานสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น, วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น, จิตตะ :ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น, วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น ซึ่งมีผลทำให้เราสามารถทบทวนการปฏิบัติงานเป็นขั้นๆ ไป
และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จึงขอรณรงค์ให้ช่วยกันทำงานความดีและทำงานตามหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 ประการ เพื่อถวายพระเกียรติพระองค์ในฐานะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ซึ่งการทำงานและการทำความดีดังกล่าวจะเป็นพระโอสถหรือยาขนานเอกที่จะถวายในหลวงให้มีพระวรกายและพระราชหฤทัยดีขึ้น

"สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง 17-20 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลสอบ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” รวมถึงเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนอื่นๆ ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1-6, สพป.เชียงราย เขต 2, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2, สพป.ตาก เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 34 รวม 11 เขต มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน โดยมีวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์เจาะลึกการยกระดับการทดสอบ O-NET รวมทั้งคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดการพัฒนาภาษาไทยอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ต่อไป"
ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม