หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 247/2559 พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

 จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 กองพลทหารราบที่ 15 จ.ปัตตานี
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการรำลึกถึงคุณงามความดี และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกศาสนา รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และทายาทผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากเข้าร่วมงาน
 วันนี้ ถือว่าเป็นวันแห่งการรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเพื่อนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับมอบความรักความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ฝากเป็นกำลังใจแก่เพื่อนครูและบุคลากรในพื้นที่
 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะจุดเน้นด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา (โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้)
 พร้อมทั้งขอให้บุคลากรทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ด้วยกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้สมดังปณิธานและความเสียสละของเหล่าคุรุวีรชน อันจะนำสู่ความมั่นคงและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
 

 
 

 
 
 
  ประกาศสดุดีคุรุวีรชนชายแดนใต้ รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7
 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15กองพลทหารราบี่ 15 จังหวัดปัตตานี
15 
มิถุนายน 2559
 
 
กระผม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งทุกท่านที่มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ขอประกาศสดุดีต่อคุณครูชายแดนใต้ ผู้เสียสละชีวิตเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา 12 ปี ของการเสียสละ การอุทิศชีวิตของเหล่าคุณครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้สมกับชื่อว่าเป็น "ครู" นั้นยังปรากฏอยู่ในความทรงจำตลอดมา
"ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" คือ สัจธรรมแห่งความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้
"ความเป็นชาติไทย" ในทุกวันนี้ คนไทยทั้งหลายได้ตระหนักและปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ได้จดจำด้วยจิตสำนึกในความกตัญญู กตเวที มีความรัก ความเคารพ ด้วยทราบดีว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยนั้น "ไทย" ต้องรวมเลือดเนื้อของบรรพบุรุษคุรุวีรชนมากยิ่งนัก เพราะเพียงเพื่อให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดิน ได้อยู่ ได้อาศัย ปวงชนชาวไทยทุกคนรู้สำนึกในความเป็นเอกราชและการเสียสละของบรรพบุรุษคุรุวีรชน ตราบเท่าทุกวันนี้
จึงขอประกาศสดุดีว่า คุรุวีรชนชายแดนใต้ทั้งหลาย ท่านคือ "ผู้สร้างชาติไทย"
กระผมและผู้ที่มาพร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ขอน้อมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ถวายความเคารพต่อดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยสำนึกในพระคุณ ตราบชั่วนิจนิรันดร์
 
 อนึ่ง พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก อาทิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค., นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม