หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

‘ประยุทธ์’ลุยใช้ม.44 แก้ปัญหา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

1.ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต


                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

‘ประยุทธ์’ลุยใช้ม.44 แก้ปัญหา

‘ประยุทธ์’ลุยใช้ม.44 แก้ปัญหา

‘ประยุทธ์’ลุยใช้ม.44 แก้ปัญหา : ขยายปมร้อน โดยอรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

              นับจากที่ “หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” มีดำริที่จะใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ปรากฏว่าช่วงเวลา 1 เดือนนิดๆ มีการประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. มาแล้ว 10 ฉบับด้วยกัน โดยสามารถแบ่งเรื่องต่างๆ ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

              กลุ่มที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก โดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง “การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” มีเนื้อหาให้แต่งตั้งทหารเป็น เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย” และให้อำนาจกระทำการคล้ายกฎอัยการศึก และคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง “แก้ไขคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558” เป็นการเพิ่มอาสาสมัครทหารพรานให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย

              กลุ่มที่ 2 เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 4/2558 เรื่อง "มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม" เป็นการให้อำนาจทหารในการพิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ โดยให้รัฐมนตรีขออำนาจทหารไปทำหน้าที่และให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

              กลุ่มที่ 3 เรื่องการปลด และแต่งตั้งข้าราชการ โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง "การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง" ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการปลด ย้าย และตั้งข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

              ขณะที่ฉบับที่ 7/2558 เรื่อง "การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยเนื้อหาเป็นการปลดบอร์ดของทั้งสามหน่วยงาน และให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เข้าไปตรวจสอบปัญหาการทุจริต

              ส่วนคำสั่งฉบับที่ 9/2558 เรื่อง “การให้ข้าราชการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่” โดยให้ นายพิชิต นิลทองคํา จัดหางานจังหวัดชลบุรี สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ก่อนนี้เคยมีคำสั่ง คสช. เมื่อปี 2557 ให้นายพิชิต ซึ่งเป็นจัดหางานจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงานต่างด้าวไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

              กลุ่มที่ 4 เรื่องการแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางกฎหมาย โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง “การเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” เนื่องจากมี กรรมการกสทช.ว่างลง 1 ตำแหน่ง แต่ สนช.ไม่รับรายชื่อที่สรรหามา จึงสั่งให้ กสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

              กลุ่มที่ 5 เรื่องการแก้ปัญหาการประมง โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 10/2558 เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม” โดยให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย” เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองไทยจากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

              กลุ่มที่ 6 การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่ง โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 10/2558 เรื่อง “มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” ทั้งนี้มีเนื้อหาให้ปลด

              คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ดกองสลาก) และกำหนดสัดส่วนบอร์ดกองสลากใหม่ โดยให้ประธานบอร์ดมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. และให้มีกรรมการอีก 3 คน ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. นอกจากนี้ให้ตั้ง “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” และกำหนดด้วยว่าผู้ใดจำหน่ายสลากเกินราคา จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

              คำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยแต่งตั้ง พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นประธานบอร์ดกองสลาก

              จะเห็นได้ว่า คสช. มีความพยายามที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดมาแก้ไขปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน หรือเป็นปัญหาที่รัฐบาลทราบแล้วว่าระบบปกติไม่สามารถแก้ได้ และต้องการแก้ปัญหาที่เป็นจุดขายตั้งแต่ต้นของ คสช.

              นี่อาจจะเป็นการใช้ “เชิงสร้างสรรค์” อย่างที่เคยกล่าวเอาไว้ แต่คำถามที่ตามมาคือ ต่อไปเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยกระบวนการปกติหรือไม่ และในอนาคตแม้จะใช้มาตรา 44 แล้วแต่ปัญหายังไม่คลี่คลาย จะมีมาตรการอะไรที่จะมาแก้ไขได้อีกหรือ
ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม