หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3/2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
       
      
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 358/2559ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3/2559

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 25589 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นที่สำคัญสรุป ดังนี้
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย "ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดเน้นประกอบด้วย ด้านผู้เรียน 3 จุดเน้น คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และจุดเน้นด้านครู คือ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นั้น
ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดระบบการสนับสนุนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ จึงเห็นชอบแนวทางดำเนินการด้านต่างๆ ตามจุดเน้นดังกล่าว ดังนี้
 • แนวทางการจัดการเรียนรวม  เน้นการส่งเสริมศักยภาพให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีการจัดการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภท จัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบสนับสนุน การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งในส่วนของเด็กพิเศษกลุ่มที่มองไม่เห็นประจักษ์ ได้เสนอกลไกหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนานและห้องเสริมการศึกษาด้วย 
  นอกจากนี้ ควรจัดให้มีระบบและกลไกการคัดกรองเด็กพิการในพื้นที่ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคัดกรอง พร้อมทั้งมีระบบการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามกลุ่มประเภทความพิการทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
  ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเพื่อส่งต่อสถานศึกษา โดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการกับ 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน
 • แนวทางการจัดระบบสนับสนุน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งได้รับการจัดสรรจำนวน 150 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้จะมีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทุกช่วงวัยด้วย
 •  แนวทางการจัดให้บริการ เพื่อสร้างโอกาสคนพิการให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงและสามารถใช้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น การบริการทางการแพทย์ กิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
 • แนวทางการจัดทำค่าใช้จ่ายรายหัวที่ติดตามตัวเด็ก  แม้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ประชุมเห็นว่าเมื่อองคาพยพที่จะร่วมดำเนินการแบบบูรณาการชัดเจนขึ้น จะเกิดการทำงานที่ผูกโยงแต่ละกระทรวงได้ พร้อมทั้งขอให้ สพฐ. จัดทำข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อขอรับการพิจารณางบประมาณรายหัวเพิ่มตามเกณฑ์การคิดคำนวณของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งคิดเป็น 5 เท่าของโรงเรียนปกติทั่วไป เช่น เงินค่าอุดหนุนรายหัวในระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติทั่วไปได้รับ 2,530 บาท แต่หากเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษจะขอรับเพิ่ม 5 เท่าของ Base Line หรือเป็นเงิน 12,650 บาท
 • แนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เรียนในปัจจุบัน  ขณะนี้กำลังปรับปรุงหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนและดูแลเด็กพิเศษให้เข้มข้นขึ้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนาเด็กได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจะมีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูผู้สอนเด็กพิเศษมีความมั่นคงในการทำงานมากขึ้น

ส่วนประเด็นสำคัญอื่นๆ นั้น ที่ประชุมเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีเงินคงเหลือจำนวน 58.5 ล้านบาท และได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนี้อีก 150 ล้านบาท รวมเป็นประมาณการรายรับจำนวน 208.5 ล้านบาท

 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายสำหรับคนพิการ โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายสำหรับคนพิการ รวมทั้งได้ขอให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ซึ่งมีเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานอนุกรรมการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการทำงานด้วย

 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

เด็กไทยชนะเลิศวิจัยรักษ์น้ำระดับโลกที่สวีเดน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
      
     
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


เด็กไทยชนะเลิศวิจัยรักษ์น้ำระดับโลกที่สวีเดน

เด็กไทยชนะเลิศวิจัยรักษ์น้ำระดับโลกที่สวีเดน

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รายงานข่าวด่วนจากประเทศสวีเดนว่า ตามที่ สสวท. ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดส่งทีมชนะเลิศในปี 2559 คือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize ที่เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน 2559 ในเรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ สับปะรดสี” (Natural Innovative Water Retention Mimicry Bromeliad (Aechmeaaculeatosepala) ผลงานของนางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวธิดารัตน์ เพียร และนางสาวกาญจนา คมกล้า โดยมีนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณและ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผลปรากฏว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทย และได้รับเกียรติอย่างสูงจากเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน เป็นผู้พระราชทานรางวัลในงานดังกล่าวคณะนักเรียนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 05.50 น. ด้วยเที่ยวบินTG961 
ผลงานวิจัย “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำโดยเลียนแบบสับปะรดสี” เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งสังเกตจากรูปทรงของสับปะรดสีที่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้วิจัยได้เลือกสับปะรดสีพันธุ์ เอคมี อะคูลีโทเซพาลา (Aechmeaaculeatosepala) เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่เก็บกักน้ำได้ดี สาเหตุที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากต้องการหาแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในการเกษตร เพราะโมเดลนี้สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้แม้สภาวะแห้งแล้ง และจะปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น สามารถกักเก็บน้ำให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และนำไปเผยแพร่สู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ใช้โมเดลกักเก็บน้ำนี้เพื่อทำการเกษตร

 • ที่มา ;  เว็บ 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

สิงคโปร์ติดเชื้อซิกาเพิ่ม 15 คน รวมผู้ติดเชื้อ 56 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
     
    
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

สิงคโปร์ติดเชื้อซิกาเพิ่ม 15 คน รวมผู้ติดเชื้อ 56 ราย


สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อซิการายใหม่ 15 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุข (MOH)ยืนยันแล้วว่า มีผู้ป่วยในประเทศรวม 56 คนแล้ว

Https%3a%2f%2fblueprint-api-production.s3.amazonaws.com%2fuploads%2fcard%2fimage%2f194390%2f1eef38fa081d4714abefd99a1efd79c0


mashable รายงานว่า ผู้ป่วยไข้ซิการายใหม่ 15 รายในสิงคโปร์ อาศัย หรือทำไงาน อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
กระทรวงสาธารณสุขในสิงคโปร์ กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบร่างกายของแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาทำงานก่อสร้าง ซึ่งมีอาการสุ่มเสี่ยง มีไข้ ผดผื่น ทั้งยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางการยังคงวิตกกังวล
สำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA)สร้างมาตรการเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากไข้ซิกา เพื่อลดการระบาดในพื้นที่
ไข้ซิกาเป็นไข้ที่ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อ ซึ่งอาจทำให้ทารกในครรภ์มีศีรษะที่เล็กผิดปกติ รวมถึงพัฒนาการทางสมองไม่สมบูรณ์

 • ที่มา ;  เว็บ  http://news.mthai.com/mashable/516253.html


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

น้องจุ๊บจิ๊บ 'คว้ามงกุฎ' นางสาวไทย59

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
    
   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

น้องจุ๊บจิ๊บ 'คว้ามงกุฎ' นางสาวไทย59


“น.ส.ธนพร ศรีวิราช” ครองตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยในเวที “นางสาวไทย 2559” ซึ่งจัดรูปแบบใหม่เป็นเรียลลิตี้โชว์ คว้ามงกุฎเพชรและไพลิน มูลค่า 1.2 

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/708655

 • ที่มา ;  เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม