หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

“วันท่องเที่ยวโลก 2559”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

“วันท่องเที่ยวโลก 2559” 

ไทยตั้งเป้าหมายพัฒนาสู่ความเป็นเมืองในอุดมคติของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันนี้ (27 ก.ย. 59) เวลาประมาณ 17.00 น. ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก”
พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวโลก และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในวันนี้
“การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” ถือเป็นแนวคิดหลักของวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2559 ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์และธรรมชาติอนุรักษ์ เชิงการแพทย์และสุขภาพ โดยรัฐบาลได้กำหนดการพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเดิมให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาไทยกว่า 30 ล้านคน มากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี สามารถสร้างงาน อาชีพ และกระจายรายได้ให้กับประชาชนทั้งในเขตเมืองและในชนบท
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประชากรโลกกว่าร้อยละ 15 เป็นผู้พิการ รวมถึงมีประชากรสูงวัย และเด็กทารก โลกจึงต้องดูแลประชากรกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันโลกก็ยังให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจึงถือเป็นการให้การยอมรับผู้พิการ และช่วยให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมและอิสรภาพพื้นฐานเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ การเข้าถึงการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลถือเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องเผชิญและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
เช่นนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกจะต้องพัฒนาทั้งในส่วนนโยบาย กรอบกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติ โดย มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม สำหรับประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้พิการอยู่เสมอ รวมทั้งมีมาตรการดูแลและส่งเสริมให้ผู้พิการมีการพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางท่องเที่ยวและเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุข ตลอดจนพัฒนาสุขภาพและทักษะทางกีฬา
โดยเมื่อพ.ศ. 2544 นาย โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Franklin Delano Roosevelt International Disability Award แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของราชอาณาจักรไทยที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีความต้องการพิเศษ ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ไทยได้รับจากประชาคมโลก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้วางนโยบาย ออกกฎหมาย และสร้างมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม แม้ว่านโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้พิการจะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่รัฐบาลยังคงต้องให้การดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กฎหมาย การบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ไทยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองในอุดมคติของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยไม่ทำลายมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของชาติ โดยรัฐบาลจะแปลงวิสัยทัศน์นี้สู่การปฏิบัติ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน โดยรัฐบาลหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณ ในนามของประเทศไทยและประชาชนคนไทยทุกคน ที่ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการประชุมและการเฉลิมฉลอง  “วันท่องเที่ยวโลก 2559” ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จของงานในวันนี้
ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม