หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
      
                 
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 400/2559
รับฟังการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดไว้ในร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร  โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ตลอดจนคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
 
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการบูรณาการและจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 5 ด้าน คือ การเข้าถึงทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการศึกษา และการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
 ซึ่งขณะนี้คณะทำงานแต่ละกลุ่มได้จัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน คือ
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
 4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของประชากรนอกระบบโรงเรียนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความใกล้เคียงกับ Action Plan มากที่สุดกล่าวคือ แผนยุทธศาสตร์นี้ต้องมีทิศทางชัดเจนและสามารถให้นำมาใช้ได้ทันที ไม่ใช่เป็นการเขียนแบบกว้างจนเกินไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ มีกระทรวงหรือหน่วยงานใดทั้งภายในและภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง หากงานใดที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพและร่วมดำเนินงานกับกระทรวงหรือหน่วยงานอื่น ก็ต้องติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะด้วย ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารจัดการได้
 หลังจากนี้ จะทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดและมาตรการ รวมทั้งส่งร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้สภาการศึกษาเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอให้ที่ประชุม Super Board ด้านการศึกษา และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาตามลำดับต่อไป หลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ต่อไป
จึงขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงกระบวนการประเมิน การปรับปรุง และการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาช่วยกันเติมเต็มแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชาติต่อไป

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมจะได้นำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้รับทราบแนวคิดและแผนด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่น่าจะเป็น Model หรือ Best Practice ให้กับการศึกษาของไทยได้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม