หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3/2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
       
      
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 358/2559ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3/2559

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 25589 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นที่สำคัญสรุป ดังนี้
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย "ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดเน้นประกอบด้วย ด้านผู้เรียน 3 จุดเน้น คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และจุดเน้นด้านครู คือ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นั้น
ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดระบบการสนับสนุนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ จึงเห็นชอบแนวทางดำเนินการด้านต่างๆ ตามจุดเน้นดังกล่าว ดังนี้
 • แนวทางการจัดการเรียนรวม  เน้นการส่งเสริมศักยภาพให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีการจัดการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภท จัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบสนับสนุน การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งในส่วนของเด็กพิเศษกลุ่มที่มองไม่เห็นประจักษ์ ได้เสนอกลไกหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนานและห้องเสริมการศึกษาด้วย 
  นอกจากนี้ ควรจัดให้มีระบบและกลไกการคัดกรองเด็กพิการในพื้นที่ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคัดกรอง พร้อมทั้งมีระบบการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามกลุ่มประเภทความพิการทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
  ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเพื่อส่งต่อสถานศึกษา โดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการกับ 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน
 • แนวทางการจัดระบบสนับสนุน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งได้รับการจัดสรรจำนวน 150 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้จะมีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทุกช่วงวัยด้วย
 •  แนวทางการจัดให้บริการ เพื่อสร้างโอกาสคนพิการให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงและสามารถใช้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น การบริการทางการแพทย์ กิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
 • แนวทางการจัดทำค่าใช้จ่ายรายหัวที่ติดตามตัวเด็ก  แม้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ประชุมเห็นว่าเมื่อองคาพยพที่จะร่วมดำเนินการแบบบูรณาการชัดเจนขึ้น จะเกิดการทำงานที่ผูกโยงแต่ละกระทรวงได้ พร้อมทั้งขอให้ สพฐ. จัดทำข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อขอรับการพิจารณางบประมาณรายหัวเพิ่มตามเกณฑ์การคิดคำนวณของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งคิดเป็น 5 เท่าของโรงเรียนปกติทั่วไป เช่น เงินค่าอุดหนุนรายหัวในระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติทั่วไปได้รับ 2,530 บาท แต่หากเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษจะขอรับเพิ่ม 5 เท่าของ Base Line หรือเป็นเงิน 12,650 บาท
 • แนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เรียนในปัจจุบัน  ขณะนี้กำลังปรับปรุงหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนและดูแลเด็กพิเศษให้เข้มข้นขึ้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนาเด็กได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจะมีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูผู้สอนเด็กพิเศษมีความมั่นคงในการทำงานมากขึ้น

ส่วนประเด็นสำคัญอื่นๆ นั้น ที่ประชุมเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีเงินคงเหลือจำนวน 58.5 ล้านบาท และได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนี้อีก 150 ล้านบาท รวมเป็นประมาณการรายรับจำนวน 208.5 ล้านบาท

 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายสำหรับคนพิการ โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายสำหรับคนพิการ รวมทั้งได้ขอให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ซึ่งมีเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานอนุกรรมการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการทำงานด้วย

 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

เด็กไทยชนะเลิศวิจัยรักษ์น้ำระดับโลกที่สวีเดน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
      
     
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


เด็กไทยชนะเลิศวิจัยรักษ์น้ำระดับโลกที่สวีเดน

เด็กไทยชนะเลิศวิจัยรักษ์น้ำระดับโลกที่สวีเดน

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รายงานข่าวด่วนจากประเทศสวีเดนว่า ตามที่ สสวท. ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดส่งทีมชนะเลิศในปี 2559 คือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize ที่เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน 2559 ในเรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ สับปะรดสี” (Natural Innovative Water Retention Mimicry Bromeliad (Aechmeaaculeatosepala) ผลงานของนางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวธิดารัตน์ เพียร และนางสาวกาญจนา คมกล้า โดยมีนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณและ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผลปรากฏว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทย และได้รับเกียรติอย่างสูงจากเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน เป็นผู้พระราชทานรางวัลในงานดังกล่าวคณะนักเรียนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 05.50 น. ด้วยเที่ยวบินTG961 
ผลงานวิจัย “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำโดยเลียนแบบสับปะรดสี” เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งสังเกตจากรูปทรงของสับปะรดสีที่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้วิจัยได้เลือกสับปะรดสีพันธุ์ เอคมี อะคูลีโทเซพาลา (Aechmeaaculeatosepala) เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่เก็บกักน้ำได้ดี สาเหตุที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากต้องการหาแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในการเกษตร เพราะโมเดลนี้สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้แม้สภาวะแห้งแล้ง และจะปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น สามารถกักเก็บน้ำให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และนำไปเผยแพร่สู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ใช้โมเดลกักเก็บน้ำนี้เพื่อทำการเกษตร

 • ที่มา ;  เว็บ 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

สิงคโปร์ติดเชื้อซิกาเพิ่ม 15 คน รวมผู้ติดเชื้อ 56 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
     
    
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

สิงคโปร์ติดเชื้อซิกาเพิ่ม 15 คน รวมผู้ติดเชื้อ 56 ราย


สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อซิการายใหม่ 15 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุข (MOH)ยืนยันแล้วว่า มีผู้ป่วยในประเทศรวม 56 คนแล้ว

Https%3a%2f%2fblueprint-api-production.s3.amazonaws.com%2fuploads%2fcard%2fimage%2f194390%2f1eef38fa081d4714abefd99a1efd79c0


mashable รายงานว่า ผู้ป่วยไข้ซิการายใหม่ 15 รายในสิงคโปร์ อาศัย หรือทำไงาน อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
กระทรวงสาธารณสุขในสิงคโปร์ กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบร่างกายของแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาทำงานก่อสร้าง ซึ่งมีอาการสุ่มเสี่ยง มีไข้ ผดผื่น ทั้งยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางการยังคงวิตกกังวล
สำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA)สร้างมาตรการเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากไข้ซิกา เพื่อลดการระบาดในพื้นที่
ไข้ซิกาเป็นไข้ที่ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อ ซึ่งอาจทำให้ทารกในครรภ์มีศีรษะที่เล็กผิดปกติ รวมถึงพัฒนาการทางสมองไม่สมบูรณ์

 • ที่มา ;  เว็บ  http://news.mthai.com/mashable/516253.html


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

น้องจุ๊บจิ๊บ 'คว้ามงกุฎ' นางสาวไทย59

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
    
   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

น้องจุ๊บจิ๊บ 'คว้ามงกุฎ' นางสาวไทย59


“น.ส.ธนพร ศรีวิราช” ครองตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยในเวที “นางสาวไทย 2559” ซึ่งจัดรูปแบบใหม่เป็นเรียลลิตี้โชว์ คว้ามงกุฎเพชรและไพลิน มูลค่า 1.2 

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/708655

 • ที่มา ;  เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม