หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พลวัต 1 มกราคม 2553 O-NET

ของวันที่ 1 มกราคม 2553
-ป.6 สอบ O-NET วันใด
ตอบ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
-ม.3 สอบ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553
-โรงเรียนยุทธการต้านรัฐประหารเกี่ยวข้องกับกลุ่มใด
ตอบ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) เปิดโรงเรียนยุทธการต้านรัฐประหารแดงทั้งแผ่นดิน มีแกนนำและตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงจากทั่วประเทศ 500 คน เข้าร่วมที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว.
ที่มา ; http://www.thairath.co.th
-ก.ค.ศ.แขวน ผลการเลือกตั้งผู้แทนครูและผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.รวมกี่เขต
ตอบ 30 เขต
-ปรัชญาการศึกษาที่ควรรู้จักมีอะไรบ้าง
ตอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กับปรัชญาการศึกษา
ปัญหา ของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดการศึกษาสามารถที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ไปได้ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น และได้มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บรรจุมาตราต่าง ๆ เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง 5 แนวทาง ได้แก่
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน-การประเมินผล
2. การปฏิรูปการฝึกอบรมครู และระบบการพัฒนาครู การใช้ครู
3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
4. ปรับระบบการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ของการระดมสรรพกำลังจากทุก ๆ ส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ปรัชญา การศึกษามีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะมีการศึกษาที่ใดย่อมมีการนำปรัชญาการศึกษาไปใช้ที่นั่น เช่นเดียวกัน ที่ใดมีปรัชญาการศึกษาที่นั่นย่อมมีการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทาง เป็นหลักการและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ปรัชญาการศึกษาที่นำมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 พอจะสรุปเนื้อหาความสำคัญของปรัชญาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (essentialism)
เน้น เนื้อหาสาระและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมที่ได้รับการยอมรับและ ปฏิบัติกันในสังคมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1.1 เพื่อทะนุบำรุง และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปสู่ชนรุ่นหลัง มิให้สูญหาย หรือถูกทำลายไป
1.2 เพื่อให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระอันได้จากมรดกทางวัฒนธรรม
1.3 เพื่อให้การศึกษาในรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของสังคมในอดีต
1.4 เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน
1.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางปัญญา
1.6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง และรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (perennialism)
จุด มุ่งหมายของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมอยู่ที่ การสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ปลูกฝังความเชื่อและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีเหตุผลยิ่งขึ้น รู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเห็นว่าตัวเองนั้นมีพลังธรรมชาติอยู่ภายในแล้ว การศึกษาก็คือการส่งเสริมให้พลังธรรมชาตินั้นพัฒนาเต็มที่ พลังธรรมชาติในที่นี้ก็คือ สติปัญญาของมนุษย์ ถ้าสติปัญญาได้รับการขัดเกลาและพัฒนาอย่างดีพอ มนุษย์ก็จะทำอะไรได้อย่างมีเหตุผลเสมอ จุดหมายของการศึกษาของทฤษฎีการศึกษานิรันตรนิยมกล่าวไว้ดังนี้ คือ
2.1 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและทำความเข้าใจกับตนเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องเหตุผลและสติปัญญา
2.2 มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้น สูงขึ้นเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์
3. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม(progressivism)
แนว คิดหลักการของการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมนี้ ก็คือการศึกษาจะต้องพัฒนาเด็กทุก ๆ ด้านไม่เฉพาะสติปัญญาเท่านั้น โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น เด็กจะต้องพร้อมที่จะไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับตัวได้อย่างดี กระบวนการเรียนการสอนจึงมีความสำคัPพอ ๆ กับเนื้อหา เรื่องของปัจจุบันมีความสำคัญกว่าอดีตหรืออนาคต จุดมุ่งหมายของการศึกษา
การ ศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมนี้ เกิดขึ้นเพื่อต้านแนวคิดและวิธีการเก่าของการศึกษาที่เน้นแต่เพียงคุณสมบัติ ด้านใดด้านหนึ่ง เพราะคิดว่าด้านนั้นสำคัญกว่าดังที่สารัตถนิยมเน้นความสามารถทางการจำและ เข้าใจ และมองว่าการศึกษาจะต้องให้การศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ควบคู่กันไป ความสนใจ ความถนัด และลักษณะพิเศษของผู้เรียนควรได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมให้มากที่ สุดส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในและนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและสังคม เพื่อผู้เรียนจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาได้
4. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม(reconsteuctionism)
ปรัชญา การศึกษาในแนวนี้เห็นว่า ปัจจุบัน(รวมทั้งอนาคต) สังคมมีปัญหามากทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก สังคมจึงต้องการการแก้ปัญหาและหาทางที่จะสร้างค่านิยมและแบบแผนของสังคมขึ้น ใหม่ การที่จะแก้ปัญหาและสร้างค่านิยมขึ้นใหม่นี้ การศึกษาจะต้องมีบทบาทอย่างสำคัญซึ่งความเชื่อและหลักการสำคัญของทฤษฎีการ ศึกษาปฏิรูปนิยมในด้านจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาในแนวทางนี้คือการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อปรับปรุง พัฒนาและสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ดีและเหมาะสมกว่าขึ้นมาให้ได้ ดังจะกล่าวเป็นรายละเอียดได้คือ
4.1 การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่
4.2 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยตรง
4.3 การศึกษาจะต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
4.4 ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นรวมทั้งวิธีสร้างต้องอยู่บนพื้นฐานของประชาธิไตย
4.5 การศึกษาจะต้องให้เด็กเห็นความสำคัญของสังคมคู่ไปกับตนเอง
5. ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม(existentialism)
เชื่อ ว่ามนุษย์มีศักยภาพในทางที่จะเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลา นักปรัชญากลุ่มนี้สนใจเกี่ยวกับโลกแห่งการดำรงชีวิตอยู่ได้(A World of Existing) เชื่อว่า คนคือความไม่แน่นอน ไม่มีแก่นสาร ความจริงหรือความรู้ควรจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้ตนเองดำรงชีวิตอยู่ได้ จริยศาสตร์ควรจะเป็นเรื่องของเสรีภาพและความสมัครใจสุนทรียศาสตร์ควรจะเป็น เรื่องของการปฏิวัติหรือหนีสังคม และไม่จำเป็นต้องตรงกับความพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ กลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเลือก ในการกระทำ มนุษย์ตัดสินใจด้วยตนเอง เลือกด้วยตนเอง และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองลัทธินี้มีความสัมพันธ์กับปรัชญาด้านต่าง ๆ คือ
เชื่อว่า ความจริงคือการดำรงอยู่ของชีวิต ไม่เห็นด้วยกับความสมบูรณ์แท้จริงที่สุดของการให้เหตุผลหรือตรรกวิทยา บริสุทธิ์ ลัทธินี้เน้นถึงชีวิตและประสบการณ์ของเอกัตบุคคล เชื่อว่ามนุษย์จะดีก็อยู่ที่การเลือกที่จะทำตนให้เป็นเช่นนั้น นักปรัชญาในกลุ่มนี้บางคนก็เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า แต่บางคนเชื่อว่า มีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยมนุษย์ให้มีศีลธรรมจรรยาดี
เชื่อ ว่าความจริงคือ ความรู้จะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ และถือว่าความรู้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแก่แต่ละบุคคล ความรู้ไม่ใช่ผลบั้นปลายอันต้องประสงค์ และก็ไม่ใช่มรรคอันจำจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปเผชิญกับชีวิตจริง หากความรู้เป็นมรรควิธีจะให้แต่ละคนเจริญเติบโต และเลือกทำในสิ่งที่ตนประสงค์ยิ่งขึ้นทุกที
6. ปรัชญาการศึกษาพุทธปรัชญา (Buddhism) เป็นปรัชญาที่เชื่อว่า การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่าง กาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จุดมุ่งหมายในมาตรา 6 ได้กำหนดว่า
1. มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
2. มุ่งให้คนไทยมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ของวันที่ 31 มกราคม 2553
-น.ส.เมธีกานต์ พจนธารี ผู้ก่อเหตุอุ้มลูกสาววัย 10 เดือน เข้าไปขโมยผ้าอ้อมในห้างดัง ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ หลังศาลรอการลงโทษจำคุก 2 ปี และใครเป็นนายประกันให้ (โทษจำคุก 1 เดือน ให้รอการลงโทษจำคุกเป็นเวลา 2 ปี ปรับ 2,000 บาท)
ตอบ พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ
-แชมป์ออสเตเลี่ยนโอเพ่น 2010 หญิงเดี่ยว คือใคร
ตอบ เซเรน่า วิลเลี่ยม
-ผลการประชุม WEF ครั้งที่ 40
ตอบ โวต่างชาติสนใจมาร่วมลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ระบุปัญหาการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลไทย
เมื่อ เวลา 01.10 น. วันนี้ (31 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ “ข่าววันใหม่” ทาง ช่อง 3 เกี่ยวกับผลการประชุม ว่า ประเทศไทย มายืนยันบทบาทเป็นประเทศผลิตอาหาร เป็นผู้ส่งออกอาหาร และเปิดตลาดการค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยประเทศไทยยังได้แสดงเจตจำนงในการส่งข้าวล็อตแรกไปช่วยเหลือที่ประเทศเฮติ ในวันที่ 1ก.พ. นี้
นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มีการพบปะผู้นำประเทศต่างๆ และพบสื่อต่างชาติ เช่น ซีเอ็นเอ็น (CNN) ซึ่งมีการสอบถามเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย และยังมีการสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐสภา ส่วนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นได้ยืนยันไปว่า เราจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของรัฐบาล
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการมาบตาพุด โดยได้ชี้แจงปัญหาการทำงานร่วมกัน และพบกับภาคเอกชนหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ไมโครซอฟ เป็นต้น
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา 15.25 น.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ตอบ ครั้งที่ 38 กีฬาแห่งชาติ ตรังเกมส์ 9-19 กันยายน พ.ศ. 2552 ตรัง http://www.tranggame.com
ครั้งที่ 39 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ชลบุรี
ครั้งที่ 40 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ขอนแก่น
ครั้งที่ 41 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เชียงใหม่
ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info

ของวันที่ 30 มกราคม 2553
-ให้มีการประชุมประชาคมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศในวันใด (เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน)
ตอบ 31 มกราคม 2553 (อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม)
-คำกล่าวที่ว่า "อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น"
ตอบ "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ถล่มซ้ำประชาธิปัตย์ อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น อย่าดูถูกดูแคลน5 พรรคให้เป็นโจรเป็นผู้ร้ายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขู่พรรคร่วมรบ.กำลังซ้อมร้องเพลง วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ระบุวันนี้ขาดเพียงคอนดักเตอร์เท่านั้น "นายกฯอภิสิทธิ์"ย้อน "สมศักดิ์" ถ้ายอมแก้รธน.คือการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ไม่สนพรรคร่วมฯจ้องขย่มรัฐบาล ย้ำไม่เคยรับปากเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นประชาธิปัตย์ไม่ทบทวนเรื่องแก้ รธน. ฟุ้งรัฐบาลอยู่ยาว ไม่มีเหตุผลอะไรต้องยุบสภา ผบ.หน่วยรบในเขต กทม.-ปริมณฑล ตบเท้าแสดงพลังปกป้อง "อนุพงษ์" อัดเสธ.แดงอย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา ทำลายกองทัพ เสธ.แดงโต้กลับเป็นพวกสอพลอ เย้ยให้ระวังตัวให้ดี รัฐบาลใกล้ล่มแล้วหลังจากที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา เขียนจดหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าอย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้า ซึ่งทางพรรคเพื่อแผ่นดินก็ออกมาสำทับอีกรอบว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าพูดเอาดี ใส่ตัวใส่ชั่ว 5 พรรค ร่วมรัฐบาล
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ก.ค.ศ. มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูกี่เขต และผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.กี่เขต
ตอบ * ก.ค.ศ.สั่งแขวนผู้แทนครูฯ และผู้แทนคุรุสภา รวม 30 เขตพื้นที่ เร่งคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลวันที่ 12 ก.พ.นี้ หากพบผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยและทางอาญา
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.53 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีมติรับรองทั้งสิ้น 153 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 22 เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากทั้ง 22 เขตพื้นที่ดังกล่าว ยังมีปัญหาการร้องเรียนอยู่ ซึ่ง ที่ประชุมเห็นว่าควรต้องดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการ รับรอง ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพท.อุดรธานี เขต 1 สพท.มหาสารคาม เขต 1-2 สพท.เชียงราย เขต 4 สพท.นครสวรรค์ เขต 1 และ 3 สพท.นครราชสีมา เขต 6 สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพท.ขอนแก่น เขต 1 และ 3 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท.นราธิวาส เขต 2 สพท.นนทบุรี เขต 2 สพท.กทม.เขต 2 สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 สพท.อุบลราชธานี เขต 1 สพท.สุโขทัย เขต 2 สพท.เพชรบุรี เขต 2 สพท.ลำปาง เขต 1 และ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยที่ประชุมมีมติรับรองทั้งสิ้น 166 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 8 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพท.นครราชสีมา เขต 3 สพท.สุราษฏร์ธานี เขต 1 สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพท.อุบลราชธานี เขต 1-5 โดยในส่วนของ สพท.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ประชุมไม่รับรอง 2 คน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีผลทำให้ผู้แทนข้าราชการครูฯ และผู้แทนคุรุสภา ที่ได้รับรองจาก ก.ค.ศ.แล้ว สามารถลงไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของตัวแทนข้าราชการครูฯ ที่จะไปบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ รวมทั้งทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพื่อเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
“เขตพื้นที่ฯ ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนดังกล่าว เร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จและนำเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมในวัน ที่ 12 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการรับรองต่อไป ทั้งนี้หากพบว่ามีการดำเนินการไม่สุจริตจริง หรือไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผมจะมอบให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดำเนินการทางวินัย และหากพบว่ามีความผิดทางอาญา ก็จะดำเนินคดีทางอาญาด้วย เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ที่มา ; http://www.siamrath.co.th

ของวันที่ 29 มกราคม 2553
-ประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนคือใคร
ตอบ นายมีชัย วีระไวทยะ
รายละเอียด
รัฐบาลเดินหน้าโครงการชุมชนพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ โครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยถึงโครงการชุมชนพอเพียงว่า รัฐบาลต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกชุมชนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง รวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน 4 ด้าน คือ การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังผลักดันโครงการชุมชนพอเพียงอย่างเต็มที่ นายมีชัยยังกล่าวถึงชุมชนพอเพียงนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและประกาศของเทศบาลว่า สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ที่มา http://news.sanook.com
-Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์พกพาใหม่ล่าสุดรุ่นใด
ตอบ ipad
-ราเกซ ศักดิ์เสนา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เกี่ยวข้องกับธนาคารใด
ตอบ BBC
-ดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนที่มาใกล้โลกทุกรอบ 2 ปี 2 เดือน
ตอบ ดาวอังคาร
-Ecodomic Forum คืออะไร
ตอบ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก
-Ecodomic Forum ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่เท่าไร
ตอบ 40 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 7 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส (26/1/2010)
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 2010 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2553
การประชุมประจำปีของ “เวทีหารือเศรษฐกิจโลก” หรือ WEF ในปีนี้มีประมุขและผู้นำประเทศ หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ผู้นำภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จาก 90 กว่าประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า “ Improve the State of the World : Rethink, Redesign, Rebuild”
ที่มา http://media.thaigov.go.th

ของวันที่ 28 มกราคม 2553
-ผลการแข่งขันฟุตบอล คาร์ลิงคัพ 2010 นัดที่สอง
ตอบ แมนยู ชนะ แมนซิตี้ 3 ต่อ 1 ประตู รวมสองนัด แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเข้าชิงกับแอสตันวิลล่า
-ทุกวันที่ใดเป็นวันเกิดของหลินปิง
ตอบ 27
-ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทำลายสถิติของ ไททานิค คือเรื่องใด
ตอบ อวตาน
-โทษที่ป้าเช็งอาจได้รับจาก 4 ข้อกล่าวหาสูงสุดคือ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
-GT-200 คืออะไร
ตอบ เครื่องตวรหาวัตถุระเบิด
-ALPHA -6 คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจจับสารเสพติด
-"เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า" เป็นข้อเขียนของนักการเมืองท่านใด
ตอบ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
-รธน.มาตราใดที่อยากให้แก้เป็น เขตเดียวเบอร์เดียว
ตอบ มาตรา 94
-ไทยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยมาตรการใด
ตอบ วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40


ของวันที่ 27 มกราคม 2553

-“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”สิริรวมอายุ กี่ปี
ตอบ 102 ปี
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม มรณภาพอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับโรคชรา สิริรวมอายุ 102 ปี ในหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เตรียมเคลื่อนศพ 27 มกราคม...

-มติของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีอัตราส่วนไม่แก้ ต่อ แก้ รธน.อย่างไร
ตอบ ผลการนับคะแนน จากสมาชิกทั้งหมด 172 เสียงและเข้าร่วมประชุม 140 คน โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนที่จะมีมติ 82 เสียง ต่อ 48 เสียง ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่งดออกเสียง 2 เสียง

-กกต.ศธ.เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดกี่เขต กรณีการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภา
ตอบ 5 เขต จากนั้นเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ ...
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กกต.ศธ. เปิดเผยว่า กกต.ศธ.ได้หารือข้อร้องเรียนการสรรหาและการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯที่มีการร้องเรียนเข้ามา 25 เขต ได้ข้อสรุปว่า มี 5 เขตที่มีมูลน่าเชื่อถือได้ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงและมีพยานบุคคลที่พร้อมจะ ให้ข้อมูลว่ากรรมการคุรุสภาเรียกรับเงิน ซึ่ง กกต.ศธ.จะเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้ง 5 เขต และมี 5 เขตที่ต้องเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในเรื่องจริยธรรมและ จรรยาบรรณหรือไม่ นอกจากนี้มีอีก 6 เขตที่เอกสารของผู้สมัครไม่ชัดเจนและต้องเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ และอีก 9 เขตที่เหลือต้องรอผลตัดสินของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อไป ส่วนการเลือกตั้งผู้แทนครู ยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่ในเบื้องต้น กกต. ศธ.จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเลือกตั้งใหม่ใน 2 เขต เพราะผู้สมัครมีพฤติกรรมแจกของจูงใจ และกรรมการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯทำผิดขั้นตอนการเลือกตั้ง
"ที่ ประชุม กกต.ศธ.มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก เห็นว่าควรสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใหม่ทั้งหมด ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นควรเสนอให้คัดเลือกใหม่เฉพาะเขตพื้นที่ฯที่กระทำผิด หรือเป็นปัญหา" ประธาน กกต.ศธ.กล่าวและว่า เป็นอำนาจของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องใช้ดุลพินิจตัดสินใจ โดยสามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาล้มกระดานการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภาได้ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง
นาย อภิชาติ การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการประชุม กมธ.การศึกษา ที่ประชุมได้สรุปความไม่ ชอบมาพากลในการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯทั้ง 175 เขต และมีมติให้ทำบันทึกถึง รมว.ศึกษาธิการ ให้สรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใหม่ทั้งหมด.
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/61306

-ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ คืออะไร
ตอบ กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อตำรวจบุกจับ ป้าเช็ง หรือนางศิริวรรณ ศิริสุนทรินทร์ อายุ 72 ปี เจ้าแม่เคเบิลทีวีเมืองปทุมธานี เจ้าของช่อง ซูเปอร์เช็ง และ น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำหมัก มหาบำบัด ที่ ป้าเช็ง อ้างสรรพคุณว่ามีประโยชน์ครอบจักรวาล ทั้งใช้รักษานิ่ว ไซนัส ความดันโลหิต ไทรอยด์ ใช้หยอดตา ปรุงอาหาร ถนอมผัก ฯลฯ โดย อย.ชี้อันตราย เพราะไม่ถูกสุขอนามัย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบ้านพักของ ป้าเช็ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ตัวบ้านบางส่วนเป็นโรงงาน ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ มีลูกจ้างชาวกะเหรี่ยงชายหญิงจำนวน 9 คน เป็นหญิง 7 คน ชาย 2 คน โดยขณะที่เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน ป้าเช็ง พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด เพื่อมาซื้อ น้ำหมักชีวภาพ ป้าเช็ง ซึ่งลูกค้าบางราย ระบุว่า เคยซื้อไปใช้หยอดตาแล้วได้ผลดี อาการดีขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า การนำขยะมาสกัดทำยาหยอดตา เพื่อรักษาดวงตา เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะขยะมีเชื้อแบคทีเรีย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหลอกลวง จะเห็นว่ามีประชาชนที่มาหลงเชื่อซื้อยาไปรักษา ทำให้ ป้าเช็ง มีเงินหมุนเวียนในส่วนนี้วันละหลายแสนบาท ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรักษา โดยเบื้องต้นทางตำรวจจะบันทึกการจับกุมและลูกจ้างส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.คลองหลวง ดำเนินการต่อไป
ทาง ด้าน นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนที่ได้รับชมและฟังทางเคเบิลทีวีช่อง ซุปเปอร์เช็ง หรือทางสื่อต่าง ๆ ควรไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่อ ในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพร หรือยาประเภทต่าง ๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้ เพราะนอกจากจะเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ของวันที่ 26 มกราคม 2553
-คำย่อของโรงเรียนใหม่คืออะไร
ตอบ โวยเปลี่ยนคำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร." เป็น"รร."เหมือนโรงแรม ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำ
นักวิชาการกรมศิลปากรโวยราชบัณฑิตเปลี่ยน คำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร."เป็น "รร."เหมือนโรงแรม จวกไม่มีมาตรฐานทำคนสับสน ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำย่อ เชื่อการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ไม่เกิดปัญหา ด้านศิลปินแห่งชาติชี้ตั้งเกณฑ์ใหม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน
-Body Scane คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยก่อนขึ้นเครื่องบิน (น้ำ อาวุธ โลหะ ฯลฯ)
-สามเณรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกรณีเสื้อแดงชุมนุม
ตอบ สามเณรอนุวงค์ เขมาชะ วัดขอบด้ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหิ้วตัวในสภาพทุลักทุเล ขณะเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงพยายามบุกเข้าไปในสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อขัดขวางการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด.
-พยานปากสำคัญกรณียุบพรรคไทยรักไทยคือใคร
ตอบ สุขสันต์ ชัยเทศ อดีตผู้สมัคร ส.ส. นครพนม ปชป. พยานปากสำคัญในคดียุบพรรคไทยรักไทย หอบเอกสารสำคัญ สำเนาภาพข่าว รวมถึงสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร แถลงแฉพฤติกรรมของ รองนายกฯสุเทพ

ข้อสอบพลวัต 25 มกราคม 2553
-จากรายการเชื่อมั่นประเทศไทย 24 มกราคม 2553 คำกล่าวนายกอภิสิทธิ์ ฯ คนไทยจะมีสวัสดิการทั่วหน้าทุกคนในปีใด
ตอบ พ.ศ.2560
- ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง มีใจความว่าอย่างไร
ตอบ รมว.พัฒนาสังคมฯ เผย แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เน้น ใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์...
นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2553 มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งร่างดังกล่าวจะเน้นการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมสถานภาพ บทบาทของผู้สูงอายุให้มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ ระดับชาติ และ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ.
ที่มา http://www.thairath.co.th/content/edu/60914
-นโยบายการรับนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ คือ
ตอบ นโยบายที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนในสายอาชีพและสายสามัญ เป็น 50:50
-"นพดล" ออกโรงโต้แทน "นาย" นพดล และ นาย หมายถึงใคร
ตอบ นพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ นาย หรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

ของวันที่ 24 มกราคม 2553
- แชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 คือ
ตอบ เดนมาร์ก
- สาวท้องที่รอดจากเฮติ คือ
ตอบ
นางสุทธิณี อินกะโผะ หรือมุข อายุ 28 ปี หนึ่งในคนไทยผู้รอดชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศเฮติ ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดใน อ.หาดใหญ่ ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 0233 โดยมีนายอำนาจ กุลรังษี บิดา นางจิตติมา กุลรังษี มารดา และนายผดุงศักดิ์ กุลรังษี พี่ชาย พร้อมด้วยบุตรชายอีก 1 คน เดินทางมารอรับและทันทีที่ครอบครัว "กุลรังษี" ได้เจอหน้านางสุทธิณี ต่างฝ่ายต่างโผเข้าสวมกอดกันและกันด้วยความอบอุ่นและเป็นห่วง
- ข่าวการแก้ไข รธน. ใน ปชป.
ตอบ ส.ส.ปชป.ถกปมแก้รัฐธรรมนูญหาข้อยุติไม่ได้ ความเห็นยังแตกเป็นสองฝ่าย "ชวน" นำทีมหนุนใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ ขณะที่ "สุเทพ" ออกหน้าดันแก้ไขใช้เขตเดียวเบอร์เดียว สุดท้ายต้องโยนให้กรรมการบริหารพรรคชี้ขาด "อภิสิทธิ์" ไม่สนแรงกดดันทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรฯ แต่แพลมไต๋แก้ 2 ประเด็นหลักก็ไม่น่าจะสร้างความขัดแย้ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยฟันธง ปชป.หักดิบพรรคร่วมฯ หลังได้แรงหนุนจากกลุ่มเสื้อเหลือง ด้านม็อบเสื้อแดงบุกสนามกอล์ฟเขาสอยดาว แกนนำเปิดปราศรัยโจมตีกลุ่มอำมาตย์รุกป่า โวลั่นจะเคลื่อนไหวจนให้ถูกยึดคืนเหมือนเขายายเที่ยง
ที่มา : http://www.thairath.co.th

นโยบาย 8 ข้อ ของ รมต.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีอะไรบ้าง
ตอบ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ศธ.จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ตามนโยบายที่ได้คิดใหม่ เพื่อให้สานต่อ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม การประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะนำไปกลั่นกรอง และดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป ดังนี้
๑. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ขอให้ทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันในการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์ขยายผล ตลอดถึงขอความร่วมมือในการที่จะให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ นั้น เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียน เน้นที่โอกาสที่ผู้เรียนควรจะได้รับอย่างเสมอภาค เน้นในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะดำเนินการในการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะต้องดำเนินการในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีกิจกรรมหลักสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นในนโยบายข้อนี้ คือ จะจัดทำสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓
๒.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงกระบวนการที่จะดำเนินการในการที่จะให้นัก เรียนและผู้ปกครอง ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ซึ่งให้หน่วยราชการที่ควบคุม กำกับ โรงเรียนทุกส่วน รวมทั้งในส่วนที่ไม่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้วย แต่จะขอความร่วมมือให้โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
๓.โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการนี้จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะไปสร้างโรงเรียนดีให้เกิดขึ้นในตำบลห่าง ไกลในชนบท ภายใต้การกำกับของชุมชน โดยมีกระบวนการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา โดยการเริ่มต้นที่จะทำประชาคมในตำบลที่มีโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล ให้มาร่วมกันจัดการศึกษาในโรงเรียนดีประจำตำบล โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรับ-ส่ง นักเรียนในตำบลมาที่โรงเรียน รับผิดชอบดูแลในเรื่องของอาหารกลางวัน เป็นต้น โดยจะดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีปัจจัยในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดสามารถคัดเลือกตำบลได้แล้ว ก็จะดำเนินการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือเป็นการเปิดทศวรรษใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมมือกันกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเป็น รูปธรรม และที่สำคัญคือจะเป็นการลดภาระด้านงบประมาณให้กับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ด้วย
๔. โครงการพัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินการจัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษา ทั้งสายสามัญและด้านศาสนาที่จะต้องควบคู่กันไป โดยการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันปอเนาะ ได้มีความเข้มแข็ง ตลอดถึงการส่งเสริมครูฟัรดูอีน ตลอดถึงครูที่เป็นอุสตาซต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนา โดยจะทุ่มเทโดยใช้การศึกษาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจ และสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. กศน.ตำบล จะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะร่วมกันประสานให้มีการจัดตั้งกศน.ตำบล ภายในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ และให้ กศน.ตำบล มีศูนย์ ICT มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดถึงจะเป็นแหล่งที่ฝึกอาชีพ และแหล่งพัฒนาความเข้าใจ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชาติด้วย
๖. Teacher Channel ที่จะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายที่รับผิดชอบครูต้นแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงวิธีการสอน กระบวนการสอนที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในการสอนจริงในห้องเรียน ตลอดถึงจะดำเนินการ Tutor Channel ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยยึดหลักว่า คุณภาพนั้นต้องเกิดจากห้องเรียน แต่จะเติมเต็มทุกโอกาส ทุกสถานที่ โดยการเพิ่มบรรจุลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการดูโทรทัศน์ สามารถดูได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
๗. ผลักดัน พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เนื่องจากมีข้าราชการครูจำนวนมากยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือน ให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการอื่นๆ ซึ่งได้ปรับมาแล้ว เนื่องจากเงินเดือนและวิทยฐานะของครูนั้นผูกติดกับพระราชบัญญัติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เร่งรัดเรื่องนี้เพื่อให้ครูได้รับสิทธิประโยชน์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปดูแลเรื่องเงินวิทยพัฒน์ และดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาครู เพื่อดำเนินการในการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ขอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อพัฒนาชีวิตครู ให้ครูใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยใช้กระบวนการจัดตั้งเครือข่ายในรูปแบบองค์การมหาชน ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครู ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป
๘. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อจะส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ที่สำคัญคือมุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะผลิตครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้ได้เป็นพลังขับเคลื่อนในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลในการที่จะให้นักเรียนของเราได้โอกาสมีความรู้ทางด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะส่งเสริมต่อยอดที่จะให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียน ลักษณะพิเศษคือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมีการส่งเสริมให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัยในทุกภูมิภาค ถือเป็นนโยบายใหม่ที่จะต้องขับเคลื่อนภายใต้การระดมพลังสมองที่ได้รับความ เห็นชอบร่วมกัน
รมว.ศธ. ยังได้กล่าวถึงงานที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด, การแต่งตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, การแก้ไขปัญหาสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงองค์การค้าของคุรุสภา, โครงการตามพระราชดำริต่างๆ, โครงการ ๓ ดี ๔ ใหม่, การอบรมครูทั้งระบบเพื่อสร้างครูพันธุ์ใหม่ โดยมีศูนย์ผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ, โครงการส่งเสริมการอ่าน โดยรณรงค์ให้มีห้องสมุดในทุกภาคส่วน, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ง ศธ.จะดูแลเพื่อต่อยอด ให้ผู้ที่เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปี ๒๕๕๓ ให้ได้รับเงิน กยศ. เพิ่มมากขึ้น.

-งานที่ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับจาก รมต.ศธ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นอย่างไร
ตอบ "ชินวรณ์" ลงนามในคำสั่งศธ. เรื่องมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร. 49/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ โดย 1.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ของวันที่ 22 มกราคม 2553
-คู่ชิงชนะเลิศคาร์ลิงคัพ 2010 ของอังกฤษ คือทีมใด
ตอบ แอสตัน วิลล่า กับ ผู้ชนะระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
-"เติ้ง" นั่งหัวโต๊ะซดหูฉลามคุยเพื่อแผ่นดิน เดินหน้าจับมือร่วมแก้ รธน. เติ้ง หมายถึงใคร
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
-ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีสีสันทันที หลัง ครม. “มาร์ค 4” มีชื่อของ “สามสี” สามสีมคือฉายาของใคร
ตอบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
-ผลการตรวจสอบการทุตจริต SP2 อาชีวะ
ตอบ ถ้าถูกต้องเดินหน้าได้ถ้าผิดต้องระงับด้านครูอาชีวะหอบหลักฐานเพิ่มให้อีก
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง หรือ เอสพี 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ได้รับการชี้แจงเบื้องต้นจาก น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ.แล้ว และตนได้มอบนโยบายไปว่า ต้องทำให้โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และไม่อยากให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่จะได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้เรื่องนี้มีความชัดเจน หากโครงการใดตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องก็ขอให้เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าโครงการใดยังไม่ถูกต้องก็ควรระงับไว้ก่อน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากพบว่าโครงการใดไม่โปร่งใสก็จะดำเนินการทันที และมั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่มีการ ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมใน 30 รายการกลุ่มครุภัณฑ์นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกัน
ด้าน นายธีรพัฒน์ คำคูบอน ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ และอุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนและผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายชินวรณ์ เพื่อเชิญไปร่วมประชุมและบรรยายพิเศษแก่ครูและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 400 กว่าแห่ง ที่หอประชุมคุรุสภาในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ซึ่งนายชินวรณ์ ก็ได้รับปากที่จะไปร่วมงานแล้ว พร้อมกันนี้ตนได้นำเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการเอสพี 2 ของ สอศ. ไปมอบให้นายชินวรณ์เพิ่มเติมจากที่เคยได้นำไปมอบให้แล้วที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ด้วย นอกจากนี้ทางสมาคมฯยังได้ทำหนังสือเชิญ น.ส.นริศรา มาร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย
นายธีรพัฒน์ กล่าวถึงผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างครุภัณฑ์ฯ ที่ออกมาว่า เป็นผลสรุปแบบรวบรัด มีการลูบหน้าปะจมูก หากจะเอาให้ได้ผลสอบที่ชัดเจนจริง ๆ น่าจะต้องมีคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ส่วนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 2 ชุดนั้น เท่าที่คุยครูอาชีวศึกษาไม่ค่อยมั่นใจในคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แม้ว่าจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ทุกคนก็เป็นข้าราชการ ก็ต้องรู้รักษาตัวรอด เพราะการสอบจัดซื้อจัดจ้างของอาชีวะนั้นไม่มีทางที่จะได้ข้อสรุปเหมือนอย่าง ของกระทรวงสาธารณสุข คนใหญ่ ๆ โต ๆ รอดตามระเบียบ ส่วนคนที่โดนก็มีแต่ข้าราชการของ สอศ.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-รูปหลุดคู่ 'เบิร์ด' เก่ามาก คืออะไร
ตอบไม่รู้ว่าไปสนิทสนมกันตอนไหน เพราะจู่ ๆ ก็มีภาพหลุดระหว่าง โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ กับซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทยอย่าง เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ถูกตีพิมพ์ออกมา งานนี้หนุ่มโอเลยฝากบอกคนที่เอารูปมาลงว่ากระแสรูปนี้เก่ามากแล้ว ช่วยเปลี่ยนไปเล่นข่าวอื่นแทน

ของวันที่ 21 มกราคม 2553
-พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคใดที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรภูมิใจไทย
-เบอร์โทรมรณะ 3 หมายเลขได้แก่เบอร์ใดบ้าง
ตอบ 3 เบอร์ คือ 08-3336-6867, 08-3336-8567 และ 08-3333-6768
ข่าวลือ ชาวบ้านใน จ.ลำปาง โชว์เบอร์โทรศัพท์ที่มีข่าวกระฉ่อนว่าหากใครรับสายแล้วจะเสียชีวิต
-เฮติแผ่นดินไวรอบสองขนาดแรงสั่นสะเทือนเท่าไร
ตอบ เฮติไหวอีก หนีตายอลหม่าน
ตร.ยิง มั่วระงับปล้น โดนเด็กสาว15อนาถเฮติเผชิญเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เกิดแผ่นดินไหวอีกระลอก ห่างจากเมืองหลวง ที่เคยถูกธรณีพิโรธครั้งแรกเพียง 59 กม. อาคารบ้านเรือนที่ยังหลงเหลือสั่นไหว วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.1 ริกเตอร์ ชาวเฮติขวัญผวาแตกตื่นหนีตายกันโกลาหล นานาชาติเร่งระดมความช่วยเหลือ แต่ยังไม่เพียงพอกับความทุกข์ แสนสาหัสของชาวเฮติ ขณะที่ผู้..
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ผลการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ณ โคราช ไทยพบโปร์แลนด์
ตอบ ไทย 1 โปร์แลนด์ 3

ของวันที่ 20 มกราคม 2553
-ปุ๋ยยี่ห้อใดถูกจับข้อหาแชร์ลูกโซ่
ตอบ ดีเอสไอลุยค้นบริษัทเบสท์ 59 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรปุ๋ยปูแดงไคโตซาน และผงชูรสปูแดง 4 จุด ฐานฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ แค่จุดแรกก็เจอดี ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ นำทีมตรวจค้นบริษัทย่านแจ้งวัฒนะ หวิดปะทะสมาชิกขายตรง และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัท ร่วม 100 คน ขนาดนักข่าวยังเกือบถูกกรอกน้ำปุ๋ยใส่ปาก ต้องเรียกตำรวจปากเกร็ดมาช่วยถอยทัพออก ด้านประธานกลุ่มพลังเครือข่ายผู้ขายตรงแห่งประเทศไทย แถลงโต้ ธุรกิจขายตรงคนไทยถูกฆ่าตัดตอน แต่ สคบ.กลับไปอุ้มชูคนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
-3 นายตำรวจ ที่ กต.ร.
มีมติให้กลับเข้ารับราชการมีใครบ้าง
ตอบ ยังวุ่นไม่เลิกกรณีมติ ก.ตร.ให้รับ 3 นายพลตำรวจคนดังประกอบด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กลับเข้ารับราชการ
-เจ้าของที่ดินเขายายเที่ยงคนแรกที่ได้รับจัดสรรคือใคร
ตอบ นายเป้า/พระเป้า สินนอก
-สินค้าที่ไม่ได้รับการพิจารณาควบคุมคือ
ตอบ ก๊าซ NGV
ที่มา : http://www.thairath.co.th/today

ของวันที่ 19 มกราคม 2553
-รมต.อภิสิทธิ์ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันใด
ตอบ 18 มกราคม 2553
-นโยบายการทำงานของ รมต.ศธ.คนใหม่เป็นอย่างไร
ตอบ เมื่อเวลา 07.19 น. วันนี้ ( 19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ โดยนายชินวรณ์ได้เข้าไปไหว้พระที่ห้องทำงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวง อาทิ พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โดยนายชินวรณ์กล่าวว่า ตนได้น้อมรับพระราชดำรัสของในหลวงที่ให้รัฐมนตรีใหม่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งตนจะผนึกกำลังคนในกระทรวงดำเนินการสานต่อโครงการต่างๆ อาทิ การเรียนฟรี 15 ปี การขยายโอกาสทางการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งตนจะไม่ตั้งเลขาและที่ปรึกษา หรือแบ่งงานกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่ แต่จะขอให้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักช่วยกันทำงานให้สำเร็จ
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พลวัต 31 มกราคม 2553 สมัชชาหมู่บ้านทั่วประเทศ WEF กีฬาแห่งชาติ

ของวันที่ 31 มกราคม 2553
-น.ส.เมธีกานต์ พจนธารี ผู้ก่อเหตุอุ้มลูกสาววัย 10 เดือน เข้าไปขโมยผ้าอ้อมในห้างดัง ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ หลังศาลรอการลงโทษจำคุก 2 ปี และใครเป็นนายประกันให้ (โทษจำคุก 1 เดือน ให้รอการลงโทษจำคุกเป็นเวลา 2 ปี ปรับ 2,000 บาท)
ตอบ พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ
-แชมป์ออสเตเลี่ยนโอเพ่น 2010 หญิงเดี่ยว คือใคร
ตอบ เซเรน่า วิลเลี่ยม
-ผลการประชุม WEF ครั้งที่ 40
ตอบ โวต่างชาติสนใจมาร่วมลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ระบุปัญหาการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลไทย
เมื่อ เวลา 01.10 น. วันนี้ (31 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ “ข่าววันใหม่” ทาง ช่อง 3 เกี่ยวกับผลการประชุม ว่า ประเทศไทย มายืนยันบทบาทเป็นประเทศผลิตอาหาร เป็นผู้ส่งออกอาหาร และเปิดตลาดการค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยประเทศไทยยังได้แสดงเจตจำนงในการส่งข้าวล็อตแรกไปช่วยเหลือที่ประเทศเฮติ ในวันที่ 1ก.พ. นี้
นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มีการพบปะผู้นำประเทศต่างๆ และพบสื่อต่างชาติ เช่น ซีเอ็นเอ็น (CNN) ซึ่งมีการสอบถามเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย และยังมีการสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐสภา ส่วนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นได้ยืนยันไปว่า เราจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของรัฐบาล
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการมาบตาพุด โดยได้ชี้แจงปัญหาการทำงานร่วมกัน และพบกับภาคเอกชนหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ไมโครซอฟ เป็นต้น
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา 15.25 น.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ตอบ ครั้งที่ 38 กีฬาแห่งชาติ ตรังเกมส์ 9-19 กันยายน พ.ศ. 2552 ตรัง http://www.tranggame.com
ครั้งที่ 39 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ชลบุรี
ครั้งที่ 40 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ขอนแก่น
ครั้งที่ 41 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เชียงใหม่
ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info

ของวันที่ 30 มกราคม 2553
-ให้มีการประชุมประชาคมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศในวันใด (เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน)
ตอบ 31 มกราคม 2553 (อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม)
-คำกล่าวที่ว่า "อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น"
ตอบ "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ถล่มซ้ำประชาธิปัตย์ อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น อย่าดูถูกดูแคลน5 พรรคให้เป็นโจรเป็นผู้ร้ายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขู่พรรคร่วมรบ.กำลังซ้อมร้องเพลง วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ระบุวันนี้ขาดเพียงคอนดักเตอร์เท่านั้น "นายกฯอภิสิทธิ์"ย้อน "สมศักดิ์" ถ้ายอมแก้รธน.คือการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ไม่สนพรรคร่วมฯจ้องขย่มรัฐบาล ย้ำไม่เคยรับปากเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นประชาธิปัตย์ไม่ทบทวนเรื่องแก้ รธน. ฟุ้งรัฐบาลอยู่ยาว ไม่มีเหตุผลอะไรต้องยุบสภา ผบ.หน่วยรบในเขต กทม.-ปริมณฑล ตบเท้าแสดงพลังปกป้อง "อนุพงษ์" อัดเสธ.แดงอย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา ทำลายกองทัพ เสธ.แดงโต้กลับเป็นพวกสอพลอ เย้ยให้ระวังตัวให้ดี รัฐบาลใกล้ล่มแล้วหลังจากที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา เขียนจดหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าอย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้า ซึ่งทางพรรคเพื่อแผ่นดินก็ออกมาสำทับอีกรอบว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าพูดเอาดี ใส่ตัวใส่ชั่ว 5 พรรค ร่วมรัฐบาล
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ก.ค.ศ. มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูกี่เขต และผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.กี่เขต
ตอบ * ก.ค.ศ.สั่งแขวนผู้แทนครูฯ และผู้แทนคุรุสภา รวม 30 เขตพื้นที่ เร่งคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลวันที่ 12 ก.พ.นี้ หากพบผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยและทางอาญา
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.53 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีมติรับรองทั้งสิ้น 153 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 22 เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากทั้ง 22 เขตพื้นที่ดังกล่าว ยังมีปัญหาการร้องเรียนอยู่ ซึ่ง ที่ประชุมเห็นว่าควรต้องดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการ รับรอง ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพท.อุดรธานี เขต 1 สพท.มหาสารคาม เขต 1-2 สพท.เชียงราย เขต 4 สพท.นครสวรรค์ เขต 1 และ 3 สพท.นครราชสีมา เขต 6 สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพท.ขอนแก่น เขต 1 และ 3 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท.นราธิวาส เขต 2 สพท.นนทบุรี เขต 2 สพท.กทม.เขต 2 สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 สพท.อุบลราชธานี เขต 1 สพท.สุโขทัย เขต 2 สพท.เพชรบุรี เขต 2 สพท.ลำปาง เขต 1 และ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยที่ประชุมมีมติรับรองทั้งสิ้น 166 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 8 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพท.นครราชสีมา เขต 3 สพท.สุราษฏร์ธานี เขต 1 สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพท.อุบลราชธานี เขต 1-5 โดยในส่วนของ สพท.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ประชุมไม่รับรอง 2 คน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีผลทำให้ผู้แทนข้าราชการครูฯ และผู้แทนคุรุสภา ที่ได้รับรองจาก ก.ค.ศ.แล้ว สามารถลงไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของตัวแทนข้าราชการครูฯ ที่จะไปบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ รวมทั้งทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพื่อเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
“เขตพื้นที่ฯ ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนดังกล่าว เร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จและนำเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมในวัน ที่ 12 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการรับรองต่อไป ทั้งนี้หากพบว่ามีการดำเนินการไม่สุจริตจริง หรือไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผมจะมอบให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดำเนินการทางวินัย และหากพบว่ามีความผิดทางอาญา ก็จะดำเนินคดีทางอาญาด้วย เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ที่มา ; http://www.siamrath.co.th

ของวันที่ 29 มกราคม 2553
-ประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนคือใคร
ตอบ นายมีชัย วีระไวทยะ
รายละเอียด
รัฐบาลเดินหน้าโครงการชุมชนพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ โครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยถึงโครงการชุมชนพอเพียงว่า รัฐบาลต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกชุมชนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง รวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน 4 ด้าน คือ การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังผลักดันโครงการชุมชนพอเพียงอย่างเต็มที่ นายมีชัยยังกล่าวถึงชุมชนพอเพียงนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและประกาศของเทศบาลว่า สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ที่มา http://news.sanook.com
-Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์พกพาใหม่ล่าสุดรุ่นใด
ตอบ ipad
-ราเกซ ศักดิ์เสนา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เกี่ยวข้องกับธนาคารใด
ตอบ BBC
-ดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนที่มาใกล้โลกทุกรอบ 2 ปี 2 เดือน
ตอบ ดาวอังคาร
-Ecodomic Forum คืออะไร
ตอบ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก
-Ecodomic Forum ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่เท่าไร
ตอบ 40 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 7 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส (26/1/2010)
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 2010 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2553
การประชุมประจำปีของ “เวทีหารือเศรษฐกิจโลก” หรือ WEF ในปีนี้มีประมุขและผู้นำประเทศ หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ผู้นำภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จาก 90 กว่าประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า “ Improve the State of the World : Rethink, Redesign, Rebuild”
ที่มา http://media.thaigov.go.th

ของวันที่ 28 มกราคม 2553
-ผลการแข่งขันฟุตบอล คาร์ลิงคัพ 2010 นัดที่สอง
ตอบ แมนยู ชนะ แมนซิตี้ 3 ต่อ 1 ประตู รวมสองนัด แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเข้าชิงกับแอสตันวิลล่า
-ทุกวันที่ใดเป็นวันเกิดของหลินปิง
ตอบ 27
-ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทำลายสถิติของ ไททานิค คือเรื่องใด
ตอบ อวตาน
-โทษที่ป้าเช็งอาจได้รับจาก 4 ข้อกล่าวหาสูงสุดคือ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
-GT-200 คืออะไร
ตอบ เครื่องตวรหาวัตถุระเบิด
-ALPHA -6 คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจจับสารเสพติด
-"เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า" เป็นข้อเขียนของนักการเมืองท่านใด
ตอบ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
-รธน.มาตราใดที่อยากให้แก้เป็น เขตเดียวเบอร์เดียว
ตอบ มาตรา 94
-ไทยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยมาตรการใด
ตอบ วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40


ของวันที่ 27 มกราคม 2553

-“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”สิริรวมอายุ กี่ปี
ตอบ 102 ปี
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม มรณภาพอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับโรคชรา สิริรวมอายุ 102 ปี ในหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เตรียมเคลื่อนศพ 27 มกราคม...

-มติของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีอัตราส่วนไม่แก้ ต่อ แก้ รธน.อย่างไร
ตอบ ผลการนับคะแนน จากสมาชิกทั้งหมด 172 เสียงและเข้าร่วมประชุม 140 คน โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนที่จะมีมติ 82 เสียง ต่อ 48 เสียง ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่งดออกเสียง 2 เสียง

-กกต.ศธ.เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดกี่เขต กรณีการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภา
ตอบ 5 เขต จากนั้นเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ ...
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กกต.ศธ. เปิดเผยว่า กกต.ศธ.ได้หารือข้อร้องเรียนการสรรหาและการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯที่มีการร้องเรียนเข้ามา 25 เขต ได้ข้อสรุปว่า มี 5 เขตที่มีมูลน่าเชื่อถือได้ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงและมีพยานบุคคลที่พร้อมจะ ให้ข้อมูลว่ากรรมการคุรุสภาเรียกรับเงิน ซึ่ง กกต.ศธ.จะเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้ง 5 เขต และมี 5 เขตที่ต้องเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในเรื่องจริยธรรมและ จรรยาบรรณหรือไม่ นอกจากนี้มีอีก 6 เขตที่เอกสารของผู้สมัครไม่ชัดเจนและต้องเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ และอีก 9 เขตที่เหลือต้องรอผลตัดสินของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อไป ส่วนการเลือกตั้งผู้แทนครู ยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่ในเบื้องต้น กกต. ศธ.จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเลือกตั้งใหม่ใน 2 เขต เพราะผู้สมัครมีพฤติกรรมแจกของจูงใจ และกรรมการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯทำผิดขั้นตอนการเลือกตั้ง
"ที่ ประชุม กกต.ศธ.มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก เห็นว่าควรสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใหม่ทั้งหมด ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นควรเสนอให้คัดเลือกใหม่เฉพาะเขตพื้นที่ฯที่กระทำผิด หรือเป็นปัญหา" ประธาน กกต.ศธ.กล่าวและว่า เป็นอำนาจของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องใช้ดุลพินิจตัดสินใจ โดยสามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาล้มกระดานการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภาได้ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง
นาย อภิชาติ การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการประชุม กมธ.การศึกษา ที่ประชุมได้สรุปความไม่ ชอบมาพากลในการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯทั้ง 175 เขต และมีมติให้ทำบันทึกถึง รมว.ศึกษาธิการ ให้สรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใหม่ทั้งหมด.
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/61306

-ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ คืออะไร
ตอบ กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อตำรวจบุกจับ ป้าเช็ง หรือนางศิริวรรณ ศิริสุนทรินทร์ อายุ 72 ปี เจ้าแม่เคเบิลทีวีเมืองปทุมธานี เจ้าของช่อง ซูเปอร์เช็ง และ น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำหมัก มหาบำบัด ที่ ป้าเช็ง อ้างสรรพคุณว่ามีประโยชน์ครอบจักรวาล ทั้งใช้รักษานิ่ว ไซนัส ความดันโลหิต ไทรอยด์ ใช้หยอดตา ปรุงอาหาร ถนอมผัก ฯลฯ โดย อย.ชี้อันตราย เพราะไม่ถูกสุขอนามัย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบ้านพักของ ป้าเช็ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ตัวบ้านบางส่วนเป็นโรงงาน ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ มีลูกจ้างชาวกะเหรี่ยงชายหญิงจำนวน 9 คน เป็นหญิง 7 คน ชาย 2 คน โดยขณะที่เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน ป้าเช็ง พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด เพื่อมาซื้อ น้ำหมักชีวภาพ ป้าเช็ง ซึ่งลูกค้าบางราย ระบุว่า เคยซื้อไปใช้หยอดตาแล้วได้ผลดี อาการดีขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า การนำขยะมาสกัดทำยาหยอดตา เพื่อรักษาดวงตา เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะขยะมีเชื้อแบคทีเรีย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหลอกลวง จะเห็นว่ามีประชาชนที่มาหลงเชื่อซื้อยาไปรักษา ทำให้ ป้าเช็ง มีเงินหมุนเวียนในส่วนนี้วันละหลายแสนบาท ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรักษา โดยเบื้องต้นทางตำรวจจะบันทึกการจับกุมและลูกจ้างส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.คลองหลวง ดำเนินการต่อไป
ทาง ด้าน นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนที่ได้รับชมและฟังทางเคเบิลทีวีช่อง ซุปเปอร์เช็ง หรือทางสื่อต่าง ๆ ควรไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่อ ในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพร หรือยาประเภทต่าง ๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้ เพราะนอกจากจะเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ของวันที่ 26 มกราคม 2553
-คำย่อของโรงเรียนใหม่คืออะไร
ตอบ โวยเปลี่ยนคำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร." เป็น"รร."เหมือนโรงแรม ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำ
นักวิชาการกรมศิลปากรโวยราชบัณฑิตเปลี่ยน คำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร."เป็น "รร."เหมือนโรงแรม จวกไม่มีมาตรฐานทำคนสับสน ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำย่อ เชื่อการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ไม่เกิดปัญหา ด้านศิลปินแห่งชาติชี้ตั้งเกณฑ์ใหม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน
-Body Scane คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยก่อนขึ้นเครื่องบิน (น้ำ อาวุธ โลหะ ฯลฯ)
-สามเณรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกรณีเสื้อแดงชุมนุม
ตอบ สามเณรอนุวงค์ เขมาชะ วัดขอบด้ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหิ้วตัวในสภาพทุลักทุเล ขณะเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงพยายามบุกเข้าไปในสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อขัดขวางการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด.
-พยานปากสำคัญกรณียุบพรรคไทยรักไทยคือใคร
ตอบ สุขสันต์ ชัยเทศ อดีตผู้สมัคร ส.ส. นครพนม ปชป. พยานปากสำคัญในคดียุบพรรคไทยรักไทย หอบเอกสารสำคัญ สำเนาภาพข่าว รวมถึงสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร แถลงแฉพฤติกรรมของ รองนายกฯสุเทพ

ข้อสอบพลวัต 25 มกราคม 2553
-จากรายการเชื่อมั่นประเทศไทย 24 มกราคม 2553 คำกล่าวนายกอภิสิทธิ์ ฯ คนไทยจะมีสวัสดิการทั่วหน้าทุกคนในปีใด
ตอบ พ.ศ.2560
- ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง มีใจความว่าอย่างไร
ตอบ รมว.พัฒนาสังคมฯ เผย แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เน้น ใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์...
นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2553 มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งร่างดังกล่าวจะเน้นการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมสถานภาพ บทบาทของผู้สูงอายุให้มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ ระดับชาติ และ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ.
ที่มา http://www.thairath.co.th/content/edu/60914
-นโยบายการรับนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ คือ
ตอบ นโยบายที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนในสายอาชีพและสายสามัญ เป็น 50:50
-"นพดล" ออกโรงโต้แทน "นาย" นพดล และ นาย หมายถึงใคร
ตอบ นพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ นาย หรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

ของวันที่ 24 มกราคม 2553
- แชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 คือ
ตอบ เดนมาร์ก
- สาวท้องที่รอดจากเฮติ คือ
ตอบ
นางสุทธิณี อินกะโผะ หรือมุข อายุ 28 ปี หนึ่งในคนไทยผู้รอดชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศเฮติ ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดใน อ.หาดใหญ่ ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 0233 โดยมีนายอำนาจ กุลรังษี บิดา นางจิตติมา กุลรังษี มารดา และนายผดุงศักดิ์ กุลรังษี พี่ชาย พร้อมด้วยบุตรชายอีก 1 คน เดินทางมารอรับและทันทีที่ครอบครัว "กุลรังษี" ได้เจอหน้านางสุทธิณี ต่างฝ่ายต่างโผเข้าสวมกอดกันและกันด้วยความอบอุ่นและเป็นห่วง
- ข่าวการแก้ไข รธน. ใน ปชป.
ตอบ ส.ส.ปชป.ถกปมแก้รัฐธรรมนูญหาข้อยุติไม่ได้ ความเห็นยังแตกเป็นสองฝ่าย "ชวน" นำทีมหนุนใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ ขณะที่ "สุเทพ" ออกหน้าดันแก้ไขใช้เขตเดียวเบอร์เดียว สุดท้ายต้องโยนให้กรรมการบริหารพรรคชี้ขาด "อภิสิทธิ์" ไม่สนแรงกดดันทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรฯ แต่แพลมไต๋แก้ 2 ประเด็นหลักก็ไม่น่าจะสร้างความขัดแย้ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยฟันธง ปชป.หักดิบพรรคร่วมฯ หลังได้แรงหนุนจากกลุ่มเสื้อเหลือง ด้านม็อบเสื้อแดงบุกสนามกอล์ฟเขาสอยดาว แกนนำเปิดปราศรัยโจมตีกลุ่มอำมาตย์รุกป่า โวลั่นจะเคลื่อนไหวจนให้ถูกยึดคืนเหมือนเขายายเที่ยง
ที่มา : http://www.thairath.co.th

นโยบาย 8 ข้อ ของ รมต.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีอะไรบ้าง
ตอบ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ศธ.จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ตามนโยบายที่ได้คิดใหม่ เพื่อให้สานต่อ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม การประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะนำไปกลั่นกรอง และดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป ดังนี้
๑. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ขอให้ทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันในการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์ขยายผล ตลอดถึงขอความร่วมมือในการที่จะให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ นั้น เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียน เน้นที่โอกาสที่ผู้เรียนควรจะได้รับอย่างเสมอภาค เน้นในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะดำเนินการในการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะต้องดำเนินการในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีกิจกรรมหลักสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นในนโยบายข้อนี้ คือ จะจัดทำสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓
๒.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงกระบวนการที่จะดำเนินการในการที่จะให้นัก เรียนและผู้ปกครอง ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ซึ่งให้หน่วยราชการที่ควบคุม กำกับ โรงเรียนทุกส่วน รวมทั้งในส่วนที่ไม่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้วย แต่จะขอความร่วมมือให้โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
๓.โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการนี้จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะไปสร้างโรงเรียนดีให้เกิดขึ้นในตำบลห่าง ไกลในชนบท ภายใต้การกำกับของชุมชน โดยมีกระบวนการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา โดยการเริ่มต้นที่จะทำประชาคมในตำบลที่มีโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล ให้มาร่วมกันจัดการศึกษาในโรงเรียนดีประจำตำบล โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรับ-ส่ง นักเรียนในตำบลมาที่โรงเรียน รับผิดชอบดูแลในเรื่องของอาหารกลางวัน เป็นต้น โดยจะดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีปัจจัยในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดสามารถคัดเลือกตำบลได้แล้ว ก็จะดำเนินการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือเป็นการเปิดทศวรรษใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมมือกันกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเป็น รูปธรรม และที่สำคัญคือจะเป็นการลดภาระด้านงบประมาณให้กับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ด้วย
๔. โครงการพัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินการจัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษา ทั้งสายสามัญและด้านศาสนาที่จะต้องควบคู่กันไป โดยการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันปอเนาะ ได้มีความเข้มแข็ง ตลอดถึงการส่งเสริมครูฟัรดูอีน ตลอดถึงครูที่เป็นอุสตาซต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนา โดยจะทุ่มเทโดยใช้การศึกษาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจ และสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. กศน.ตำบล จะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะร่วมกันประสานให้มีการจัดตั้งกศน.ตำบล ภายในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ และให้ กศน.ตำบล มีศูนย์ ICT มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดถึงจะเป็นแหล่งที่ฝึกอาชีพ และแหล่งพัฒนาความเข้าใจ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชาติด้วย
๖. Teacher Channel ที่จะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายที่รับผิดชอบครูต้นแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงวิธีการสอน กระบวนการสอนที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในการสอนจริงในห้องเรียน ตลอดถึงจะดำเนินการ Tutor Channel ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยยึดหลักว่า คุณภาพนั้นต้องเกิดจากห้องเรียน แต่จะเติมเต็มทุกโอกาส ทุกสถานที่ โดยการเพิ่มบรรจุลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการดูโทรทัศน์ สามารถดูได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
๗. ผลักดัน พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เนื่องจากมีข้าราชการครูจำนวนมากยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือน ให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการอื่นๆ ซึ่งได้ปรับมาแล้ว เนื่องจากเงินเดือนและวิทยฐานะของครูนั้นผูกติดกับพระราชบัญญัติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เร่งรัดเรื่องนี้เพื่อให้ครูได้รับสิทธิประโยชน์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปดูแลเรื่องเงินวิทยพัฒน์ และดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาครู เพื่อดำเนินการในการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ขอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อพัฒนาชีวิตครู ให้ครูใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยใช้กระบวนการจัดตั้งเครือข่ายในรูปแบบองค์การมหาชน ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครู ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป
๘. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อจะส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ที่สำคัญคือมุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะผลิตครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้ได้เป็นพลังขับเคลื่อนในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลในการที่จะให้นักเรียนของเราได้โอกาสมีความรู้ทางด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะส่งเสริมต่อยอดที่จะให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียน ลักษณะพิเศษคือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมีการส่งเสริมให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัยในทุกภูมิภาค ถือเป็นนโยบายใหม่ที่จะต้องขับเคลื่อนภายใต้การระดมพลังสมองที่ได้รับความ เห็นชอบร่วมกัน
รมว.ศธ. ยังได้กล่าวถึงงานที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด, การแต่งตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, การแก้ไขปัญหาสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงองค์การค้าของคุรุสภา, โครงการตามพระราชดำริต่างๆ, โครงการ ๓ ดี ๔ ใหม่, การอบรมครูทั้งระบบเพื่อสร้างครูพันธุ์ใหม่ โดยมีศูนย์ผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ, โครงการส่งเสริมการอ่าน โดยรณรงค์ให้มีห้องสมุดในทุกภาคส่วน, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ง ศธ.จะดูแลเพื่อต่อยอด ให้ผู้ที่เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปี ๒๕๕๓ ให้ได้รับเงิน กยศ. เพิ่มมากขึ้น.

-งานที่ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับจาก รมต.ศธ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นอย่างไร
ตอบ "ชินวรณ์" ลงนามในคำสั่งศธ. เรื่องมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร. 49/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ โดย 1.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ของวันที่ 22 มกราคม 2553
-คู่ชิงชนะเลิศคาร์ลิงคัพ 2010 ของอังกฤษ คือทีมใด
ตอบ แอสตัน วิลล่า กับ ผู้ชนะระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
-"เติ้ง" นั่งหัวโต๊ะซดหูฉลามคุยเพื่อแผ่นดิน เดินหน้าจับมือร่วมแก้ รธน. เติ้ง หมายถึงใคร
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
-ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีสีสันทันที หลัง ครม. “มาร์ค 4” มีชื่อของ “สามสี” สามสีมคือฉายาของใคร
ตอบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
-ผลการตรวจสอบการทุตจริต SP2 อาชีวะ
ตอบ ถ้าถูกต้องเดินหน้าได้ถ้าผิดต้องระงับด้านครูอาชีวะหอบหลักฐานเพิ่มให้อีก
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง หรือ เอสพี 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ได้รับการชี้แจงเบื้องต้นจาก น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ.แล้ว และตนได้มอบนโยบายไปว่า ต้องทำให้โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และไม่อยากให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่จะได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้เรื่องนี้มีความชัดเจน หากโครงการใดตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องก็ขอให้เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าโครงการใดยังไม่ถูกต้องก็ควรระงับไว้ก่อน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากพบว่าโครงการใดไม่โปร่งใสก็จะดำเนินการทันที และมั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่มีการ ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมใน 30 รายการกลุ่มครุภัณฑ์นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกัน
ด้าน นายธีรพัฒน์ คำคูบอน ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ และอุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนและผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายชินวรณ์ เพื่อเชิญไปร่วมประชุมและบรรยายพิเศษแก่ครูและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 400 กว่าแห่ง ที่หอประชุมคุรุสภาในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ซึ่งนายชินวรณ์ ก็ได้รับปากที่จะไปร่วมงานแล้ว พร้อมกันนี้ตนได้นำเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการเอสพี 2 ของ สอศ. ไปมอบให้นายชินวรณ์เพิ่มเติมจากที่เคยได้นำไปมอบให้แล้วที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ด้วย นอกจากนี้ทางสมาคมฯยังได้ทำหนังสือเชิญ น.ส.นริศรา มาร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย
นายธีรพัฒน์ กล่าวถึงผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างครุภัณฑ์ฯ ที่ออกมาว่า เป็นผลสรุปแบบรวบรัด มีการลูบหน้าปะจมูก หากจะเอาให้ได้ผลสอบที่ชัดเจนจริง ๆ น่าจะต้องมีคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ส่วนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 2 ชุดนั้น เท่าที่คุยครูอาชีวศึกษาไม่ค่อยมั่นใจในคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แม้ว่าจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ทุกคนก็เป็นข้าราชการ ก็ต้องรู้รักษาตัวรอด เพราะการสอบจัดซื้อจัดจ้างของอาชีวะนั้นไม่มีทางที่จะได้ข้อสรุปเหมือนอย่าง ของกระทรวงสาธารณสุข คนใหญ่ ๆ โต ๆ รอดตามระเบียบ ส่วนคนที่โดนก็มีแต่ข้าราชการของ สอศ.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-รูปหลุดคู่ 'เบิร์ด' เก่ามาก คืออะไร
ตอบไม่รู้ว่าไปสนิทสนมกันตอนไหน เพราะจู่ ๆ ก็มีภาพหลุดระหว่าง โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ กับซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทยอย่าง เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ถูกตีพิมพ์ออกมา งานนี้หนุ่มโอเลยฝากบอกคนที่เอารูปมาลงว่ากระแสรูปนี้เก่ามากแล้ว ช่วยเปลี่ยนไปเล่นข่าวอื่นแทน

ของวันที่ 21 มกราคม 2553
-พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคใดที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรภูมิใจไทย
-เบอร์โทรมรณะ 3 หมายเลขได้แก่เบอร์ใดบ้าง
ตอบ 3 เบอร์ คือ 08-3336-6867, 08-3336-8567 และ 08-3333-6768
ข่าวลือ ชาวบ้านใน จ.ลำปาง โชว์เบอร์โทรศัพท์ที่มีข่าวกระฉ่อนว่าหากใครรับสายแล้วจะเสียชีวิต
-เฮติแผ่นดินไวรอบสองขนาดแรงสั่นสะเทือนเท่าไร
ตอบ เฮติไหวอีก หนีตายอลหม่าน
ตร.ยิง มั่วระงับปล้น โดนเด็กสาว15อนาถเฮติเผชิญเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เกิดแผ่นดินไหวอีกระลอก ห่างจากเมืองหลวง ที่เคยถูกธรณีพิโรธครั้งแรกเพียง 59 กม. อาคารบ้านเรือนที่ยังหลงเหลือสั่นไหว วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.1 ริกเตอร์ ชาวเฮติขวัญผวาแตกตื่นหนีตายกันโกลาหล นานาชาติเร่งระดมความช่วยเหลือ แต่ยังไม่เพียงพอกับความทุกข์ แสนสาหัสของชาวเฮติ ขณะที่ผู้..
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ผลการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ณ โคราช ไทยพบโปร์แลนด์
ตอบ ไทย 1 โปร์แลนด์ 3

ของวันที่ 20 มกราคม 2553
-ปุ๋ยยี่ห้อใดถูกจับข้อหาแชร์ลูกโซ่
ตอบ ดีเอสไอลุยค้นบริษัทเบสท์ 59 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรปุ๋ยปูแดงไคโตซาน และผงชูรสปูแดง 4 จุด ฐานฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ แค่จุดแรกก็เจอดี ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ นำทีมตรวจค้นบริษัทย่านแจ้งวัฒนะ หวิดปะทะสมาชิกขายตรง และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัท ร่วม 100 คน ขนาดนักข่าวยังเกือบถูกกรอกน้ำปุ๋ยใส่ปาก ต้องเรียกตำรวจปากเกร็ดมาช่วยถอยทัพออก ด้านประธานกลุ่มพลังเครือข่ายผู้ขายตรงแห่งประเทศไทย แถลงโต้ ธุรกิจขายตรงคนไทยถูกฆ่าตัดตอน แต่ สคบ.กลับไปอุ้มชูคนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
-3 นายตำรวจ ที่ กต.ร.
มีมติให้กลับเข้ารับราชการมีใครบ้าง
ตอบ ยังวุ่นไม่เลิกกรณีมติ ก.ตร.ให้รับ 3 นายพลตำรวจคนดังประกอบด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กลับเข้ารับราชการ
-เจ้าของที่ดินเขายายเที่ยงคนแรกที่ได้รับจัดสรรคือใคร
ตอบ นายเป้า/พระเป้า สินนอก
-สินค้าที่ไม่ได้รับการพิจารณาควบคุมคือ
ตอบ ก๊าซ NGV
ที่มา : http://www.thairath.co.th/today

ของวันที่ 19 มกราคม 2553
-รมต.อภิสิทธิ์ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันใด
ตอบ 18 มกราคม 2553
-นโยบายการทำงานของ รมต.ศธ.คนใหม่เป็นอย่างไร
ตอบ เมื่อเวลา 07.19 น. วันนี้ ( 19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ โดยนายชินวรณ์ได้เข้าไปไหว้พระที่ห้องทำงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวง อาทิ พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โดยนายชินวรณ์กล่าวว่า ตนได้น้อมรับพระราชดำรัสของในหลวงที่ให้รัฐมนตรีใหม่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งตนจะผนึกกำลังคนในกระทรวงดำเนินการสานต่อโครงการต่างๆ อาทิ การเรียนฟรี 15 ปี การขยายโอกาสทางการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งตนจะไม่ตั้งเลขาและที่ปรึกษา หรือแบ่งงานกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่ แต่จะขอให้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักช่วยกันทำงานให้สำเร็จ
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พลวัต 30 มกราคม 2553 ผลการเลือกตั้งผู้แทนครู ฯลฯ

ของวันที่ 30 มกราคม 2553
-ให้มีการประชุมประชาคมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศในวันใด (เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน)
ตอบ 31 มกราคม 2553 (อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม)
-คำกล่าวที่ว่า "อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น"
ตอบ "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ถล่มซ้ำประชาธิปัตย์ อย่าพูดเอาดีใส่ตัว พูดเอาชั่วให้คนอื่น อย่าดูถูกดูแคลน5 พรรคให้เป็นโจรเป็นผู้ร้ายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขู่พรรคร่วมรบ.กำลังซ้อมร้องเพลง วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ระบุวันนี้ขาดเพียงคอนดักเตอร์เท่านั้น "นายกฯอภิสิทธิ์"ย้อน "สมศักดิ์" ถ้ายอมแก้รธน.คือการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ไม่สนพรรคร่วมฯจ้องขย่มรัฐบาล ย้ำไม่เคยรับปากเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นประชาธิปัตย์ไม่ทบทวนเรื่องแก้ รธน. ฟุ้งรัฐบาลอยู่ยาว ไม่มีเหตุผลอะไรต้องยุบสภา ผบ.หน่วยรบในเขต กทม.-ปริมณฑล ตบเท้าแสดงพลังปกป้อง "อนุพงษ์" อัดเสธ.แดงอย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา ทำลายกองทัพ เสธ.แดงโต้กลับเป็นพวกสอพลอ เย้ยให้ระวังตัวให้ดี รัฐบาลใกล้ล่มแล้วหลังจากที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา เขียนจดหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าอย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้า ซึ่งทางพรรคเพื่อแผ่นดินก็ออกมาสำทับอีกรอบว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าพูดเอาดี ใส่ตัวใส่ชั่ว 5 พรรค ร่วมรัฐบาล
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ก.ค.ศ. มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูกี่เขต และผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.กี่เขต
ตอบ * ก.ค.ศ.สั่งแขวนผู้แทนครูฯ และผู้แทนคุรุสภา รวม 30 เขตพื้นที่ เร่งคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลวันที่ 12 ก.พ.นี้ หากพบผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยและทางอาญา
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.53 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีมติรับรองทั้งสิ้น 153 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 22 เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากทั้ง 22 เขตพื้นที่ดังกล่าว ยังมีปัญหาการร้องเรียนอยู่ ซึ่ง ที่ประชุมเห็นว่าควรต้องดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการ รับรอง ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพท.อุดรธานี เขต 1 สพท.มหาสารคาม เขต 1-2 สพท.เชียงราย เขต 4 สพท.นครสวรรค์ เขต 1 และ 3 สพท.นครราชสีมา เขต 6 สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพท.ขอนแก่น เขต 1 และ 3 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท.นราธิวาส เขต 2 สพท.นนทบุรี เขต 2 สพท.กทม.เขต 2 สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 สพท.อุบลราชธานี เขต 1 สพท.สุโขทัย เขต 2 สพท.เพชรบุรี เขต 2 สพท.ลำปาง เขต 1 และ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยที่ประชุมมีมติรับรองทั้งสิ้น 166 เขตพื้นที่การศึกษา และไม่รับรอง 8 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพท.นครราชสีมา เขต 3 สพท.สุราษฏร์ธานี เขต 1 สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพท.อุบลราชธานี เขต 1-5 โดยในส่วนของ สพท.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ประชุมไม่รับรอง 2 คน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีผลทำให้ผู้แทนข้าราชการครูฯ และผู้แทนคุรุสภา ที่ได้รับรองจาก ก.ค.ศ.แล้ว สามารถลงไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของตัวแทนข้าราชการครูฯ ที่จะไปบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ รวมทั้งทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพื่อเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
“เขตพื้นที่ฯ ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนดังกล่าว เร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จและนำเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมในวันที่ 12 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการรับรองต่อไป ทั้งนี้หากพบว่ามีการดำเนินการไม่สุจริตจริง หรือไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผมจะมอบให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดำเนินการทางวินัย และหากพบว่ามีความผิดทางอาญา ก็จะดำเนินคดีทางอาญาด้วย เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ที่มา ; http://www.siamrath.co.th

ของวันที่ 29 มกราคม 2553
-ประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนคือใคร
ตอบ นายมีชัย วีระไวทยะ
รายละเอียด
รัฐบาลเดินหน้าโครงการชุมชนพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ โครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยถึงโครงการชุมชนพอเพียงว่า รัฐบาลต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกชุมชนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง รวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน 4 ด้าน คือ การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังผลักดันโครงการชุมชนพอเพียงอย่างเต็มที่ นายมีชัยยังกล่าวถึงชุมชนพอเพียงนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและประกาศของเทศบาลว่า สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ที่มา http://news.sanook.com
-Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์พกพาใหม่ล่าสุดรุ่นใด
ตอบ ipad
-ราเกซ ศักดิ์เสนา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เกี่ยวข้องกับธนาคารใด
ตอบ BBC
-ดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนที่มาใกล้โลกทุกรอบ 2 ปี 2 เดือน
ตอบ ดาวอังคาร
-Ecodomic Forum คืออะไร
ตอบ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก
-Ecodomic Forum ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่เท่าไร
ตอบ 40 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 7 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส (26/1/2010)
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 2010 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2553
การประชุมประจำปีของ “เวทีหารือเศรษฐกิจโลก” หรือ WEF ในปีนี้มีประมุขและผู้นำประเทศ หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ผู้นำภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จาก 90 กว่าประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า “ Improve the State of the World : Rethink, Redesign, Rebuild”
ที่มา http://media.thaigov.go.th

ของวันที่ 28 มกราคม 2553
-ผลการแข่งขันฟุตบอล คาร์ลิงคัพ 2010 นัดที่สอง
ตอบ แมนยู ชนะ แมนซิตี้ 3 ต่อ 1 ประตู รวมสองนัด แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเข้าชิงกับแอสตันวิลล่า
-ทุกวันที่ใดเป็นวันเกิดของหลินปิง
ตอบ 27
-ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทำลายสถิติของ ไททานิค คือเรื่องใด
ตอบ อวตาน
-โทษที่ป้าเช็งอาจได้รับจาก 4 ข้อกล่าวหาสูงสุดคือ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
-GT-200 คืออะไร
ตอบ เครื่องตวรหาวัตถุระเบิด
-ALPHA -6 คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจจับสารเสพติด
-"เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า" เป็นข้อเขียนของนักการเมืองท่านใด
ตอบ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
-รธน.มาตราใดที่อยากให้แก้เป็น เขตเดียวเบอร์เดียว
ตอบ มาตรา 94
-ไทยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยมาตรการใด
ตอบ วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40


ของวันที่ 27 มกราคม 2553

-“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”สิริรวมอายุ กี่ปี
ตอบ 102 ปี
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม มรณภาพอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับโรคชรา สิริรวมอายุ 102 ปี ในหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เตรียมเคลื่อนศพ 27 มกราคม...

-มติของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีอัตราส่วนไม่แก้ ต่อ แก้ รธน.อย่างไร
ตอบ ผลการนับคะแนน จากสมาชิกทั้งหมด 172 เสียงและเข้าร่วมประชุม 140 คน โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนที่จะมีมติ 82 เสียง ต่อ 48 เสียง ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่งดออกเสียง 2 เสียง

-กกต.ศธ.เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดกี่เขต กรณีการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภา
ตอบ 5 เขต จากนั้นเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ ...
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กกต.ศธ. เปิดเผยว่า กกต.ศธ.ได้หารือข้อร้องเรียนการสรรหาและการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯที่มีการร้องเรียนเข้ามา 25 เขต ได้ข้อสรุปว่า มี 5 เขตที่มีมูลน่าเชื่อถือได้ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงและมีพยานบุคคลที่พร้อมจะ ให้ข้อมูลว่ากรรมการคุรุสภาเรียกรับเงิน ซึ่ง กกต.ศธ.จะเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้ง 5 เขต และมี 5 เขตที่ต้องเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในเรื่องจริยธรรมและ จรรยาบรรณหรือไม่ นอกจากนี้มีอีก 6 เขตที่เอกสารของผู้สมัครไม่ชัดเจนและต้องเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ และอีก 9 เขตที่เหลือต้องรอผลตัดสินของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อไป ส่วนการเลือกตั้งผู้แทนครู ยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่ในเบื้องต้น กกต. ศธ.จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเลือกตั้งใหม่ใน 2 เขต เพราะผู้สมัครมีพฤติกรรมแจกของจูงใจ และกรรมการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯทำผิดขั้นตอนการเลือกตั้ง
"ที่ ประชุม กกต.ศธ.มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก เห็นว่าควรสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใหม่ทั้งหมด ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นควรเสนอให้คัดเลือกใหม่เฉพาะเขตพื้นที่ฯที่กระทำผิด หรือเป็นปัญหา" ประธาน กกต.ศธ.กล่าวและว่า เป็นอำนาจของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องใช้ดุลพินิจตัดสินใจ โดยสามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาล้มกระดานการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภาได้ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง
นาย อภิชาติ การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการประชุม กมธ.การศึกษา ที่ประชุมได้สรุปความไม่ ชอบมาพากลในการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯทั้ง 175 เขต และมีมติให้ทำบันทึกถึง รมว.ศึกษาธิการ ให้สรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใหม่ทั้งหมด.
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/61306

-ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ คืออะไร
ตอบ กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อตำรวจบุกจับ ป้าเช็ง หรือนางศิริวรรณ ศิริสุนทรินทร์ อายุ 72 ปี เจ้าแม่เคเบิลทีวีเมืองปทุมธานี เจ้าของช่อง ซูเปอร์เช็ง และ น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำหมัก มหาบำบัด ที่ ป้าเช็ง อ้างสรรพคุณว่ามีประโยชน์ครอบจักรวาล ทั้งใช้รักษานิ่ว ไซนัส ความดันโลหิต ไทรอยด์ ใช้หยอดตา ปรุงอาหาร ถนอมผัก ฯลฯ โดย อย.ชี้อันตราย เพราะไม่ถูกสุขอนามัย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบ้านพักของ ป้าเช็ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ตัวบ้านบางส่วนเป็นโรงงาน ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ มีลูกจ้างชาวกะเหรี่ยงชายหญิงจำนวน 9 คน เป็นหญิง 7 คน ชาย 2 คน โดยขณะที่เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน ป้าเช็ง พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด เพื่อมาซื้อ น้ำหมักชีวภาพ ป้าเช็ง ซึ่งลูกค้าบางราย ระบุว่า เคยซื้อไปใช้หยอดตาแล้วได้ผลดี อาการดีขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า การนำขยะมาสกัดทำยาหยอดตา เพื่อรักษาดวงตา เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะขยะมีเชื้อแบคทีเรีย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหลอกลวง จะเห็นว่ามีประชาชนที่มาหลงเชื่อซื้อยาไปรักษา ทำให้ ป้าเช็ง มีเงินหมุนเวียนในส่วนนี้วันละหลายแสนบาท ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรักษา โดยเบื้องต้นทางตำรวจจะบันทึกการจับกุมและลูกจ้างส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.คลองหลวง ดำเนินการต่อไป
ทาง ด้าน นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนที่ได้รับชมและฟังทางเคเบิลทีวีช่อง ซุปเปอร์เช็ง หรือทางสื่อต่าง ๆ ควรไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่อ ในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพร หรือยาประเภทต่าง ๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้ เพราะนอกจากจะเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ของวันที่ 26 มกราคม 2553
-คำย่อของโรงเรียนใหม่คืออะไร
ตอบ โวยเปลี่ยนคำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร." เป็น"รร."เหมือนโรงแรม ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำ
นักวิชาการกรมศิลปากรโวยราชบัณฑิตเปลี่ยน คำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร."เป็น "รร."เหมือนโรงแรม จวกไม่มีมาตรฐานทำคนสับสน ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำย่อ เชื่อการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ไม่เกิดปัญหา ด้านศิลปินแห่งชาติชี้ตั้งเกณฑ์ใหม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน
-Body Scane คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยก่อนขึ้นเครื่องบิน (น้ำ อาวุธ โลหะ ฯลฯ)
-สามเณรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกรณีเสื้อแดงชุมนุม
ตอบ สามเณรอนุวงค์ เขมาชะ วัดขอบด้ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหิ้วตัวในสภาพทุลักทุเล ขณะเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงพยายามบุกเข้าไปในสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อขัดขวางการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด.
-พยานปากสำคัญกรณียุบพรรคไทยรักไทยคือใคร
ตอบ สุขสันต์ ชัยเทศ อดีตผู้สมัคร ส.ส. นครพนม ปชป. พยานปากสำคัญในคดียุบพรรคไทยรักไทย หอบเอกสารสำคัญ สำเนาภาพข่าว รวมถึงสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร แถลงแฉพฤติกรรมของ รองนายกฯสุเทพ

ข้อสอบพลวัต 25 มกราคม 2553
-จากรายการเชื่อมั่นประเทศไทย 24 มกราคม 2553 คำกล่าวนายกอภิสิทธิ์ ฯ คนไทยจะมีสวัสดิการทั่วหน้าทุกคนในปีใด
ตอบ พ.ศ.2560
- ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง มีใจความว่าอย่างไร
ตอบ รมว.พัฒนาสังคมฯ เผย แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เน้น ใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์...
นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2553 มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งร่างดังกล่าวจะเน้นการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมสถานภาพ บทบาทของผู้สูงอายุให้มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ ระดับชาติ และ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ.
ที่มา http://www.thairath.co.th/content/edu/60914
-นโยบายการรับนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ คือ
ตอบ นโยบายที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนในสายอาชีพและสายสามัญ เป็น 50:50
-"นพดล" ออกโรงโต้แทน "นาย" นพดล และ นาย หมายถึงใคร
ตอบ นพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ นาย หรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

ของวันที่ 24 มกราคม 2553
- แชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 คือ
ตอบ เดนมาร์ก
- สาวท้องที่รอดจากเฮติ คือ
ตอบ
นางสุทธิณี อินกะโผะ หรือมุข อายุ 28 ปี หนึ่งในคนไทยผู้รอดชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศเฮติ ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดใน อ.หาดใหญ่ ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 0233 โดยมีนายอำนาจ กุลรังษี บิดา นางจิตติมา กุลรังษี มารดา และนายผดุงศักดิ์ กุลรังษี พี่ชาย พร้อมด้วยบุตรชายอีก 1 คน เดินทางมารอรับและทันทีที่ครอบครัว "กุลรังษี" ได้เจอหน้านางสุทธิณี ต่างฝ่ายต่างโผเข้าสวมกอดกันและกันด้วยความอบอุ่นและเป็นห่วง
- ข่าวการแก้ไข รธน. ใน ปชป.
ตอบ ส.ส.ปชป.ถกปมแก้รัฐธรรมนูญหาข้อยุติไม่ได้ ความเห็นยังแตกเป็นสองฝ่าย "ชวน" นำทีมหนุนใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ ขณะที่ "สุเทพ" ออกหน้าดันแก้ไขใช้เขตเดียวเบอร์เดียว สุดท้ายต้องโยนให้กรรมการบริหารพรรคชี้ขาด "อภิสิทธิ์" ไม่สนแรงกดดันทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรฯ แต่แพลมไต๋แก้ 2 ประเด็นหลักก็ไม่น่าจะสร้างความขัดแย้ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยฟันธง ปชป.หักดิบพรรคร่วมฯ หลังได้แรงหนุนจากกลุ่มเสื้อเหลือง ด้านม็อบเสื้อแดงบุกสนามกอล์ฟเขาสอยดาว แกนนำเปิดปราศรัยโจมตีกลุ่มอำมาตย์รุกป่า โวลั่นจะเคลื่อนไหวจนให้ถูกยึดคืนเหมือนเขายายเที่ยง
ที่มา : http://www.thairath.co.th

นโยบาย 8 ข้อ ของ รมต.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีอะไรบ้าง
ตอบ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ศธ.จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ตามนโยบายที่ได้คิดใหม่ เพื่อให้สานต่อ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม การประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะนำไปกลั่นกรอง และดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป ดังนี้
๑. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ขอให้ทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันในการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์ขยายผล ตลอดถึงขอความร่วมมือในการที่จะให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ นั้น เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียน เน้นที่โอกาสที่ผู้เรียนควรจะได้รับอย่างเสมอภาค เน้นในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะดำเนินการในการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะต้องดำเนินการในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีกิจกรรมหลักสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นในนโยบายข้อนี้ คือ จะจัดทำสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓
๒.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงกระบวนการที่จะดำเนินการในการที่จะให้นัก เรียนและผู้ปกครอง ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ซึ่งให้หน่วยราชการที่ควบคุม กำกับ โรงเรียนทุกส่วน รวมทั้งในส่วนที่ไม่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้วย แต่จะขอความร่วมมือให้โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
๓.โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการนี้จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะไปสร้างโรงเรียนดีให้เกิดขึ้นในตำบลห่าง ไกลในชนบท ภายใต้การกำกับของชุมชน โดยมีกระบวนการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา โดยการเริ่มต้นที่จะทำประชาคมในตำบลที่มีโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล ให้มาร่วมกันจัดการศึกษาในโรงเรียนดีประจำตำบล โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรับ-ส่ง นักเรียนในตำบลมาที่โรงเรียน รับผิดชอบดูแลในเรื่องของอาหารกลางวัน เป็นต้น โดยจะดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีปัจจัยในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดสามารถคัดเลือกตำบลได้แล้ว ก็จะดำเนินการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือเป็นการเปิดทศวรรษใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมมือกันกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเป็น รูปธรรม และที่สำคัญคือจะเป็นการลดภาระด้านงบประมาณให้กับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ด้วย
๔. โครงการพัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินการจัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษา ทั้งสายสามัญและด้านศาสนาที่จะต้องควบคู่กันไป โดยการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันปอเนาะ ได้มีความเข้มแข็ง ตลอดถึงการส่งเสริมครูฟัรดูอีน ตลอดถึงครูที่เป็นอุสตาซต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนา โดยจะทุ่มเทโดยใช้การศึกษาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจ และสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. กศน.ตำบล จะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะร่วมกันประสานให้มีการจัดตั้งกศน.ตำบล ภายในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ และให้ กศน.ตำบล มีศูนย์ ICT มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดถึงจะเป็นแหล่งที่ฝึกอาชีพ และแหล่งพัฒนาความเข้าใจ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชาติด้วย
๖. Teacher Channel ที่จะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายที่รับผิดชอบครูต้นแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงวิธีการสอน กระบวนการสอนที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในการสอนจริงในห้องเรียน ตลอดถึงจะดำเนินการ Tutor Channel ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยยึดหลักว่า คุณภาพนั้นต้องเกิดจากห้องเรียน แต่จะเติมเต็มทุกโอกาส ทุกสถานที่ โดยการเพิ่มบรรจุลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการดูโทรทัศน์ สามารถดูได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
๗. ผลักดัน พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เนื่องจากมีข้าราชการครูจำนวนมากยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือน ให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการอื่นๆ ซึ่งได้ปรับมาแล้ว เนื่องจากเงินเดือนและวิทยฐานะของครูนั้นผูกติดกับพระราชบัญญัติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เร่งรัดเรื่องนี้เพื่อให้ครูได้รับสิทธิประโยชน์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปดูแลเรื่องเงินวิทยพัฒน์ และดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาครู เพื่อดำเนินการในการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ขอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อพัฒนาชีวิตครู ให้ครูใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยใช้กระบวนการจัดตั้งเครือข่ายในรูปแบบองค์การมหาชน ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครู ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป
๘. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อจะส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ที่สำคัญคือมุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะผลิตครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้ได้เป็นพลังขับเคลื่อนในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลในการที่จะให้นักเรียนของเราได้โอกาสมีความรู้ทางด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะส่งเสริมต่อยอดที่จะให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียน ลักษณะพิเศษคือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมีการส่งเสริมให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัยในทุกภูมิภาค ถือเป็นนโยบายใหม่ที่จะต้องขับเคลื่อนภายใต้การระดมพลังสมองที่ได้รับความ เห็นชอบร่วมกัน
รมว.ศธ. ยังได้กล่าวถึงงานที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด, การแต่งตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, การแก้ไขปัญหาสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงองค์การค้าของคุรุสภา, โครงการตามพระราชดำริต่างๆ, โครงการ ๓ ดี ๔ ใหม่, การอบรมครูทั้งระบบเพื่อสร้างครูพันธุ์ใหม่ โดยมีศูนย์ผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ, โครงการส่งเสริมการอ่าน โดยรณรงค์ให้มีห้องสมุดในทุกภาคส่วน, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ง ศธ.จะดูแลเพื่อต่อยอด ให้ผู้ที่เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปี ๒๕๕๓ ให้ได้รับเงิน กยศ. เพิ่มมากขึ้น.

-งานที่ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับจาก รมต.ศธ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นอย่างไร
ตอบ "ชินวรณ์" ลงนามในคำสั่งศธ. เรื่องมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร. 49/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ โดย 1.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ของวันที่ 22 มกราคม 2553
-คู่ชิงชนะเลิศคาร์ลิงคัพ 2010 ของอังกฤษ คือทีมใด
ตอบ แอสตัน วิลล่า กับ ผู้ชนะระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
-"เติ้ง" นั่งหัวโต๊ะซดหูฉลามคุยเพื่อแผ่นดิน เดินหน้าจับมือร่วมแก้ รธน. เติ้ง หมายถึงใคร
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
-ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีสีสันทันที หลัง ครม. “มาร์ค 4” มีชื่อของ “สามสี” สามสีมคือฉายาของใคร
ตอบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
-ผลการตรวจสอบการทุตจริต SP2 อาชีวะ
ตอบ ถ้าถูกต้องเดินหน้าได้ถ้าผิดต้องระงับด้านครูอาชีวะหอบหลักฐานเพิ่มให้อีก
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง หรือ เอสพี 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ได้รับการชี้แจงเบื้องต้นจาก น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ.แล้ว และตนได้มอบนโยบายไปว่า ต้องทำให้โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และไม่อยากให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่จะได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้เรื่องนี้มีความชัดเจน หากโครงการใดตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องก็ขอให้เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าโครงการใดยังไม่ถูกต้องก็ควรระงับไว้ก่อน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากพบว่าโครงการใดไม่โปร่งใสก็จะดำเนินการทันที และมั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่มีการ ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมใน 30 รายการกลุ่มครุภัณฑ์นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกัน
ด้าน นายธีรพัฒน์ คำคูบอน ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ และอุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนและผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายชินวรณ์ เพื่อเชิญไปร่วมประชุมและบรรยายพิเศษแก่ครูและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 400 กว่าแห่ง ที่หอประชุมคุรุสภาในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ซึ่งนายชินวรณ์ ก็ได้รับปากที่จะไปร่วมงานแล้ว พร้อมกันนี้ตนได้นำเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการเอสพี 2 ของ สอศ. ไปมอบให้นายชินวรณ์เพิ่มเติมจากที่เคยได้นำไปมอบให้แล้วที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ด้วย นอกจากนี้ทางสมาคมฯยังได้ทำหนังสือเชิญ น.ส.นริศรา มาร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย
นายธีรพัฒน์ กล่าวถึงผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างครุภัณฑ์ฯ ที่ออกมาว่า เป็นผลสรุปแบบรวบรัด มีการลูบหน้าปะจมูก หากจะเอาให้ได้ผลสอบที่ชัดเจนจริง ๆ น่าจะต้องมีคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ส่วนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 2 ชุดนั้น เท่าที่คุยครูอาชีวศึกษาไม่ค่อยมั่นใจในคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แม้ว่าจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ทุกคนก็เป็นข้าราชการ ก็ต้องรู้รักษาตัวรอด เพราะการสอบจัดซื้อจัดจ้างของอาชีวะนั้นไม่มีทางที่จะได้ข้อสรุปเหมือนอย่าง ของกระทรวงสาธารณสุข คนใหญ่ ๆ โต ๆ รอดตามระเบียบ ส่วนคนที่โดนก็มีแต่ข้าราชการของ สอศ.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-รูปหลุดคู่ 'เบิร์ด' เก่ามาก คืออะไร
ตอบไม่รู้ว่าไปสนิทสนมกันตอนไหน เพราะจู่ ๆ ก็มีภาพหลุดระหว่าง โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ กับซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทยอย่าง เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ถูกตีพิมพ์ออกมา งานนี้หนุ่มโอเลยฝากบอกคนที่เอารูปมาลงว่ากระแสรูปนี้เก่ามากแล้ว ช่วยเปลี่ยนไปเล่นข่าวอื่นแทน

ของวันที่ 21 มกราคม 2553
-พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคใดที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรภูมิใจไทย
-เบอร์โทรมรณะ 3 หมายเลขได้แก่เบอร์ใดบ้าง
ตอบ 3 เบอร์ คือ 08-3336-6867, 08-3336-8567 และ 08-3333-6768
ข่าวลือ ชาวบ้านใน จ.ลำปาง โชว์เบอร์โทรศัพท์ที่มีข่าวกระฉ่อนว่าหากใครรับสายแล้วจะเสียชีวิต
-เฮติแผ่นดินไวรอบสองขนาดแรงสั่นสะเทือนเท่าไร
ตอบ เฮติไหวอีก หนีตายอลหม่าน
ตร.ยิง มั่วระงับปล้น โดนเด็กสาว15อนาถเฮติเผชิญเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เกิดแผ่นดินไหวอีกระลอก ห่างจากเมืองหลวง ที่เคยถูกธรณีพิโรธครั้งแรกเพียง 59 กม. อาคารบ้านเรือนที่ยังหลงเหลือสั่นไหว วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.1 ริกเตอร์ ชาวเฮติขวัญผวาแตกตื่นหนีตายกันโกลาหล นานาชาติเร่งระดมความช่วยเหลือ แต่ยังไม่เพียงพอกับความทุกข์ แสนสาหัสของชาวเฮติ ขณะที่ผู้..
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ผลการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ณ โคราช ไทยพบโปร์แลนด์
ตอบ ไทย 1 โปร์แลนด์ 3

ของวันที่ 20 มกราคม 2553
-ปุ๋ยยี่ห้อใดถูกจับข้อหาแชร์ลูกโซ่
ตอบ ดีเอสไอลุยค้นบริษัทเบสท์ 59 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรปุ๋ยปูแดงไคโตซาน และผงชูรสปูแดง 4 จุด ฐานฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ แค่จุดแรกก็เจอดี ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ นำทีมตรวจค้นบริษัทย่านแจ้งวัฒนะ หวิดปะทะสมาชิกขายตรง และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัท ร่วม 100 คน ขนาดนักข่าวยังเกือบถูกกรอกน้ำปุ๋ยใส่ปาก ต้องเรียกตำรวจปากเกร็ดมาช่วยถอยทัพออก ด้านประธานกลุ่มพลังเครือข่ายผู้ขายตรงแห่งประเทศไทย แถลงโต้ ธุรกิจขายตรงคนไทยถูกฆ่าตัดตอน แต่ สคบ.กลับไปอุ้มชูคนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
-3 นายตำรวจ ที่ กต.ร.
มีมติให้กลับเข้ารับราชการมีใครบ้าง
ตอบ ยังวุ่นไม่เลิกกรณีมติ ก.ตร.ให้รับ 3 นายพลตำรวจคนดังประกอบด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กลับเข้ารับราชการ
-เจ้าของที่ดินเขายายเที่ยงคนแรกที่ได้รับจัดสรรคือใคร
ตอบ นายเป้า/พระเป้า สินนอก
-สินค้าที่ไม่ได้รับการพิจารณาควบคุมคือ
ตอบ ก๊าซ NGV
ที่มา : http://www.thairath.co.th/today

ของวันที่ 19 มกราคม 2553
-รมต.อภิสิทธิ์ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันใด
ตอบ 18 มกราคม 2553
-นโยบายการทำงานของ รมต.ศธ.คนใหม่เป็นอย่างไร
ตอบ เมื่อเวลา 07.19 น. วันนี้ ( 19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ โดยนายชินวรณ์ได้เข้าไปไหว้พระที่ห้องทำงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวง อาทิ พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โดยนายชินวรณ์กล่าวว่า ตนได้น้อมรับพระราชดำรัสของในหลวงที่ให้รัฐมนตรีใหม่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งตนจะผนึกกำลังคนในกระทรวงดำเนินการสานต่อโครงการต่างๆ อาทิ การเรียนฟรี 15 ปี การขยายโอกาสทางการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งตนจะไม่ตั้งเลขาและที่ปรึกษา หรือแบ่งงานกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่ แต่จะขอให้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักช่วยกันทำงานให้สำเร็จ
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พลวัต 29 มกราคม 2553 (เศรษฐกิจพอเพียง ipad BBC ECODOMIC FORUM 40)

ของวันที่ 29 มกราคม 2553
-ประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนคือใคร
ตอบ นายมีชัย วีระไวทยะ
รายละเอียด
รัฐบาลเดินหน้าโครงการชุมชนพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ โครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยถึงโครงการชุมชนพอเพียงว่า รัฐบาลต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกชุมชนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง รวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน 4 ด้าน คือ การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังผลักดันโครงการชุมชนพอเพียงอย่างเต็มที่ นายมีชัยยังกล่าวถึงชุมชนพอเพียงนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและประกาศของเทศบาลว่า สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ที่มา http://news.sanook.com
-Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์พกพาใหม่ล่าสุดรุ่นใด
ตอบ ipad
-ราเกซ ศักดิ์เสนา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เกี่ยวข้องกับธนาคารใด
ตอบ BBC
-ดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนที่มาใกล้โลกทุกรอบ 2 ปี 2 เดือน
ตอบ ดาวอังคาร
-Ecodomic Forum คืออะไร
ตอบ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก
-Ecodomic Forum ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่เท่าไร
ตอบ 40 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 7 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส (26/1/2010)
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 2010 ครั้งที่ 40 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2553
การประชุมประจำปีของ “เวทีหารือเศรษฐกิจโลก” หรือ WEF ในปีนี้มีประมุขและผู้นำประเทศ หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ผู้นำภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จาก 90 กว่าประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า “ Improve the State of the World : Rethink, Redesign, Rebuild”
ที่มา http://media.thaigov.go.th

ของวันที่ 28 มกราคม 2553
-ผลการแข่งขันฟุตบอล คาร์ลิงคัพ 2010 นัดที่สอง
ตอบ แมนยู ชนะ แมนซิตี้ 3 ต่อ 1 ประตู รวมสองนัด แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเข้าชิงกับแอสตันวิลล่า
-ทุกวันที่ใดเป็นวันเกิดของหลินปิง
ตอบ 27
-ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทำลายสถิติของ ไททานิค คือเรื่องใด
ตอบ อวตาน
-โทษที่ป้าเช็งอาจได้รับจาก 4 ข้อกล่าวหาสูงสุดคือ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
-GT-200 คืออะไร
ตอบ เครื่องตวรหาวัตถุระเบิด
-ALPHA -6 คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจจับสารเสพติด
-"เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า" เป็นข้อเขียนของนักการเมืองท่านใด
ตอบ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
-รธน.มาตราใดที่อยากให้แก้เป็น เขตเดียวเบอร์เดียว
ตอบ มาตรา 94
-ไทยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยมาตรการใด
ตอบ วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40


ของวันที่ 27 มกราคม 2553

-“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”สิริรวมอายุ กี่ปี
ตอบ 102 ปี
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม มรณภาพอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับโรคชรา สิริรวมอายุ 102 ปี ในหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เตรียมเคลื่อนศพ 27 มกราคม...

-มติของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีอัตราส่วนไม่แก้ ต่อ แก้ รธน.อย่างไร
ตอบ ผลการนับคะแนน จากสมาชิกทั้งหมด 172 เสียงและเข้าร่วมประชุม 140 คน โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนที่จะมีมติ 82 เสียง ต่อ 48 เสียง ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่งดออกเสียง 2 เสียง

-กกต.ศธ.เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดกี่เขต กรณีการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภา
ตอบ 5 เขต จากนั้นเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ ...
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กกต.ศธ. เปิดเผยว่า กกต.ศธ.ได้หารือข้อร้องเรียนการสรรหาและการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯที่มีการร้องเรียนเข้ามา 25 เขต ได้ข้อสรุปว่า มี 5 เขตที่มีมูลน่าเชื่อถือได้ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงและมีพยานบุคคลที่พร้อมจะ ให้ข้อมูลว่ากรรมการคุรุสภาเรียกรับเงิน ซึ่ง กกต.ศธ.จะเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่ถูกร้องเรียนทั้ง 5 เขต และมี 5 เขตที่ต้องเสนอให้ ก.ค.ศ.วินิจฉัยว่าพฤติกรรมความผิดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในเรื่องจริยธรรมและ จรรยาบรรณหรือไม่ นอกจากนี้มีอีก 6 เขตที่เอกสารของผู้สมัครไม่ชัดเจนและต้องเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่ และอีก 9 เขตที่เหลือต้องรอผลตัดสินของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อไป ส่วนการเลือกตั้งผู้แทนครู ยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่ในเบื้องต้น กกต. ศธ.จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเลือกตั้งใหม่ใน 2 เขต เพราะผู้สมัครมีพฤติกรรมแจกของจูงใจ และกรรมการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯทำผิดขั้นตอนการเลือกตั้ง
"ที่ ประชุม กกต.ศธ.มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก เห็นว่าควรสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใหม่ทั้งหมด ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นควรเสนอให้คัดเลือกใหม่เฉพาะเขตพื้นที่ฯที่กระทำผิด หรือเป็นปัญหา" ประธาน กกต.ศธ.กล่าวและว่า เป็นอำนาจของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องใช้ดุลพินิจตัดสินใจ โดยสามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาล้มกระดานการเลือกตั้งผู้แทนคุรุสภาได้ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง
นาย อภิชาติ การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการประชุม กมธ.การศึกษา ที่ประชุมได้สรุปความไม่ ชอบมาพากลในการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯทั้ง 175 เขต และมีมติให้ทำบันทึกถึง รมว.ศึกษาธิการ ให้สรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใหม่ทั้งหมด.
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/61306

-ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ คืออะไร
ตอบ กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อตำรวจบุกจับ ป้าเช็ง หรือนางศิริวรรณ ศิริสุนทรินทร์ อายุ 72 ปี เจ้าแม่เคเบิลทีวีเมืองปทุมธานี เจ้าของช่อง ซูเปอร์เช็ง และ น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำหมัก มหาบำบัด ที่ ป้าเช็ง อ้างสรรพคุณว่ามีประโยชน์ครอบจักรวาล ทั้งใช้รักษานิ่ว ไซนัส ความดันโลหิต ไทรอยด์ ใช้หยอดตา ปรุงอาหาร ถนอมผัก ฯลฯ โดย อย.ชี้อันตราย เพราะไม่ถูกสุขอนามัย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบ้านพักของ ป้าเช็ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ตัวบ้านบางส่วนเป็นโรงงาน ป้าเช็ง น้ำหมักชีวภาพ มีลูกจ้างชาวกะเหรี่ยงชายหญิงจำนวน 9 คน เป็นหญิง 7 คน ชาย 2 คน โดยขณะที่เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน ป้าเช็ง พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด เพื่อมาซื้อ น้ำหมักชีวภาพ ป้าเช็ง ซึ่งลูกค้าบางราย ระบุว่า เคยซื้อไปใช้หยอดตาแล้วได้ผลดี อาการดีขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า การนำขยะมาสกัดทำยาหยอดตา เพื่อรักษาดวงตา เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะขยะมีเชื้อแบคทีเรีย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหลอกลวง จะเห็นว่ามีประชาชนที่มาหลงเชื่อซื้อยาไปรักษา ทำให้ ป้าเช็ง มีเงินหมุนเวียนในส่วนนี้วันละหลายแสนบาท ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรักษา โดยเบื้องต้นทางตำรวจจะบันทึกการจับกุมและลูกจ้างส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.คลองหลวง ดำเนินการต่อไป
ทาง ด้าน นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนที่ได้รับชมและฟังทางเคเบิลทีวีช่อง ซุปเปอร์เช็ง หรือทางสื่อต่าง ๆ ควรไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่อ ในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพร หรือยาประเภทต่าง ๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้ เพราะนอกจากจะเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ของวันที่ 26 มกราคม 2553
-คำย่อของโรงเรียนใหม่คืออะไร
ตอบ โวยเปลี่ยนคำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร." เป็น"รร."เหมือนโรงแรม ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำ
นักวิชาการกรมศิลปากรโวยราชบัณฑิตเปลี่ยน คำย่อโรงเรียนจาก"ร.ร."เป็น "รร."เหมือนโรงแรม จวกไม่มีมาตรฐานทำคนสับสน ราชบัณฑิตแจงให้ดูบริบทของการใช้คำย่อ เชื่อการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ไม่เกิดปัญหา ด้านศิลปินแห่งชาติชี้ตั้งเกณฑ์ใหม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน
-Body Scane คืออะไร
ตอบ เครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยก่อนขึ้นเครื่องบิน (น้ำ อาวุธ โลหะ ฯลฯ)
-สามเณรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกรณีเสื้อแดงชุมนุม
ตอบ สามเณรอนุวงค์ เขมาชะ วัดขอบด้ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหิ้วตัวในสภาพทุลักทุเล ขณะเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงพยายามบุกเข้าไปในสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อขัดขวางการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด.
-พยานปากสำคัญกรณียุบพรรคไทยรักไทยคือใคร
ตอบ สุขสันต์ ชัยเทศ อดีตผู้สมัคร ส.ส. นครพนม ปชป. พยานปากสำคัญในคดียุบพรรคไทยรักไทย หอบเอกสารสำคัญ สำเนาภาพข่าว รวมถึงสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร แถลงแฉพฤติกรรมของ รองนายกฯสุเทพ

ข้อสอบพลวัต 25 มกราคม 2553
-จากรายการเชื่อมั่นประเทศไทย 24 มกราคม 2553 คำกล่าวนายกอภิสิทธิ์ ฯ คนไทยจะมีสวัสดิการทั่วหน้าทุกคนในปีใด
ตอบ พ.ศ.2560
- ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง มีใจความว่าอย่างไร
ตอบ รมว.พัฒนาสังคมฯ เผย แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เน้น ใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์...
นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2553 มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งร่างดังกล่าวจะเน้นการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมสถานภาพ บทบาทของผู้สูงอายุให้มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ ระดับชาติ และ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ.
ที่มา http://www.thairath.co.th/content/edu/60914
-นโยบายการรับนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ คือ
ตอบ นโยบายที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนในสายอาชีพและสายสามัญ เป็น 50:50
-"นพดล" ออกโรงโต้แทน "นาย" นพดล และ นาย หมายถึงใคร
ตอบ นพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ นาย หรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

ของวันที่ 24 มกราคม 2553
- แชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 คือ
ตอบ เดนมาร์ก
- สาวท้องที่รอดจากเฮติ คือ
ตอบ
นางสุทธิณี อินกะโผะ หรือมุข อายุ 28 ปี หนึ่งในคนไทยผู้รอดชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศเฮติ ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดใน อ.หาดใหญ่ ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 0233 โดยมีนายอำนาจ กุลรังษี บิดา นางจิตติมา กุลรังษี มารดา และนายผดุงศักดิ์ กุลรังษี พี่ชาย พร้อมด้วยบุตรชายอีก 1 คน เดินทางมารอรับและทันทีที่ครอบครัว "กุลรังษี" ได้เจอหน้านางสุทธิณี ต่างฝ่ายต่างโผเข้าสวมกอดกันและกันด้วยความอบอุ่นและเป็นห่วง
- ข่าวการแก้ไข รธน. ใน ปชป.
ตอบ ส.ส.ปชป.ถกปมแก้รัฐธรรมนูญหาข้อยุติไม่ได้ ความเห็นยังแตกเป็นสองฝ่าย "ชวน" นำทีมหนุนใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ ขณะที่ "สุเทพ" ออกหน้าดันแก้ไขใช้เขตเดียวเบอร์เดียว สุดท้ายต้องโยนให้กรรมการบริหารพรรคชี้ขาด "อภิสิทธิ์" ไม่สนแรงกดดันทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรฯ แต่แพลมไต๋แก้ 2 ประเด็นหลักก็ไม่น่าจะสร้างความขัดแย้ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยฟันธง ปชป.หักดิบพรรคร่วมฯ หลังได้แรงหนุนจากกลุ่มเสื้อเหลือง ด้านม็อบเสื้อแดงบุกสนามกอล์ฟเขาสอยดาว แกนนำเปิดปราศรัยโจมตีกลุ่มอำมาตย์รุกป่า โวลั่นจะเคลื่อนไหวจนให้ถูกยึดคืนเหมือนเขายายเที่ยง
ที่มา : http://www.thairath.co.th

นโยบาย 8 ข้อ ของ รมต.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีอะไรบ้าง
ตอบ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ศธ.จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ตามนโยบายที่ได้คิดใหม่ เพื่อให้สานต่อ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม การประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะนำไปกลั่นกรอง และดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป ดังนี้
๑. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ขอให้ทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันในการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์ขยายผล ตลอดถึงขอความร่วมมือในการที่จะให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ นั้น เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียน เน้นที่โอกาสที่ผู้เรียนควรจะได้รับอย่างเสมอภาค เน้นในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะดำเนินการในการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะต้องดำเนินการในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีกิจกรรมหลักสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นในนโยบายข้อนี้ คือ จะจัดทำสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓
๒.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงกระบวนการที่จะดำเนินการในการที่จะให้นัก เรียนและผู้ปกครอง ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ซึ่งให้หน่วยราชการที่ควบคุม กำกับ โรงเรียนทุกส่วน รวมทั้งในส่วนที่ไม่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้วย แต่จะขอความร่วมมือให้โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
๓.โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการนี้จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะไปสร้างโรงเรียนดีให้เกิดขึ้นในตำบลห่าง ไกลในชนบท ภายใต้การกำกับของชุมชน โดยมีกระบวนการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา โดยการเริ่มต้นที่จะทำประชาคมในตำบลที่มีโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล ให้มาร่วมกันจัดการศึกษาในโรงเรียนดีประจำตำบล โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรับ-ส่ง นักเรียนในตำบลมาที่โรงเรียน รับผิดชอบดูแลในเรื่องของอาหารกลางวัน เป็นต้น โดยจะดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีปัจจัยในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดสามารถคัดเลือกตำบลได้แล้ว ก็จะดำเนินการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือเป็นการเปิดทศวรรษใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมมือกันกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเป็น รูปธรรม และที่สำคัญคือจะเป็นการลดภาระด้านงบประมาณให้กับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ด้วย
๔. โครงการพัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินการจัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษา ทั้งสายสามัญและด้านศาสนาที่จะต้องควบคู่กันไป โดยการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันปอเนาะ ได้มีความเข้มแข็ง ตลอดถึงการส่งเสริมครูฟัรดูอีน ตลอดถึงครูที่เป็นอุสตาซต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนา โดยจะทุ่มเทโดยใช้การศึกษาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจ และสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. กศน.ตำบล จะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะร่วมกันประสานให้มีการจัดตั้งกศน.ตำบล ภายในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ และให้ กศน.ตำบล มีศูนย์ ICT มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดถึงจะเป็นแหล่งที่ฝึกอาชีพ และแหล่งพัฒนาความเข้าใจ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชาติด้วย
๖. Teacher Channel ที่จะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายที่รับผิดชอบครูต้นแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงวิธีการสอน กระบวนการสอนที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในการสอนจริงในห้องเรียน ตลอดถึงจะดำเนินการ Tutor Channel ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยยึดหลักว่า คุณภาพนั้นต้องเกิดจากห้องเรียน แต่จะเติมเต็มทุกโอกาส ทุกสถานที่ โดยการเพิ่มบรรจุลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการดูโทรทัศน์ สามารถดูได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
๗. ผลักดัน พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เนื่องจากมีข้าราชการครูจำนวนมากยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือน ให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการอื่นๆ ซึ่งได้ปรับมาแล้ว เนื่องจากเงินเดือนและวิทยฐานะของครูนั้นผูกติดกับพระราชบัญญัติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เร่งรัดเรื่องนี้เพื่อให้ครูได้รับสิทธิประโยชน์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปดูแลเรื่องเงินวิทยพัฒน์ และดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาครู เพื่อดำเนินการในการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ขอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อพัฒนาชีวิตครู ให้ครูใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยใช้กระบวนการจัดตั้งเครือข่ายในรูปแบบองค์การมหาชน ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครู ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป
๘. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อจะส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ที่สำคัญคือมุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะผลิตครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้ได้เป็นพลังขับเคลื่อนในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลในการที่จะให้นักเรียนของเราได้โอกาสมีความรู้ทางด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะส่งเสริมต่อยอดที่จะให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียน ลักษณะพิเศษคือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมีการส่งเสริมให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัยในทุกภูมิภาค ถือเป็นนโยบายใหม่ที่จะต้องขับเคลื่อนภายใต้การระดมพลังสมองที่ได้รับความ เห็นชอบร่วมกัน
รมว.ศธ. ยังได้กล่าวถึงงานที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด, การแต่งตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, การแก้ไขปัญหาสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงองค์การค้าของคุรุสภา, โครงการตามพระราชดำริต่างๆ, โครงการ ๓ ดี ๔ ใหม่, การอบรมครูทั้งระบบเพื่อสร้างครูพันธุ์ใหม่ โดยมีศูนย์ผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ, โครงการส่งเสริมการอ่าน โดยรณรงค์ให้มีห้องสมุดในทุกภาคส่วน, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ง ศธ.จะดูแลเพื่อต่อยอด ให้ผู้ที่เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปี ๒๕๕๓ ให้ได้รับเงิน กยศ. เพิ่มมากขึ้น.

-งานที่ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับจาก รมต.ศธ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นอย่างไร
ตอบ "ชินวรณ์" ลงนามในคำสั่งศธ. เรื่องมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร. 49/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการ แทน โดยตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ โดย 1.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ของวันที่ 22 มกราคม 2553
-คู่ชิงชนะเลิศคาร์ลิงคัพ 2010 ของอังกฤษ คือทีมใด
ตอบ แอสตัน วิลล่า กับ ผู้ชนะระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
-"เติ้ง" นั่งหัวโต๊ะซดหูฉลามคุยเพื่อแผ่นดิน เดินหน้าจับมือร่วมแก้ รธน. เติ้ง หมายถึงใคร
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
-ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีสีสันทันที หลัง ครม. “มาร์ค 4” มีชื่อของ “สามสี” สามสีมคือฉายาของใคร
ตอบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
-ผลการตรวจสอบการทุตจริต SP2 อาชีวะ
ตอบ ถ้าถูกต้องเดินหน้าได้ถ้าผิดต้องระงับด้านครูอาชีวะหอบหลักฐานเพิ่มให้อีก
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง หรือ เอสพี 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ได้รับการชี้แจงเบื้องต้นจาก น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ.แล้ว และตนได้มอบนโยบายไปว่า ต้องทำให้โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และไม่อยากให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่จะได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้เรื่องนี้มีความชัดเจน หากโครงการใดตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องก็ขอให้เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าโครงการใดยังไม่ถูกต้องก็ควรระงับไว้ก่อน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากพบว่าโครงการใดไม่โปร่งใสก็จะดำเนินการทันที และมั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่มีการ ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมใน 30 รายการกลุ่มครุภัณฑ์นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกัน
ด้าน นายธีรพัฒน์ คำคูบอน ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ และอุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนและผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าพบนายชินวรณ์ เพื่อเชิญไปร่วมประชุมและบรรยายพิเศษแก่ครูและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 400 กว่าแห่ง ที่หอประชุมคุรุสภาในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ซึ่งนายชินวรณ์ ก็ได้รับปากที่จะไปร่วมงานแล้ว พร้อมกันนี้ตนได้นำเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการเอสพี 2 ของ สอศ. ไปมอบให้นายชินวรณ์เพิ่มเติมจากที่เคยได้นำไปมอบให้แล้วที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ด้วย นอกจากนี้ทางสมาคมฯยังได้ทำหนังสือเชิญ น.ส.นริศรา มาร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย
นายธีรพัฒน์ กล่าวถึงผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างครุภัณฑ์ฯ ที่ออกมาว่า เป็นผลสรุปแบบรวบรัด มีการลูบหน้าปะจมูก หากจะเอาให้ได้ผลสอบที่ชัดเจนจริง ๆ น่าจะต้องมีคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ส่วนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 2 ชุดนั้น เท่าที่คุยครูอาชีวศึกษาไม่ค่อยมั่นใจในคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แม้ว่าจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ทุกคนก็เป็นข้าราชการ ก็ต้องรู้รักษาตัวรอด เพราะการสอบจัดซื้อจัดจ้างของอาชีวะนั้นไม่มีทางที่จะได้ข้อสรุปเหมือนอย่าง ของกระทรวงสาธารณสุข คนใหญ่ ๆ โต ๆ รอดตามระเบียบ ส่วนคนที่โดนก็มีแต่ข้าราชการของ สอศ.
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th
-รูปหลุดคู่ 'เบิร์ด' เก่ามาก คืออะไร
ตอบไม่รู้ว่าไปสนิทสนมกันตอนไหน เพราะจู่ ๆ ก็มีภาพหลุดระหว่าง โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ กับซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทยอย่าง เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ถูกตีพิมพ์ออกมา งานนี้หนุ่มโอเลยฝากบอกคนที่เอารูปมาลงว่ากระแสรูปนี้เก่ามากแล้ว ช่วยเปลี่ยนไปเล่นข่าวอื่นแทน

ของวันที่ 21 มกราคม 2553
-พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคใดที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรภูมิใจไทย
-เบอร์โทรมรณะ 3 หมายเลขได้แก่เบอร์ใดบ้าง
ตอบ 3 เบอร์ คือ 08-3336-6867, 08-3336-8567 และ 08-3333-6768
ข่าวลือ ชาวบ้านใน จ.ลำปาง โชว์เบอร์โทรศัพท์ที่มีข่าวกระฉ่อนว่าหากใครรับสายแล้วจะเสียชีวิต
-เฮติแผ่นดินไวรอบสองขนาดแรงสั่นสะเทือนเท่าไร
ตอบ เฮติไหวอีก หนีตายอลหม่าน
ตร.ยิง มั่วระงับปล้น โดนเด็กสาว15อนาถเฮติเผชิญเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เกิดแผ่นดินไหวอีกระลอก ห่างจากเมืองหลวง ที่เคยถูกธรณีพิโรธครั้งแรกเพียง 59 กม. อาคารบ้านเรือนที่ยังหลงเหลือสั่นไหว วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.1 ริกเตอร์ ชาวเฮติขวัญผวาแตกตื่นหนีตายกันโกลาหล นานาชาติเร่งระดมความช่วยเหลือ แต่ยังไม่เพียงพอกับความทุกข์ แสนสาหัสของชาวเฮติ ขณะที่ผู้..
ที่มา ; http://www.thairath.co.th/today
-ผลการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ณ โคราช ไทยพบโปร์แลนด์
ตอบ ไทย 1 โปร์แลนด์ 3

ของวันที่ 20 มกราคม 2553
-ปุ๋ยยี่ห้อใดถูกจับข้อหาแชร์ลูกโซ่
ตอบ ดีเอสไอลุยค้นบริษัทเบสท์ 59 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรปุ๋ยปูแดงไคโตซาน และผงชูรสปูแดง 4 จุด ฐานฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ แค่จุดแรกก็เจอดี ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ นำทีมตรวจค้นบริษัทย่านแจ้งวัฒนะ หวิดปะทะสมาชิกขายตรง และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัท ร่วม 100 คน ขนาดนักข่าวยังเกือบถูกกรอกน้ำปุ๋ยใส่ปาก ต้องเรียกตำรวจปากเกร็ดมาช่วยถอยทัพออก ด้านประธานกลุ่มพลังเครือข่ายผู้ขายตรงแห่งประเทศไทย แถลงโต้ ธุรกิจขายตรงคนไทยถูกฆ่าตัดตอน แต่ สคบ.กลับไปอุ้มชูคนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
-3 นายตำรวจ ที่ กต.ร.
มีมติให้กลับเข้ารับราชการมีใครบ้าง
ตอบ ยังวุ่นไม่เลิกกรณีมติ ก.ตร.ให้รับ 3 นายพลตำรวจคนดังประกอบด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กลับเข้ารับราชการ
-เจ้าของที่ดินเขายายเที่ยงคนแรกที่ได้รับจัดสรรคือใคร
ตอบ นายเป้า/พระเป้า สินนอก
-สินค้าที่ไม่ได้รับการพิจารณาควบคุมคือ
ตอบ ก๊าซ NGV
ที่มา : http://www.thairath.co.th/today

ของวันที่ 19 มกราคม 2553
-รมต.อภิสิทธิ์ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันใด
ตอบ 18 มกราคม 2553
-นโยบายการทำงานของ รมต.ศธ.คนใหม่เป็นอย่างไร
ตอบ เมื่อเวลา 07.19 น. วันนี้ ( 19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ โดยนายชินวรณ์ได้เข้าไปไหว้พระที่ห้องทำงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวง อาทิ พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โดยนายชินวรณ์กล่าวว่า ตนได้น้อมรับพระราชดำรัสของในหลวงที่ให้รัฐมนตรีใหม่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งตนจะผนึกกำลังคนในกระทรวงดำเนินการสานต่อโครงการต่างๆ อาทิ การเรียนฟรี 15 ปี การขยายโอกาสทางการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งตนจะไม่ตั้งเลขาและที่ปรึกษา หรือแบ่งงานกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่ แต่จะขอให้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักช่วยกันทำงานให้สำเร็จ
ที่มา ; http://www.dailynews.co.th

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม