หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเดิมประชุม สนช. 7ส.ค. 57

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


สนช. และ

ประเดิมประชุม สนช. 7ส.ค. 57
 เมื่อเวลา 21.45 น. ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้
       
       ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
       
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
       สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
       พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
       
       ๑. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
       ๒. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
       ๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
       ๔. นายกล้านรงค์ จันทิก
       ๕. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
       ๖. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
       ๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
       ๘. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
       ๙. นายกิตติ วะสีนนท์
       
       ๑๐. พลโท กิตติ อินทสร
       ๑๑. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
       ๑๒. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
       ๑๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
       ๑๔. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
       ๑๕. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
       ๑๖. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
       ๑๗. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
       ๑๘. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
       ๑๙. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
       ๒๐. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
       
       ๒๑. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
       ๒๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
       ๒๓. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
       ๒๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
       ๒๕. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
       ๒๖. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
       ๒๗. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
       ๒๘. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
       ๒๙. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
       ๓๐. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
       
       ๓๑. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์
       ๓๒. นายชัชวาล อภิบาลศรี
       ๓๓. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข
       ๓๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
       ๓๕. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
       ๓๖. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
       ๓๗. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
       ๓๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
       ๓๙. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
       ๔๐. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
       
       ๔๑. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
       ๔๒. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
       ๔๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
       ๔๔. นายดิสทัต โหตระกิตย์
       ๔๕. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
       ๔๖. นายตวง อันทะไชย
       ๔๗. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
       ๔๘. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
       ๔๙. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
       ๕๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
       
       ๕๑. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
       ๕๒. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
       ๕๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
       ๕๔. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
       ๕๕. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
       ๕๖. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ
       ๕๗. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
       ๕๘. นายธานี อ่อนละเอียด
       ๕๙. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
       ๖๐. นายธํารง ทศนาญชลี
       
       ๖๑. พลโท ธีรชัย นาควานิช
       ๖๒. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ
       ๖๓. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
       ๖๔. พลเอก นพดล อินทปัญญา
       ๖๕. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
       ๖๖. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
       ๖๗. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
       ๖๘. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
       ๖๙. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
       ๗๐. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
       
       ๗๑. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ
       ๗๒. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
       ๗๓. นายนิเวศน์ นันทจิต
       ๗๔. นายบุญชัย โชควัฒนา
       ๗๕. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
       ๗๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
       ๗๗. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
       ๗๘. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
       ๗๙. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
       ๘๐. นายประมุท สูตะบุตร
       
       ๘๑. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
       ๘๒. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา
       ๘๓. นายปรีชา วัชราภัย
       ๘๔. พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
       ๘๕. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
       ๘๖. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
       ๘๗. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
       ๘๘. คุณพรทิพย์ จาละ
       ๘๙. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
       ๙๐. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
       
       ๙๑. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
       ๙๒. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
       ๙๓. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
       ๙๔. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
       ๙๕. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
       ๙๖. นายพีระศักดิ์ พอจิต
       ๙๗. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
       ๙๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
       ๙๙. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
       ๑๐๐. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
       
       ๑๐๑. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
       ๑๐๒. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
       ๑๐๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
       ๑๐๔. นายภาณุ อุทัยรัตน์
       ๑๐๕. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
       ๑๐๖. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
       ๑๐๗. นายมณเฑียร บุญตัน
       ๑๐๘. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
       ๑๐๙. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
       ๑๑๐. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
       
       ๑๑๑. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
       ๑๑๒. นายยุทธนา ทัพเจริญ
       ๑๑๓. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
       ๑๑๔. พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
       ๑๑๕. นายรัชตะ รัชตะนาวิน
       ๑๑๖. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
       ๑๑๗. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
       ๑๑๘. พลโท วลิต โรจนภักดี
       ๑๑๙. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
       ๑๒๐. นายวันชัย ศารทูลทัต
       
       ๑๒๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
       ๑๒๒. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
       ๑๒๓. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
       ๑๒๔. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
       ๑๒๕. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
       ๑๒๖. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
       ๑๒๗. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
       ๑๒๘. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
       ๑๒๙. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน
       ๑๓๐. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
       
       ๑๓๑. พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
       ๑๓๒. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์
       ๑๓๓. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
       ๑๓๔. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
       ๑๓๕. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
       ๑๓๖. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
       ๑๓๗. นายศิระชัย โชติรัตน์
       ๑๓๘. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
       ๑๓๙. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
       ๑๔๐. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
       
       ๑๔๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
       ๑๔๒. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
       ๑๔๓. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
       ๑๔๔. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
       ๑๔๕. นายสถิตย์ สวินทร
       ๑๔๖. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
       ๑๔๗. นายสนิท อักษรแก้ว
       ๑๔๘. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
       ๑๔๙. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
       ๑๕๐. นายสมชาย แสวงการ
       
       ๑๕๑. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
       ๑๕๒. นายสมพร เทพสิทธา
       ๑๕๓. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
       ๑๕๔. นายสมพล พันธุ์มณี
       ๑๕๕. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
       ๑๕๖. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
       ๑๕๗. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
       ๑๕๘. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
       ๑๕๙. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
       ๑๖๐. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
       
       ๑๖๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
       ๑๖๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
       ๑๖๓. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
       ๑๖๔. นายสีมา สีมานันท์
       ๑๖๕. พลโท สุชาติ หนองบัว
       ๑๖๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
       ๑๖๗. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
       ๑๖๘. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
       ๑๖๙. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
       ๑๗๐. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
       
       ๑๗๑. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
       ๑๗๒. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
       ๑๗๓. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
       ๑๗๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
       ๑๗๕. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
       ๑๗๖. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
       ๑๗๗. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
       ๑๗๘. นางเสาวณี สุวรรณชีพ
       ๑๗๙. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
       ๑๘๐. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
       
       ๑๘๑. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
       ๑๘๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
       ๑๘๓. พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
       ๑๘๔. พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
       ๑๘๕. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
       ๑๘๖. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
       ๑๘๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
       ๑๘๘. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
       ๑๘๙. พลเอก อักษรา เกิดผล
       ๑๙๐. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
       
       ๑๙๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
       ๑๙๒. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
       ๑๙๓. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
       ๑๙๔. นายอําพน กิตติอําพน
       ๑๙๕. พลโท อําพล ชูประทุม
       ๑๙๖. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
       ๑๙๗. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
       ๑๙๘. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
       ๑๙๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน
       ๒๐๐. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
       เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
       
       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       
       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้ว นั้น
       
       สำนักงานเลขาธิการวิฒิสภา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมารายงานตัวได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2557 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. และขอให้โปรดเตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวดังนี้
       
       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
       3. สำเนาทะเบียนบ้าน
       4. สำเนาใบสำคัญการสมรส
       5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 - 3 นิ้ว จำนวน 6 รูป
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ย้ายผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 165/2557
ย้ายผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย
ศึกษาธิการ - เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้
  • นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
  • นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.)
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่ คสช. มีมติ และเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลฯ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
ส่วนความคืบหน้าในการเสนอแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหาร ระดับ 10 และ 11 เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายจำนวน 10 ตำแหน่ง ไปยังหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. พิจารณากลั่นกรองแล้ว ได้แก่ ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.) ระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง, ส่วนระดับ 10 ได้แก่ รองเลขาธิการ สกศ. 2 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) 2 ตำแหน่ง, รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) 1 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง และเลขาธิการ กศน. 1 ตำแหน่ง
ส่วนตำแหน่งอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้กำหนดกรอบเวลาแล้วว่า ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15 กันยายน 2557 เพื่อเสนอให้ ครม.ชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา: เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม