หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 403/2559 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, นายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รวมทั้งคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
นายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กล่าวรายงานว่า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งได้จัดการศึกษาภายใต้พันธกิจ "จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย จัดระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง" ปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 3,006 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 147 คน
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โรงเรียนเริ่มต้นจากการพัฒนาครู เพื่อให้ครูสร้างคนเพื่อไปสร้างชาติต่อไป ซึ่งทักษะที่จำเป็นของกำลังคนในปัจจุบันจะต้องตอบโจทย์ Thailand 4.0 ด้วย ก็คือต้องสร้างคนมีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ จึงใช้แนวทางการสอนสะเต็มศึกษาภายใต้แนวคิดสอนวิทย์ฯ ด้วยชีวิตจริง “โครงงานเติม STEM ให้เต็ม STEAM” ที่จะมุ่งสอนให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์จากพื้นฐานปัญหารอบตัวและชุมชน โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่พบเจอในชีวิตและบูรณาการทุกเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะศิลปะเพื่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานสอนวิทย์ฯ ด้วยชีวิตจริง ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ โครงงานนวัตกรรมกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี รางวัลชนะเลิศระดับโลก The Winner of Stockholm Junior Water Prize 2016, โครงงาน BacterialCellulosic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacteria จากมูลวัว รางวัลโครงงานดีเด่นและเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการพัฒนาเซนเซอร์จากคาร์บอนโฟมที่ดัดแปลงโครงสร้างจากป๊อปคอร์น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาความคิดสร้างสรรค์ การประกวดนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 เป็นต้น
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET สูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระวิชา รวมทั้งนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั้ง 100% และสามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย โดยส่วนใหญ่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีผลสำเร็จอีกหลายส่วน อาทิ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ เช่น เทควันโด วอลเลย์บอล, มีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรก คือ ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ, โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้และเป็นศูนย์ Boot Camp เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งนี้ และหลังจากรับฟังรายงานต้องชื่นชมที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาด้วยความเข้าใจ ซึ่งหวังว่าจะต้องคิดขยายผลสิ่งที่ดีของโรงเรียนแห่งนี้ไม่ให้อยู่เฉพาะที่เฉพาะแห่งอีกต่อไป โดยเฉพาะเรื่องของสะเต็มศึกษาที่เห็นด้วยว่า "ต้องเริ่มต้นจากการสร้างครูก่อน" เพื่อให้ครูสร้างนวัตกรรมการสอน เพราะหากครูสร้างนวัตกรรมไม่ได้ ก็ป่วยการที่จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้หรือจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก แม้ในปัจจุบันจะมีโครงงานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายก็ตาม แต่พบว่าโครงงานเหล่านั้นไม่ได้เริ่มจากปัญหาของท้องถิ่นและยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้จริง
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา สิ่งสำคัญคือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์ ควบคู่กับแนวคิดเชิงวิศวกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กันจากการปฏิบัติจริง ทั้งหมดจะนำมาสู่นวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ตามที่เรามุ่งหวังได้ต่อไป
ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมจัดประชุมใหญ่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในเดือนตุลาคมนี้, การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาช่วยพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), การจัดทำตำราเรียนสะเต็มศึกษาใหม่ ให้มีเนื้อหาครบถ้วน มีความน่าสนใจและชวนให้เด็กคิดตาม ตลอดจนมีการให้ดาวเพื่อเป็นการการันตีด้วย, การสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการพัฒนาครูตามแนวทางสะเต็มแบบใหม่ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้เตรียมการก่อตั้ง “สถาบันภูมิราชธรรม” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติปัญญาและบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... แล้วซึ่งคณะแรกที่จะเปิดสอนคือ คณะครุศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยความมุ่งหวังหลัก ๆ ของการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ เพื่อที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และมีคุณธรรม ที่ในปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องคุณธรรมกันเป็นอย่างมาก แต่ยังอยู่ในแบบของ Lip Service หรือการรับใช้ด้วยปาก ก็คือการพูดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำ จึงต้องการให้สถาบันภูมิราชธรรมเป็นแหล่งศึกษาตัวอย่างในการผลิตครูสะเต็มศึกษาที่มีคุณธรรม ผ่านการฝึกหัดให้เป็นครูที่มีความเป็นครูจริง ๆ เช่นเดียวกับการเรียนแพทย์ ที่จะต้องเรียนและฝึกหัดจากการปฏิบัติจริง จากครูที่เป็นหมอจริง 

ทั้งนี้ ฝากให้โรงเรียนที่ดีเช่นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่ระบบผลิตครูสะเต็มศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ ซึ่งทราบดีว่าโรงเรียนเหล่านั้นมีศักยภาพและทรัพยากรที่พร้อมกว่า แต่ก็เชื่อว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจะสามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นโรงเรียนที่พิเศษกว่าที่อื่น ที่จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพภาพที่ตัวเองมีอยู่ แต่ก็สามารถสร้างผลงานด้านการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับอย่างมากมาย
ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม