หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

"ครูตู้สัญจร"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                           
                          
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 372/2559การประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค
และ
การประชุมทางไกลครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ

 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค 18 แห่ง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมร้อมกับ 3 จังหวัด ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 5, สพป. ลพบุรี เขต 1 และ สพป.สตูล
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 จนกระทั่งในปี 2557 รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการขยายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็กอย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน 15,369 แห่ง และผลจากการดำเนินงานพบว่า ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอย่างมาก อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีผลเฉลี่ยการสอบ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ใน 5 กลุ่มสาระวิชา สูงกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นการทำงานที่มีคุณค่าต่อเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาคทั้ง 18 แห่ง เพื่อต้องการให้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงาน เช่น กำหนดมาตรฐานการศึกษาทางไกล จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับสูงระดับภูมิภาค จัดทำแนวทางพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล เป็นต้น หลังจากนี้ สพฐ. จะแต่งตั้งองค์ประกอบโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ขอให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรฐานของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา ด้วยการสำรวจว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มาตรฐานตามที่กำหนด และมีโรงเรียนอีกจำนวนเท่าใดที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีมาตรฐานการดังกล่าว พร้อมทั้งให้ทำการสำรวจโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กเพียงเล็กน้อย (จำนวนนักเรียน 120-130 คน) เพื่อขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดกลางดังกล่าวด้วย อีกทั้งมอบหมายให้ สพฐ. จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสวัสดิการและการเลื่อนวิทยฐานะของครูที่ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพเช่นเดียวกับครูอื่นๆ
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดงาน "มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559"โดยจะมีการจัดงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การประกวดโรงเรียน DLTV และ DLIT ที่เป็นเลิศ, การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติของครูที่จัดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, การแสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, รายการพบปะกับครูตู้ตัวจริง เป็นต้น โดยที่ประชุมเสนอแนะให้จัดงานดังกล่าวในสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ศูนย์ประสานงานในแต่ละภาคดูแลโรงเรียนในพื้นที่ของตน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ การที่เด็กต้องได้เรียนรู้ โรงเรียนต้นทางต้องมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ใช้งานได้ ครูปลายทางต้องได้มาตรฐานและสามารถใช้สื่อพระราชทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งศูนย์ประสานงานทั้ง 18 แห่ง จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคนั้น ๆ เพื่อทำให้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความยั่งยืน
 โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 สำหรับการประชุมทางไกลในครั้งนี้ ได้ทำการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสด
ไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดโคกหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนวัดหน้าเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ที่มา; เว็บ 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม