หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ก.แรงงาน ระดมข้อคิดเห็นกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่ม 12 สาขา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                        
                       
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ก.แรงงาน ระดมข้อคิดเห็นกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่ม 12 สาขา
ก.แรงงาน ระดมข้อคิดเห็นกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่ม 12 สาขา

กระทรวงแรงงาน ระดมข้อความคิดเห็นกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มเติมใน 12 สาขา จากปัจจุบันจำนวน 55 สาขาอาชีพ คาดสามารถประกาศบังคับใช้ได้เดือนตุลาคมนี้
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 12 สาขาอาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องการพัฒนาประเทศจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เป็น "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อนำพาให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปเป็นประเทศรายได้สูง ทั้งนี้ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานจะบังเกิดผลดีในวงกว้าง มิใช่มีเพียงการพัฒนาทางตรงคือ การพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถเท่านั้น ซึ่ง "การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ" ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางอ้อมด้วย  เพราะการมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะเป็นเสมือนหนึ่งการมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของลูกจ้างตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ (Unskilled labour) จนกระทั่งถึงช่างฝีมือ (Skilled labour) ทำให้ลูกจ้างมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพ ลูกจ้างและนายจ้างได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และในที่สุดประโยชน์โดยรวมก็จะตกอยู่กับประเทศไทย
ทั้งนี้ เชื่อว่านายจ้างมีความพร้อมจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่มีฝีมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดสมรรถนะความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้งกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้แรงงาน พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น โดยเชื่อว่าการพัฒนาคนด้วยมาตรฐานจะทำให้ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ดียิ่งขึ้น สินค้าที่ผลิตก็จะมีคุณภาพด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการไทยก็จะมีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ใน 12 สาขาอาชีพ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว จะนำเข้าคณะอนุกรรมการค่าจ้างอีกครั้ง เพื่อพิจารณาจัดเข้าระบบตามสูตรการคำนวณ ก่อนจะนำเข้าคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาในลำดับต่อไป  โดยคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะสามารถประกาศบังคับใช้ได้
ปัจจุบันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผลบังคับใช้แล้วใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 55 สาขา อาทิ ช่างซ่อมรถยนต์ ผู้ประกอบอาหาร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น มีอัตราค่าจ้าง ตั้งแต่ 320 บาท ถึง 775 บาท ตามระดับความสามารถ สำหรับ 12 สาขาอาชีพ ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1). อุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ จำนวน 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล/ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ/ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง/ช่างเทคนิคไฮโดรลิก 2). อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 4 สาขา คือ ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น/ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่/ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก/พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ 3). อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จำนวน 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ /ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม/ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัดอีดีเอ็ม/และช่างขัดเงาแม่พิมพ์ โดยมีร่างอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 385 บาท จนถึง 550 บาท ในมาตรฐานฝีมือ 2 ระดับ

--------------------------------------------
“OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER"
"เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา"


ที่มา; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม