หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และแต่งตั้ง ผอ.สสวท.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ

ข่าวที่ 85/2561ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และแต่งตั้ง ผอ.สสวท.


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คือ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
● เห็นชอบหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ดังนี้
     ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
     กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปดำรงตำแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี
     ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตำแหน่งก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินคดีโดยทันที
     กระบวนการพิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลำดับตามความสำคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
     ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการปรับย้ายจากตำแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
     ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทำให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรคสองด้วย
     ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการดำเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นดังกล่าวมีหลักการสำคัญ คือ 1) ให้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้เสร็จโดยไวภายในเวลา 7 วัน ในกรณีวินัยอาญา ให้สอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน 2) กรณีบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่มูลแต่ยังไม่ชัดเจน ให้ย้ายออกจากหน่วยงานเดิม ไปอยู่หน่วยงานอื่นในกระทรวงเดียวกันก่อน
ส่วนกรณีที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อราชการ หรือเป็นกรณีที่สำคัญ ให้ย้ายไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสามารถย้ายข้าราชการระดับซี 9-11 ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ โดยเตรียมตำแหน่งรองรับกว่า 100 ตำแหน่ง จากนั้นให้เร่งดำเนินการสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว ขณะที่กรณีบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากผิดวินัยร้ายแรงแต่โทษไม่ถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก ห้ามกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งทุกขั้นตอนเน้นย้ำว่าต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีการรายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นระยะ ส่วนกรณีที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ให้ส่วนราชการสอบถามไปที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรณีข้าราชการเกียร์ว่าง หรือผู้ที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้มาตรการเดียวกันได้ทันที

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่ และมีการบริหารหลายแท่ง วันนี้จึงมีการซักซ้อมทำความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ปัจจุบันมักจะมีข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันมาก ซึ่งความจริงแล้วการทุจริตมีมานาน แต่สามารถตรวจสอบติดตามผลได้ในรัฐบาลชุดนี้ และเป็นการตรวจสอบโดยอาศัยการข่าวที่ดี ประกอบกับความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการสะสางปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมปัญหาการทุจริตกรณีการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต MoeNet และโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์) ให้ทำตามมาตรการนี้เช่นกัน
 • ความคืบหน้ากรณีทุจริตอควาเรียมหอยสังข์ นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้เข้าไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกคนแล้ว ซึ่งมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี้จะเข้ามากระชับเรื่องเวลาในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งย้ายออกจากหน้าที่แล้ว สำหรับผู้ที่เกษียณไปแล้วก็ยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เนื่องจากคดีอาญามีอายุความอยู่
 • การทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไล่ออกนางรจนา สินที ตามข่าวที่นำเสนอไป ส่วนด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการทางอาญาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก็ได้ดำเนินการสืบสวนด้านเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที

นพ.ธีระเกียรติ เน้นย้ำอีกว่า "ไม่ใช่รัฐบาลนี้ที่ทุจริตมาก แต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้มีการขุดคุ้ยตรวจสอบเอาจริงเอาจัง  ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับว่า ขอให้คุ้มครองพยาน หรือประชาชนที่มาให้ข่าว จนทำให้สามารถตรวจสอบกรณีทุจริตจนสำเร็จทุกเรื่องด้วย จึงขอให้มั่นใจว่ากระทรวงศึกษาธิการทำงานอย่างโปร่งใส ไม่มีมวยล้มแน่นอน"

 แต่งตั้งผู้อำนวยการ สสวท.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ตามมติคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 515/3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561) ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่กำหนดในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ผบ.ตร.สั่งรับมือเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. งัดมาตรการ "1ร 2ส 3ข 4ม" ไม่ห้ามโดยสารท้ายกระบะแต่ห้ามนั่งห้อยขา-ดื่มสุรา เตือนห้ามแต่งหวิว ขู่สายหื่นคุก 10 ปี


          วันที่ 27 มีนาคม พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ในฐานะโฆษก ตร. แถลงมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ กำชับมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การให้บริการประชาชน มาตรการความปลอดภัย ตลอดจนมาตรการด้านป้องกันปรามปราบอาชญากรรม เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตร.งัด10มาตรการเข้มสงกรานต์ - บิ๊กตู่อวยพรปลอดภัย
 
          “วันนี้เป็นวันแรกในการกวดขันมาตรการต่างๆ โดยจะยกระดับการปฏิบัติงานเข้มข้นตามลำดับ กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎจราจรในข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุ ใช้มาตรการ “1ร 2ส 3ข 4ม” ประกอบด้วย 1 ร คือห้ามขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 2 ส คือ ห้ามขับรถย้อนศร และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 3 ข คือ ห้ามขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ และแซงในที่คับขัน และ 4 ม คือห้ามเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ” พล.ต.อ.วิระชัย กล่าว

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ

ข่าวที่ 82/2561
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก อนุกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้
● มอบหมายงานคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายงานตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จำนวน 4 คณะ เพื่อให้งานเกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
    2. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นเลขานุการ
    3. คณะอนุกรรมการจัดงาน มีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นเลขานุการ
    4. คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน มีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และ 9 เป็นเลขานุการ

● เห็นชอบการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ ภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC
ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้
 • วันที่ 8 เมษายน 2561 จะมีการเจรจาธุรกิจความร่วมมือต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัล ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศในปี 2559 และ 2560 ตลอดจนผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวนรวมกว่า 100 ผลงาน
 • วันที่ 9 เมษายน 2561 พิธีเปิดโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และการประชุมเจรจาแสดงความจำนงในการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่
     - เจรจาซื้อสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ หากใช้ประโยชน์ได้
     - หากสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ถูกลักษณะการใช้ประโยชน์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มและซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น
     - ให้โจทย์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาในการนำไปสร้าง ผลิต เพื่อให้ภาคเอกชนรับซื้อต่อไป
     - ให้คำแนะนำการประกอบสิ่งประดิษฐ์เป็นธุรกิจต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจยืนยันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษาในการเจรจาครั้งนี้มากกว่า 30 แห่ง
ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกประเภทให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบการจัดงานของ ศธ.ที่ใช้กลไกการทำงานของประชารัฐมาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ทางจังหวัดช่วยสร้างความรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย พร้อมสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดติดตามความคืบหน้าการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย

นายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เรียนอาชีวะขาดความรู้เรื่องการตลาด การขาย การคำนวณต้นทุน และการทำบัญชี ทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมายังไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง หากสามารถฝึกให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการทำตลาด สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชนได้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ

ข่าวที่ 84/2561ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1/2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัดกว่า 2,800 คน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 428/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็น คณะ คือ "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ" มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการ และ "คณะกรรมการนโยบายและแผนการขับเคลื่อนฯ" มี รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
ผลการประชุมครั้งนี้
 • ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ความคืบหน้า ความเชื่อมโยง Road Map ของการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งได้รับฟังการนำเสนอตัวอย่างโครงการสำคัญ ๆ ของทุกส่วนราชการใน ศธ. ที่สอดรับกับหลักการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • ให้ทุกองค์กรหลักกลับไปทบทวนแผนการทำงานที่สอดคล้องรองรับกับกรอบงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเชิงบูรณาการ ให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลที่ประชุมครั้งนี้มีหลายโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้ว แต่หลายโครงการอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงขอให้ทุกองค์กรหลักกลับไปทบทวนแผนการทำงานที่สอดคล้องรองรับกับกรอบงานทั้ง 10 เรื่องตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นหลักการ "วิเคราะห์ซ้ำ ทบทวนให้ครบถ้วน" ว่าแต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นลงไปถึงระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงหมู่บ้านกว่า 85,000 แห่งทั่วประเทศ โดยขอให้ลองนึกภาพว่ามีหน่วยงานหรือสถานศึกษากระจายอยู่ทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศ จะดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงโครงการเหล่านั้นของ ศธ.ได้
 •  บุคลากรที่เป็นตัวแทนของ ศธ.ในพื้นที่  ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. ให้ถือเป็นตัวแทนของ ศธ. โดยตรงและเป็นแกนหลักในการประสานงานระดับพื้นที่ โดยครูเหล่านี้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบลได้ และสามารถดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรหลักอื่นเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการทำงานได้
 •  มอบ สำนักงาน กศน. ให้จัดประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทบทวนงาน รวมทั้งการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก การรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยหลักสูตรการประชุมควรมีเรื่องของเนื้อหาสาระ ชุดความรู้ กระบวนการ รวมทั้งเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้ครู กศน.และทีมขับเคลื่อนฯ มีแนวทางการทำงานให้ประชาชนเข้าใจชุดความรู้ของ ศธ.ที่จะผลิตเผยแพร่ อันจะส่งผลถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนต่อไป
 • มอบผู้ตรวจราชการ ศธ. (นายพิธาน พื้นทอง) เป็นหัวหน้าคณะทำงานการจัดทำ "ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ศธ. โดยคณะทำงานมาจากผู้อำนวยการสำนักด้านแผนและยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์รวบรวมเรื่องต่าง ๆ มาจัดทำชุดความรู้ ที่อาจเป็น DVD หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแจกในชุมชนได้ ทั้งเรื่องที่เหมือนกันทั่วประเทศ เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ หรือในส่วนที่มีบริบทต่างกันในแต่ละภาค เช่น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จะมีเรื่อง รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม