หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
           
          
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 365/2559การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

 จังหวัดสระแก้ว - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสระแก้วมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวหน้าด้วยการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนประธานกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
 
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้พิจารณาอย่างมั่นใจแล้วว่าพื้นที่ติดชายแดน 2 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงประกาศให้จังหวัดสระแก้วเป็น 1 ใน 5 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก กระทั่งในปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว เป็น 1 ใน 10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ นอกจากจังหวัดสงขลา มุกดาหาร นครพนม ตาก ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และนราธิวาส
 นอกจากนี้ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน จะมีมิติของปัญหาครบทุกด้าน อาทิ ปัญหาด้านเขตแดน เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังเช่นในปัจจุบันซึ่งจังหวัดสระแก้วมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานให้พัฒนาขึ้นจากเดิม อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ภายในปี พ.ศ. 2564 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ข้อได้แก่
 1. สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมดุล ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
4. ส่งเสริมภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 โดยอาชีพที่รองรับจุดยืนการพัฒนา จะเน้นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ตามยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง "คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี"  สำหรับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนั้น ได้ให้สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนานักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรภาคการผลิตในปัจจุบัน เตรียมแรงงานที่มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อแก้ปัญหาการทิ้งถิ่นของแรงงาน
 นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอบรม ในวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูล คาดว่าสาขาวิชาที่จะเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และจัดให้มีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นในสาขาที่ขาดแคลนเร่งด่วน อีกทั้งจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านภาษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการในจังหวัดสระแก้ว เช่น บริษัทห้างร้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สหกรณ์ เป็นต้น

 การประชุมในครั้งนี้ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เสนอความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการเตรียมความพร้อม การจัดการปัญหา และการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสระแก้วเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสถานประกอบการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการฝึกอบรมทักษะแรงงานและส่งเสริมให้มีหลักสูตรเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาระดมความเห็นเพื่อกำหนดลักษณะของทักษะฝีมือที่เป็นที่ต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วที่เน้นการเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำการค้าในจังหวัดสระแก้ว
 นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการตอบสนองนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยหน่วยงานด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนได้ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนการศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งมีเครือข่ายด้านการศึกษากับสถานศึกษาของกัมพูชาด้วยการจัดให้มีโรงเรียนคู่ขนานไทย-กัมพูชา และมีแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติในอำเภออรัญประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาสถานศึกษาเอกชนในอำเภออรัญประเทศได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน
 นายสิงห์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา เพื่อพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อีกทั้งได้จัดการอบรมยุวมัคคุเทศก์หรือมัคคุเทศก์น้อย อีกทั้ง สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้ลงนาม MoU กับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วในการเปิดการสอนแบบทวิศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในไทยกับกัมพูชา อาทิ การนำดนตรีไทยไปสอนในสถานศึกษาของกัมพูชา การแข่งกีฬาเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียนของสองประเทศ
นายศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กล่าวว่า มีแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการดำเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ การให้ความสำคัญกับหลักสูตรการขนส่งโลจิสติกส์ เกษตรอินทรีย์และการแปรรูปมันสำปะหลังและการค้าชายแดน, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่, การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, โครงการภาษาอาเซียน, ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
นายโกวิท สละชั่ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบการศึกษาภาคประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เน้นการเรียนรู้ในชุมชน และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า หน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษ คือ การแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลเด็กพิเศษ โดยมีโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูได้ เพื่อฝึกเด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีคุณค่า อีกทั้งจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งภายใต้การขับเคลื่อนของผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด  ภาคเอกชน และประชาชน จึงขอให้คณะทำงานสรุปข้อมูลการหารือและการวิจัยเพื่อนำมาบูรณาการจัดทำเป็นแผนการศึกษาและนำมาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณาแผนการศึกษาของจังหวัดให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ไม่ใช่เฉพาะจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพียงอย่างเดียว เพื่อทำให้การศึกษาเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน

  • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม