หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                                              
                                      
               
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาเนื่องในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” เน้นย้ำทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาเนื่องในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” เน้นย้ำทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาเนื่องในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” เน้นย้ำทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
วันนี้ (11 กันยายน 2559) เวลา 18.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาเนื่องในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมี รัฐมนตรี ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนเข้าร่วม
สำหรับการจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ สร้างให้ทุกคน ในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชัน และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนในการต้อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งความว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นกับดักสำคัญของประเทศไทย ทำให้ประเทศเจริญเติบโตช้า และเป็นต้นเหตุของหลาย ๆ ปัญหา รวมทั้งการไม่ยอมรับของต่างประเทศ วันนี้ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลได้ทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหา และพยายามแก้ไขปัญหาเก่า ป้องกันการคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ บริหารงานในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตลอดจนมีการวางมาตรการทางกฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน และบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ รัฐบาลจะปรับปรุงกฎหมาย สร้างกลไกการใช้อำนาจให้เกิดความยุติธรรมและเที่ยงธรรม โดยจะไม่เข้าไปก้าวก่ายอำนาจของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้ง ไม่ต้องการให้การบังคับใช้กฎหมายส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ ตามมา ทั้งนี้ ประชาชนต้องเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมายอย่างจริงจัง และกระบวนการตามกฎหมายต้องเข้มแข็งปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของข้าราชการต้องมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ที่จะต้องดำเนินการโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความเป็นมาของการดำเนินการ การประกวดราคา และผลการดำเนินการ ตลอดจนมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ทั้งการผลิตสื่อและการรณรงค์ สร้างการรับรู้ของประชาชนทุกระดับในวงกว้าง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และประชาชนเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรการศึกษา “โตไปไม่โกง” อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปราบปรามและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่สาธารณะ และอย่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการวิพากวิจารณ์จนทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือน
นอกจากนั้น ข้าราชการต้องทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ลดช่องว่างการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนต่อไป
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำคำปฎิญาณต่อต้านโกง และร่วมส่องไฟขึ้นฟ้า สว่างขับไล่คนโกงให้หมดไปจากแผ่นดิน ก่อนจะเยี่ยมนิทรรศการวันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

ที่มา; เว็บรัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม