หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ปลัด , เลขาธิการ กอ. , กอศ. คนใหม่

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                                            
                                     
             
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 379/2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  •  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายสุภัทร จำปาทอง  พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. นายสุเทพ ชิตยวงษ์  พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

  • แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 5 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานกรรมการ และมีรองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ จากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอด้วย
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธานกรรมการ แทนรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และลงวันที่ 8 เมษายน 2559 นั้น
โดยที่ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการดังกล่าว จากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม