หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561


ข่าวที่ 57/2561ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
●นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่าจากนี้ไปหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปใน TOR รวมทั้งอนุญาตให้ซื้อยางจากองค์กร หรือบริษัทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นการซื้อยางใหม่จากเกษตรกร ไม่ใช่ยางเก่าที่เก็บค้างไว้ และสามารถกำหนดไว้ใน TOR ได้โดยไม่ถือเป็นการล๊อคสเป็กแต่อย่างใด
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ยางพารา เช่น สร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ถนนในโรงเรียน เป็นต้น และรายงานให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบภายในสัปดาห์หน้า
ศธ.ได้รับการประสานงานจาก นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยินดีสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ พื้นที่สูง โรงเรียนชายแดน โรงเรียนชายขอบ หรือบนเกาะต่าง ๆ ที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ให้ชัดเจน แล้วส่งให้กระทรวงพลังงานอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาไปฝึกการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ตลอดจนช่วยสอนประชาชน นักเรียนในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการบำรุงรักษาด้วย

นายอํานาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีทิศทางการพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ได้แก่
1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูง”
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน+3
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
- ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
- ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ
4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
- ฐานเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค การท่องเที่ยวสุขภาพ
5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้
6. ภาคใต้ชายแดน “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”
- Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้
ซึ่ง ศธ.สามารถกำหนดแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นหรือภาคเอกชน ในลักษณะ Value Chain เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหลักของรัฐบาลใน 2 มิติ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนได้รับงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ และสามารถรายงานผลฯ ให้รัฐบาลรับทราบ
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ จึงได้กำชับให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ทุกสังกัดของ ศธ.กวดขันและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ทาง สอศ.จัดศูนย์บริการ Fix It Center เพื่อบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วย
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 27-28 กุมพาพันธ์ 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 27-28 กุมพาพันธ์ 2561

•นายกฯ ย้ำชัดเลือกตั้งก.พ.62
นายกฯ ย้ำชัดเจน เลือกตั้งภายใน ก.พ. 62 ระบุหลังกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ จะเชิญพรรคการเมืองประชุมร่วมกับแม่น้ำ 5 สาย เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง  ขอบคุณ “สุเทพ” หากตั้งพรรคการเมืองและสนับสนุนเป็นนายกฯ อีกครั้ง ชี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ ย้ำไม่ล้มกฎหมายลูก ไม่เกิดสุญญากาศระหว่างสรรหา กกต.ใหม่

•ครม.หารือเตรียมปลดล็อคพรรคการเมือง มิ.ย.นี้
ครม.หารือเตรียมปลดล็อคพรรคการเมือง มิถุนายนนี้  โฆษกรัฐบาล ยัน นายกฯ ไม่คิดล้มเลือกตั้ง ด้าน มหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งตั้งท้องถิ่น

•ครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่มช่วงสงกรานต์
ที่ประชุมครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่มช่วงเทศกาลสงกรานต์รวม 5 วัน 12-16 เม.ย. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

•นายกฯ ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคดี “เปรมชัย”
นายกรัฐมนตรีขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม กรณีคดี “เปรมชัย” พร้อมกำชับ สตช. ให้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง ขออย่านำไปเทียบกับคดีอื่น

•เตรียมประชุมครม.สัญจรเพชรบุรีแก้ปัญหาประมงผิดกม.
นายกฯห่วงปัญหาค้ามนุษย์-ประมงผิดกม. เตรียมลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่เพชรบุรี 5-6 มี.ค.นี้ เร่งพิจารณากฎหมายแรงงานต่างด้าวให้เสร็จ พร้อมขอหน่วยงานแจงลูกจ้าง-นายจ้างให้เข้าใจ

•มีชัยชี้ กกต.ยังทำหน้าที่ได้แม้จะมีจำนวน 3 คน
ประธาน กรธ. ชี้ กกต.ยังทำหน้าที่ได้หากมีจำนวน 3 คนขึ้นไป ปัดแสดงความเห็น “สมชัย ศรีสุทธิยากร” สมัครเลขาฯ กกต.

•ผบ.ตร.ยันพรุ่งนี้ชัดใครเจ้าของตัวจริงหวย30ล้าน
ผบ.ตร.ยันพรุ่งนี้รู้แน่ใครคือเจ้าของหวย 30 ล้านตัวจริง ปัดหมายจับพลเรือนใครบ้าง

•รองฯศรีวราห์ แจงไม่แจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ป่า"เปรมชัยกับพวก"
รองฯศรีวราห์ แจงไม่แจ้งข้อหา ทารุณกรรมสัตว์ป่ากับ”เปรมชัยและพวก” เพราะ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.2557 ไม่มีข้อหานี้ พ.ร.บ.คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงเท่านั้น   

•4 มี.ค.บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ
เขตประเวศ เตรียมจัด ‘บิ๊กคลีนนิ่ง’ ทำความสะอาด 5 ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ วันที่ 4 มี.ค.นี้ 


•ถ.งามวงศ์วานกลับสู่ภาวะปกติ หลังฝนตก-น้ำท่วม
รองผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่ย่านชินเขต ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามซอยพื้นที่ต่ำ และเตรียมยกพื้นผิวถนนหวังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้ในระยะยาว
ที่มา; เว็บ สำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 26-27 กุมพาพันธ์ 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 26-27 กุมพาพันธ์ 2561


•ลูกชาย "พล.ต.อ.สล้าง"เผยไม่มีสัญญาณพ่อจะก่อเหตุ
ครอบครัว "พล.ต.อ.สล้าง" ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ระบุวันเกิดเหตุไม่มีสัญญาณคิดสั้น แต่อยู่ตามลำพัง เนื่องจากคนติดตามไปธุระ จึงไม่มีคนดูแล

•สำนวนชันสูตรศพ พล.ต.อ.สล้าง เสร็จใน 30 วัน
รองโฆษก ตร. ระบุสำนวนชันสูตรพลิกศพ พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค เสร็จภายใน 30 วัน และตามกฎหมายหากตายในที่เกิดเหตุต้องรอตำรวจและแพทย์มาชันสูตรศพ ก่อนเคลื่อนย้าย

•กกต.เปิดจองชื่อตั้งพรรคการเมือง 2 มี.ค.นี้
กกต.พร้อมเปิดจดจองชื่อพรรคการเมือง 2 มี.ค.นี้   แนะเตรียมเอกสารให้ครบ หากชื่อซ้ำให้ผู้มีเอกสารครบก่อน ส่วนการจัดประชุมพรรค ต้องยื่นคำขอต่อคสช. 

•คมนาคมยันความกว้างรางรถไฟเหมาะสม
รมว.คมนาคมยืนยันข้อเสนอการก่อสร้างทางรถไฟขนาดราง 1.435 เมตร ทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองมีการศึกษา ขณะที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องเหมาะสมกับประเทศ

•ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถวันนี้เงียบเหงา
ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถวันนี้เงียบเหงา ผู้ค้า 3 ตลาด ‘ตลาดสวนหลวง-รุ่งวาณิชย์-ร่มเหลือง’ ที่ถูกสั่งปิดภายใน 28 ก.พ.นี้ ทยอยเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ตามคำสั่งปิด ด้าน กทม.เตรียม 4 ตลาดไว้รองรับ

•คลังคาดส่งออกปีนี้โตร้อยละ 6.6
คลังเผยเดือนมกราคมเศรษฐกิจไทยขยายตัวดี ส่งออกขยายตัวสูงสุดในรอบ 62 เดือน คาดทั้งปีขยายตัวร้อยละ 6.6 

•บอร์ดอีอีซีไฟเขียวแผนสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน
บอร์ดอีอีซี เห็นชอบแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาด อู่ตะเภา ศูนย์ซ่อม ท่าเรือ ลงนามได้ภายในส้ินปีนี้ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน 

•สรรพากรแนะเร่งยื่นภาษีไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายปลายเดือนมีนาคม
กรมสรรพากรคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ร้อยละ  80 ของผู้ได้รับเงินคืน ชาวบ้านนิยมยื่นแบบผ่านเน็ตสูงร้อยละ 90  พร้อมเร่งทำความเข้าใจประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

•การท่าเรือฯ แจงกระบวนการรับ-ส่งมอบรถเมล์เอ็นจีวี
กทท.ชี้แจงกรณีรถเมล์เอ็นจีวีได้รับความเสียหายบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เผย 3 กระบวนการรับมอบ-ส่งมอบ

•“ไอซ์ ปรีชญา” แจ้ง ตร.ปอท.เอาผิดเว็บไซต์กุข่าวถูกจับปาร์ตี้ยา
“ไอซ์ ปรีชญา”นักแสดงสาวชื่อดัง ร้องตำรวจ ปอท. ตรวจ  IP address  เว็บไซต์กุข่าว ถูกจับในปาร์ตี้ยา ทำเสื่อมเสีย

•28 ก.พ.นี้ แถลงลอตเตอรี่30ล้าน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นับถอยหลังอีก 2 วัน ปิดฉากมหากาพย์ลอตเตอรี่ มูลค่า 30 ล้าน โดยจัดแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

•ทนายนำโทรศัพท์หมวดจรูญให้กองปราบตรวจสอบ ปัดขู่ครูปรีชา
"ทนายษิทรา" โต้ไม่คิดขู่ครูปรีชา ที่พูดไปเพราะหวังดี พร้อมนำโทรศัพท์ของหมวดจรูญและภรรยาให้กองปราบฯ ตรวจสอบ

•"ครูปรีชา" ย้ำไม่หนี รู้ผลคดีหวย 30 ล้าน มีหลักฐานสู้ชั้นศาล
รอลุ้นคดีหวย 30 ล้านกาญจนบุรี 28 ก.พ.นี้ "ครูปรีชา" ย้ำไม่กังวล ไม่หนี หากผลเป็นของอีกฝ่ายหรือถูกหมายเรียก ยังมั่นใจหลักฐานใช้พิสูจน์ในชั้นศาลพร้อมระบุสาเหตุพยานแม่ค้าล็อตเตอรี่หายเงียบไป

ที่มา; เว็บ สำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม