หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จุดเน้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  จุดเน้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564


สรุปประเด็นการมอบนโยบาย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2

กระทรวงศึกษาธิการ

Image result for สรุปนโยบาย รัฐมนตรีศึกษา ณัฐพล ทีปสุวรรณ
----------------------------------------------------------------

นโยบายปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม
ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์ โดย 
(1) การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(3) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงค์จากภาคธุรกิจ
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน
ไทยในสังคม และ 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม

-21st Century Skills
4 Cs
Digital Literacy
STEM
-English

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง
คุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ
เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3)
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
โดย 
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย 
(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกลต่างๆ และ 
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ

-Lifelong Learning
-Re-Skills
-Up-Skills

-“ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้
ให้กับเด็ก
-E-learning/Teaching
Resources Platform

ปฏิรูปการศึกษา โดยท าพร้อมๆกัน
ทุกคน ทุกระดับความพร้อม
ด้วยวิธีที่ต่างกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก

ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คณิตศาสตร์โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา
- การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ
- เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
- สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทย
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม