หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จุดเน้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  จุดเน้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564


สรุปประเด็นการมอบนโยบาย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2

กระทรวงศึกษาธิการ

Image result for สรุปนโยบาย รัฐมนตรีศึกษา ณัฐพล ทีปสุวรรณ
----------------------------------------------------------------

นโยบายปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม
ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์ โดย 
(1) การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(3) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์จากภาคธุรกิจ
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน
ไทยในสังคม และ 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม

-21st Century Skills
4 Cs
Digital Literacy
STEM
-English

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง
คุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ
เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3)
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
โดย 
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย 
(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกลต่างๆ และ 
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ

-Lifelong Learning
-Re-Skills
-Up-Skills

-“ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้
ให้กับเด็ก
-E-learning/Teaching
Resources Platform

ปฏิรูปการศึกษา โดยท าพร้อมๆกัน
ทุกคน ทุกระดับความพร้อม
ด้วยวิธีที่ต่างกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก

ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คณิตศาสตร์โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา
- การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ
- เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
- สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทย
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติวสอบ ความรอบรู้เด่นประจำวันที่ 26-27 ส.ค.62

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ติวสอบ ความรอบรู้เด่นประจำวันที่ 26-27 ส.ค.62
4 รุ่นพี่สถาบันเทคโนโลยีย่านสามเสน รับใช้ไฟลนรุ่นน้องจริง
4 รุ่นพี่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ย่านสามเสน รับน้องโหดใช้ไฟลนตามร่างกายมอบตัวแล้ว อ้างเป็นระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง เบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย ส่วนข้อหาอื่นรอผลตรวจบาดแผลและสอบปากคำอย่างละเอียด
• เด้ง 5 เสือ สน.บางเขน เซ่น ‘เสือดุสิต’ยกพวกปล้นบ่อนพนันพร้อมตั้งกรรมการสอบ
เด้ง 5 เสือ สน.บางเขน เซ่น ‘เสือดุสิต’ ยกพวกปล้นบ่อนพนัน พร้อมตั้งกรรมการสอบ
• ตร.รู้ตัวแก๊งปล้นร้านทอง อ.นาทวี จ.สงขลา แล้ว
 ตำรวจ รู้ตัวแก๊งโจรปล้นร้านทอง อ.นาทวี จ.สงขลา พบหลายคนมีหมายจับคดีมั่นคง แต่ไม่ยืนยันโยงป่วนชายแดนใต้ 
• "ร.ต.ท.จรูญ" ปิดบัญชีเงินหวยเรียบร้อยแล้ว
"ร.ต.ท.จรูญ" หารือผู้จัดการธนาคารและปิดบัญชีฝากเงินหวยที่เหลือ 24 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว หลัง "ครูปรีชา" โพสต์เลขบัญชีธนาคารผ่านโซเชียล หวั่นถูกมิจฉาชีพใช้เป็นช่องทาง ด้านทนายตั้มเตือนครูปรีชา ถ้าทำอีกจะดำเนินการตามกฎหมาย ชี้เป็นการละเมิดสิทธิ 
• นายกฯเตรียมนำครม.รับพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์ ในโอกาส ครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน
นายกรัฐมนตรี เตรียมนำครม.รับพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์ วันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.) ในโอกาสที่ ครม.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญานก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16 กรกฎาคม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
• กรมการค้าภายในเตรียมทำข้าวสารเหนียว 5 กก. กระจายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
อธิบดีกรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมผู้ค้าข้าวทั้งระบบ เพื่อวางกรอบแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาข้าวเหนียวราคาแพง เตรียมผลิตข้าวเหนียวบรรจุถุง 5 กก. กระจายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 
• ยธ.เปิดผลสอบ ‘กำไลอีเอ็ม’ 3 ข้อค้นพบ
ยธ.สรุปผลสอบกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบ 3 ข้อ ‘ถอดออกได้โดยไม่ต้องตัดสายรัด-หลายรายเกิดอาการแพ้ผื่นแดงขึ้น-สัญญาณไม่น่าเชื่อถือ’ เตรียมแจ้งกรมคุมประพฤติ เร่งพิจารณาในฐานะคู่สัญญาตามอำนาจหน้าที่ และตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติม 
• กรมการแพทย์ เตือนไม่ควรทำ ‘กินฉี่รักษาโรค’
อธิบดีกรมการแพทย์ชี้ของเสียในร่างกายเอาออกอย่ากินซ้ำ เก็บนานใช้ดื่มกินล้างตายูริกเพียบ กรณีอ้างเด็กกินแก้ปวดท้องจากการดื่มน้ำอัดลม ขอให้เลิกดื่ม ด้านแพทย์แผนไทยแจง ปัสสาวะคือของเสีย อย่างอื่นมีให้กินรักษาโรคได้อีกเยอะ 
ที่มา ; เว็บ สำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งพัฒนาเด็กไทยทุกช่วงวัย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เร่งพัฒนาเด็กไทยทุกช่วงวัย

มื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานเปิดโครงการเสวนารวมพลคนการศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ


เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า
 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา (Education Reform) โดยจะปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยในหลายส่วน ทั้งส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย, พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่, พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกมาร่วมทำงานกับคนไทย และวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ที่สำคัญคือ จะนำ Digital Platform มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมวางแผนการทำงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ที่จะเกิดประโยชน์กับการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีตัวชี้วัดที่จะใช้ประเมินอย่างชัดเจนและเหมาะสม

ดังนั้น จึงขอฝาก “คนการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการส่วนกลาง ร่วมกันทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้เป็นกำลังคนที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป  
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม