หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

WEF ขยับอันดับศักยภาพแข่งขันไทย ขึ้น 32 ของโลก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

WEF ขยับอันดับศักยภาพแข่งขันไทย ขึ้น 32 ของโลก

 เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) ปรับเพิ่มอันดับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจของไทยจากอันดับ 34 ขึ้นเป็น 32 ของโลก จากทั้งหมด 130 ประเทศสมาชิกของธนาคารโลก

ที่มา ; เว็บ https://shows.voicetv.co.th/tonightthailand/527605.html

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ครูภูมิปัญญาไทย 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 510/2560
พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 โดย รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เป็นประธาน เพื่อยกย่องครูภูมิปัญญาไทยทุกท่านที่มีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 9 ด้าน กลับคืนสู่การจัดการศึกษาของชาติ
เมื่อบ่ายวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 จำนวน 54 ท่าน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กระทรวงศึกษาธิการกับการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย"
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานถึงการประชุมสัมมนา "การยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 8 ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินการสรรหาและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย เพื่อทำหน้าที่ในการนำภูมิปัญญาไทยกลับคืนสู่การจัดการศึกษาของชาติ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งได้เห็นชอบต่อนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
การดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงวันนี้  สกศ.ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทยไปแล้วจำนวน 7 รุ่น มีครูภูมิปัญญาไทยจำนวนทั้งสิ้น 437 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
โดยครูภูมิปัญญาไทยทุกท่านมีหน้าที่สำคัญ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 9 ด้านเพื่อการศึกษาและอาชีพ ได้แก่
  • ด้านเกษตรกรรม
  • ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  • ด้านการแพทย์แผนไทย
  • ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
  • ด้านศิลปกรรม
  • ด้านภาษาและวรรณกรรม
  • ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
  • ด้านโภชนาการ
ทั้งนี้ ได้ใช้ภูมิปัญญาไทยแต่ละด้านดังที่ได้กล่าวแล้ว เป็นฐานสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีการปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเหมาะสมกับบริบทความต้องการของแต่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1-7 ในปัจจุบัน บางท่านได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยของตน โดยมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งประเภทบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ นับเป็นกลไกสำคัญในการธำรงรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นไทย ส่งมอบสู่คนรุ่นต่อไป
สำหรับครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 ในปีพุทธศักราช 2560 มีจำนวน 54 ท่าน เป็นครูภูมิปัญญาไทยจาก 29 จังหวัด จำแนกเป็นภาคเหนือ 16 ท่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ท่าน ภาคกลางและภาคตะวันออก 9 ท่าน และภาคใต้ 14 ท่าน
การประชุมสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูภูมิปัญญาไทยได้รู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการนำภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านเข้าสู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อวานนี้ (26 กันยายน) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และตัวแทนจากนานาชาติ ได้ร่วมจัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างการประชุมสันติภาพนานาชาติ เนื่องในวันสันติภาพโลก ในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งนางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก กล่าวถวายสดุดีเน้นเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในไทยและทั่วโลก พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เป็นพิมพ์เขียว สู่แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของโลกต่อไป
จากพิธีดังกล่าว ทำให้มีความซาบซึ้งใจสุดพรรณนา ในการใช้ถ้อยคำอันไพเราะทุกขั้นตอนของการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถในหลากหลายสาขา พระอัจฉริยภาพทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ พระเมตตากรุณาพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ล้วนเป็นเรื่องแห่งความทรงจำที่งดงามยิ่งแก่ประชาคมโลกทั้งสิ้นโดยตลอดรัชสมัย ที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ จะได้น้อมนำสู่การปฏิบัติเป็นความทรงจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยั่งยืนและรำลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป

จึงฝากให้ครูภูมิปัญญาไทยทุกท่าน รวมทั้ง สกศ. ตลอดจนส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันขยายผลแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระองค์ และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ ความสุภาพอ่อนน้อม ความงดงามในจริยวัตรของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งวันนี้ประชาชนชาวไทยยังคงกล่าวถึงร่ำไปในคุณงามความดี และตราบใดหากเรายังคงประพฤติปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน ก็เหมือนกับพระองค์ยังคงทรงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของเราตลอดไป
นอกจากนี้ ฝากให้เราทุกคนช่วยกันเผยแพร่รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง เพราะการจัดการศึกษาที่ขาดรากฐานในการนำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้ การศึกษาจะขาดความยั่งยืน สูญเสียเอกลักษณ์ที่ดีเด่นของชาติ ครูภูมิปัญญาจึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นบุคคลสำคัญช่วยสืบสานสิ่งดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญในการดูแลภูมิปัญญาวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า จะนำเรื่องครูภูมิปัญญาไทย ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 76 แห่ง และคณะกรรมการศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร (กศ.กทม.) นำไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน และช่วยกันขบคิดว่าจะทำอย่างไรในการเพิ่มศักยภาพครูภูมิปัญญาไทย ที่สามารถนำเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 509/2560ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
● เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้
   รศ.ธวัชชัย สุวรรณพานิช   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   รศ.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   รศ.วันชัย ดีเอกนามกูล   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ศ.รท.จุมพล วิลาศรัศมี   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศ.รวี เถียรไพศาล   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

● เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.พ.อ. เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา แทนนายสาธิต พุทธชัยยงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

● รับทราบแต่งตั้งกรรมการใน ก.พ.อ.
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ประกอบมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

● รับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย แยกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 30 ราย

● รับทราบการประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข.
ที่ประชุมรับทราบประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 ราย คือ รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทน และ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนสำรอง

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาในหลายประเด็น อาทิ ทิศทางการรับรองมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ในอนาคต, การเตรียมการรองรับหลักสูตรและสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นเทรนด์ของโลก, ทิศทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ทั้งการผลิตนักปฏิบัติ “ทำเป็น” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม