หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการประชุม ก.ค.ศ. 6/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 161/2560
 ผลการประชุม ก.ค.ศ. 6/2560

 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

● การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560
ที่ประชุมเห็นชอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หรือปริญญาตรี 4 ปี ที่มีการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก 1 ปี ที่อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาสามารถใช้เอกสารที่สำเนาจากหน้าจอ “การตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ซึ่งระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ขอ เลขที่ใบอนุญาต และกำหนดวันออกใบสมัคร ไปใช้ในการยื่นสมัครสอบใน 36 สาขาวิชาได้ก่อน เมื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จึงนำใบอนุญาตฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัว ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยใน 36 วิชา ต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 4เมษายน 2560 เท่านั้น
 สำหรับการนับหน่วยกิต กรณีมีชื่อคุณวุฒิ หรือสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวิชาให้ครบ 30 หน่วยกิต
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ โดยสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ● เห็นชอบตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 11 คณะ ดังนี้
1) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพและการปฏิบัติราชการ
3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัย และการออกจากราชการ
6) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
7) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
9) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
10) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)


 ● เห็นชอบการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ดังนี้
 1) รับทราบการดำเนินการของสำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ยื่นคำขอเมื่อปี 2559
2มอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ (1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 จนแล้วเสร็จ และไม่รับคำขอทบทวนผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556
3กรณีที่มีประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 รายใดประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ก็สามารถยกเลิกคำขอตาม ว 13/2556 ได้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

โรงเรียนคุณธรรม ด่วนพิเศษ

านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 160/2560"ปนัดดา" ให้แนวทางดำเนินงาน "ทีมเคลื่อนที่เร็ว และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ด่วนพิเศษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) โรงเรียนคุณธรรม และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service: EMS) เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาจากเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขต เข้าร่วมประชุม
 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. จึงได้เร่งดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้โรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จให้จงได้ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเป็นพลเมืองดีของประเทศ และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
 ขณะนี้ สพฐ. มีแนวทางเร่งดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมใน 8 ภารกิจ ดังนี้
 1) ความขยัน: ต้องเชื่อมโยงความขยันกับความสัมพันธ์ในโลกภายนอก เพื่อให้เด็กมีความมั่นคงปลอดภัย และดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้ว
 2) ประหยัดและความพอเพียง: เชื่อมโยงไปถึงความเจียมเนื้อเจียมตัว เชื่อมั่นในการทำความดี โดยขอให้ช่วยกันบอกลูกหลานว่าความประหยัดพอเพียงจะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข
 3) ซื่อสัตย์: ซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญญา ซึ่งจะไม่มีปัญญาของโจรผู้ร้าย และไม่มีปัญญาของความไม่ดีงามและความไม่ถูกต้อง แต่ต้องมีปัญญาสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิต ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
 4) ความมีวินัยและความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ และความรับผิดชอบต้องมาก่อนอำนาจ หากใช้อำนาจนำหน้าความรับผิดชอบ หรือใช้อำนาจฟุ่มเฟือยจะทำให้เสียผู้เสียคนได้ แต่หากใช้ความรับผิดชอบจนงานสำเร็จอำนาจหน้าที่ก็จะตามมาเสริมเพื่อเติมเต็มภายหลัง
 5) ความสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ: โดยมีครูอาจารย์เป็นไอดอล หรือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนขอให้ส่งเสริมการไหว้และกิริยามารยาทอย่างไทย
 6) ความสะอาด: ในที่นี้หมายถึงจิตสะอาดหรือใจบริสุทธิ์ รวมถึงความเป็นสุภาพชน ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 7) ความรู้รักสามัคคี: ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อก่อนเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความรักความสามัคคีที่โดดเด่นมากในอาเซียน ขอให้ครูอาจารย์ช่วยกันสนับสนุน และสอนเด็กให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน
 8) ความมีน้ำใจ ความมีไมตรีจิต: เช่น การยิ้มแบบชาวสยาม การทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และสถาบันศาสนา ขอให้อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา
 ทั้งหมดนี้เราทุกคนต้องช่วยกันจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่าง ๆ ให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอฝากให้ครูอาจารย์ช่วยสอนลูกหลานเยาวชนไม่ให้ลืมภาษาถิ่น และช่วยส่งเสริมให้ไม่อายที่จะพูดภาษาถิ่น รวมทั้งขอให้ดำรงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทย คือ ความสุภาพอ่อนน้อม มีวุฒิภาวะ รู้จักใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมและความมั่นคงของชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า "ครูสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ เพราะอนาคตของชาติอยู่ในมือของลูกหลานเยาวชน"
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

มติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ปี 2560 จำนวน 61 สาขา

านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 159/2560
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 5/2560


ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา ในจำนวนนี้ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปีจำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนอีก 25 สาขาวิชาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี และเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนเรื้อรัง ผู้สมัครจะมีใบครูหรือไม่มีใบครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว และเมื่อสอบได้แล้ว สพฐ.-คุรุสภา จะอำนวยความสะดวกออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อใช้รายงานตัวที่โรงเรียน โดยไม่ต้องเดินทางมาขอเองที่ส่วนกลางเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะติวเข้มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ไม่มีวุฒิครูมาสอบได้ หลังจากนั้นก็มีเสียงสะท้อนจากกลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตามหลักสูตรครู 5 ปี และกลุ่มอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีความเห็นว่าเรื่อง "วิชาชีพครู" เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการคัดเลือกครู
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง สพฐ. และ ก.ค.ศ. ได้รับฟังเสียงสะท้อนดังกล่าว ก็พบว่ามีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ก.ค.ศ.จึงได้มีการประชุมหารือกันในครั้งนี้เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยมติที่ประชุมเห็นว่า สพฐ. ยังมีความจำเป็นที่ต้องได้ครูที่มีคุณภาพ ตรงตามสาขาที่สถานศึกษาต้องการ และได้ทันเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก รวมทั้งกระบวนการที่จะได้มาของครูจะต้องมั่นใจว่าได้คนที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาครู-วิชาเอกซึ่งเป็นวิชาเฉพาะ ส่วนคุรุสภาก็ยังคงยืนยันในหลักของมาตรฐานวิชาชีพครูเช่นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้
ลำดับที่
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
ตำแหน่งว่าง
1
คณิตศาสตร์
748
2
ภาษาไทย
1,210
3
ภาษาอังกฤษ
813
4
ภาษาฝรั่งเศส
14
5
ภาษาเยอรมัน
2
6
ภาษาสเปน
1
7
ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
195
8
ภาษาญี่ปุ่น
72
9
ภาษาเกาหลี
13
10
ภาษาเวียดนาม
8
11
ภาษาพม่า
4
12
ภาษาเขมร
1
13
ภาษามลายู
1
14
วิทยาศาสตร์
97
15
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
141
16
ฟิสิกส์
110
17
เคมี
45
18
ชีววิทยา
46
19
สังคมศึกษา
379
20
พุทธศาสนา
2
21
ภูมิศาสตร์
1
22
ประวัติศาสตร์
1
23
สุขศึกษา
70
24
พลศึกษา
221
25
พยาบาลศาสตร์
1
26
ดนตรี
26
27
ดนตรีศึกษา
31
28
ดนตรีไทย
77
29
ดนตรีสากล
117
30
ดนตรีพื้นเมือง
1
31
ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์
11
32
ศิลปะ
11
33
ศิลปศึกษา
127
34
จิตรกรรม
1
35
ทัศนศิลป์
41
36
นาฏศิลป์
185
37
นาฏศิลป์ (โขน)
1
38
คอมพิวเตอร์
56
39
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
69
40
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
5
41
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)
1
42
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
2
43
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
62
44
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
75
45
คหกรรมศาสตร์ (อาหาร)
5
46
ประถมศึกษา
338
47
ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
670
48
จิตวิทยาและการแนะแนว
142
49
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
24
50
เทคโนโลยีทางการศึกษา
6
51
บรรณารักษ์
95
52
โสตทัศนศึกษา
6
53
การเงิน/บัญชี
28
54
เศรษฐศาสตร์
1
55
บริหารธุรกิจ
3
56
ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา
2
57
หลักสูตรและการสอน
1
58
การศึกษาพิเศษ
4
59
กายภาพบำบัด
10
60
กิจกรรมบำบัด
6
61
จิตวิทยาคลินิก
1

รวม
6,437
ในจำนวน 61 สาขาวิชาดังกล่าว ยืนยันว่าผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนผู้ที่จะมีใบครูหรือไม่มีใบครูในวันสมัครก็ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี จำนวน 17 สาขา ได้แก่ 1. กายภาพบำบัด 2. กิจกรรมบำบัด 3. การเงิน/การบัญชี 4. จิตรกรรม 5. จิตวิทยาคลินิก 6. ดนตรีพื้นเมือง 7. นาฏศิลป์ (โขน) 8. ภาษาพม่า 9. ภาษาเวียดนาม 10. ภาษาสเปน 11. เศรษฐศาสตร์ 12. โสตทัศนศึกษา 13. หลักสูตรและการสอน 14. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 17. ภาษามลายู
2) กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา 6. คณิตศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ 8. ภาษาเยอรมัน (เป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขัน)
สำหรับกำหนดการสอบแข่งขัน ยังคงเหมือนเดิม คือ
 • รับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม - วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
 • สอบข้อเขียน
     ภาค ก
   ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
     ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
 • สอบสัมภาษณ์
     ภาค ค
   ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
 • ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
บริการที่เป็นพิเศษในการสอบครั้งนี้  คือ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สพฐ.จะอำนวยความสะดวกให้ โดยในวันสมัครให้ยื่นใบสมัคร แล้วแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว สพฐ.จะบันทึกเอาไว้ และหากรายนั้นสอบได้ ในระหว่างที่เลือกโรงเรียน สพฐ. จะทำเรื่องโดยตรงไปยังคุรุสภาเพื่อให้คุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อนำไปรายงานตัวที่โรงเรียน ซึ่งจะต่างจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีครูที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนหมื่นคน ต้องเดินทางเพื่อมาขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเองที่คุรุสภา
นอกจากนี้ หลังจากการสอบคัดเลือกแล้ว สพฐ.จะติวเข้มผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทั้งกลุ่มที่ไม่มีใบครูและกลุ่มที่มีใบครูแล้ว ซึ่งการอบรมเข้มจะเน้นให้ได้รู้สภาพจริงของโรงเรียนที่จะบรรจุแต่งตั้ง

ด้วยกระบวนการนี้ จึงมั่นใจได้ว่า สพฐ.จะได้ครูตรงตามหลักการ คือ ตรงตามสาขาที่ต้องการ มีคุณภาพ และทันเวลา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับครูโรงเรียนเอกชนด้วย เพราะจะประกาศผลก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 28 เมษายน เพื่อจะไม่ให้กระทบกับโรงเรียนเอกชนที่จะเตรียมสรรหาครูผู้สอนมาทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม